Stránky našich časopisov
Algoritmus výskumu v masmediálnej komunikácii a spoločenských vedých (Ako úspešne zvládnuť záverečnú kvalifikačnú prácu)
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing, Mediálna výchova, Masmediálna komunikácia, Digitálne hry,

dostupné na čítanie
Anotácia

Algoritmus výskumu v masmediálnej komunikácii a spoločenských vedých (Ako úspešne zvládnuť záverečnú kvalifikačnú prácu)

Aspekty kvality života
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today’s Journalism
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

We live in the era of the digital revolution characterized by easy access to obtaining, processing and disseminating information on a global scale. The emergence of these global digital spaces has transformed the world of communication. This shift in our understanding of what we should be informed about, when and how, manifests itself not only within mature liberal democracies, which grant their citizens and the media constitutionally guaranteed freedom of speech and rights associated with obtaining information, but also within developing countries with different types of political establishments. Moreover, many media producers, especially journalists and persons claiming to be journalists, abuse their crucial mission and, instead, foster a set of serious communication phenomena that threaten basic human rights and freedoms, weaken them or decelerate their development. The publication is focused on the ways fake news, disinformation, misinformation and hateful statements are spread across society, predominantly within the online environment. Its main ambition is to offer an interdisciplinary body of scholarly knowledge on fake news, disinformation and propaganda in relation to today’s journalism, social development, political situation and cultural affairs happening all around the world.

Globalizovaný filmový priemysel
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

Monografia upriamuje pozornosť na hollywoodsku filmovú produkciu, ktorá aj napriek ekonomickému potenciálu čínskej či indickej filmovej tvorby stále dominuje medzinárodnej distribúcii filmových diel. Globalizačné tendencie silných ázijských národných kinematografií sú, zdá sa, podstatne limitovanejšie z dôvodu kultúrnej špecifickosti jednotlivých produktov. Veľká väčšina úspešných čínskych, indických alebo kórejských filmov dosahuje žiadaný profit predovšetkým na (svojich) domácich mediálnych trhoch. Nezanedbateľným faktorom je aj široké povedomie členov globálnych mediálnych publík o produktoch americkej kinematografie. Naopak, znalosti ľudí žijúcich v „západnom“ svete o japonských, kórejských, čínskych či indických snímkach sú povrchné a nekonkrétne. Pravda, ak opomenieme existenciu a záujmy početných indických, čínskych či kórejských diaspór žijúcich práve na Západe. Hollywoodska tvorba tak nateraz zostáva jedinou národnou kinematografiou, ktorá dokáže úspešne distribuovať svoje obsahy naprieč všetkými kontinentmi a rôznymi civilizačnými okruhmi či kultúrnymi formáciami.

Manažment II.
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

monografia

Marketing v zdravotníctve
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

Marketing sa stal súčasťou každého odvetvia našej ekonomiky. Stretnúť sa s ním môžeme v súkromnej sfére, neziskovej sfére či vo verejnej správe. Výnimkou nie je už ani zdravotníctvo. Inštitúcie, ktoré pôsobia v zdravotníctve si uvedomili význam a dôležitosť marketingu. Zdravotníctvo je široký pojem, nakoľko zahŕňa mnoho subjektov, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Patria tu farmaceutické spoločnosti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, či liečebné kúpele. Zmenou a transformáciou ekonomiky z plánovaného hospodárstva na trhové, si aj subjekty v zdravotníctve uvedomili, že marketing je pre ich fungovanie dôležitý. Výnimku netvoria ani nemocnice. Uvedomujú si, že ak majú mať dôveru zo strany pacientov, musia sa otvoriť a poskytovať relevantné informácie o činnosti nemocnice a práci lekárov. Preto vznikajú v nemocniciach funkcie hovorcov, neskôr PR manažérov a postupom času aj marketingové oddelenia, ktoré majú na starosti celý komunikačný koncept nemocnice. V tejto publikácii sa venujem problematike marketingu v zdravotníctve z pohľadu teórie, pričom teória berie na zreteľ podmienky v zdravotníctve na Slovensku. Publikácia je rozdelená do piatich základných kapitol, ktoré sa venujú základným teoretickým východiskám danej problematiky. Publikácia zdôrazňuje dôležitosť marketingu v zdravotníctve, pričom popisuje, že nejde len o predaj tovarov a služieb, ale dáva zdravotníctvu nový rozmer. Ide o informovanie pacienta zo strany zdravotníckych inštitúcií. Publikácia je určená pre študentov vysokých škôl, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti marketingu v zdravotníctve. Môže slúžiť aj ako podklad k teoretickým spracovaniu záverečných prác, či študijná pomôcka k predmetom, ktoré sa zaoberajú marketingom v zdravotníctve.

Methods Of Planning, Researching And Evaluating Websites
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing, Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

Kniha je metodickou príručkou z oblasti user experience. Sumarizuje 12 najčastejšie používaných metód , ktorými sa v 21. storočí plánujú, vyhodnocujú a optimalizujú webové stránky. každá metóda je detailne vysvetlená a doplnená o ukážku jej využitia v praxi. Súčasťou publikácie je aj stručný exkurz do histórie používateľského výskumu.

Metódy plánovania, skúmania a vyhodnocovania webstránok
rok vydania: 2022
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing, Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

Slovenská verzia rovnomennej monografie je metodickou príručkou z oblasti user experience (UX). Sumarizuje 12 najčastejšie používaných metód, ktorými sa v 21. storočí plánujú, vyhodnocujú a optimalizujú webové stránky. Každá metóda je detailne vysvetlená a doplnená o ukážku jej využitia v praxi. Užitočné pre všetkých študentov, ktorí sa vo svojej záverečnej práci chcú vyjadriť ku kvalite nejakého webu, alebo chcú navrhnúť ako by mohol byť lepší.

Moderný marketing
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

Schválené Edičnou radou FMK UCM v Trnave ako vysokoškolská učebnica.

Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Mediálna výchova, Masmediálna komunikácia, Právo,

dostupné na čítanie
Anotácia

Táto publikácia vznikla za účelom priblížiť vedeckej verejnosti jednotný systém označovania. Jeho komplexnosť a zároveň nedostatky. Dal som si za cieľ zmapovať ho po do hĺbky. Pozrieť sa naň z hľadiska legislatívy ale aj z hľadiska názorov verejnosti. Okrem toho som chcel čitateľovi predostrieť aj možnosti, ako označujú televízne programy v iných krajinách ako je naša. Rozdelená je na 8 rôznych častí.

Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

Učebnica sa zameriava na stručnú charakteristiku jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie a najmä na ich praktické využitie. Z tohto dôvodu obsahuje množstvo príkladov, odporúčaní, návodov a rád, ktoré študenti využijú pri plánovaní a tvorbe marketingovej stratégie nielen v rámci seminárnych cvičení, ale veríme, že aj vo svojej praxi.

Sprievodca budovaním značky
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na stiahnutie
The right to privacy in the context of the use of social media and geolocation services
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Marketing, Mediálna výchova, Právo,

dostupné na čítanie
Anotácia

The paper has been written under the scientific project of the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences (VEGA) named “The aspects of use of the concept of SoLoMo marketing to enhance awareness of eco-innovations” No. 1/0708/18 2018-2020.

Úvod do štúdia digitálnych hier I.
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Monografia
Oblasť záujmu:

Digitálne hry,

dostupné na čítanie
Anotácia

Cieľom vysokoškolskej učebnice je vytvoriť u čitateľov povedomie o fundamentálnych tematických okruhoch štúdia digitálnych hier, a zároveň zlepšiť ich vedeckú orientáciu v týchto oblastiach herného diskurzu. Učebnica sa bližšie zameriava na štyri okruhy: základná teória, stručná história vývoja digitálnych hier a digitálnoherného sektoru vo svete a na Slovensku; rozličné kritériá, na základe ktorých sa digitálne hry klasifikujú; a hráči, ako súčasť a aj podmienka existencie digitálnych hier.

1
dostupné po zaplatení poplatku

Kontakt

Email:
Požiadavka:

Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava
Použitie archívu:

Časté otázky
Ak chcete použit archív a
nemáte prístupové údaje
zaregistrujte sa.
Zabudli ste heslo?


Tento archív je duševným
vlastníctvom FMK UCM
v Trnava

Ochrana osobných údajov (GDPR)