Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Martin Klementis

dátum poslednej aktualizácie: 19.10.2021

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Mgr. Martin Klementis, PhD.
I.2 Rok narodenia 1984
I.3 Názov a adresa pracoviska Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa martin.klementis@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2007 Mediálne štúdia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2009 Mediálne štúdia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2012 Mediálne štúdia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg / 
odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2009 - súčasnosť
Desktop publishing - DTP Istropolitana Ogilvy 2007 - 2008
Grafický dizajnér Milk Studio 2008 - 2009
Grafický dizajnér Wiktor Leo Burnett 2010 - 2012
Digital Art Director Zaraguza 2012 - 2014
Digital Marketing Specialist Effectivity Powered by Publicis 2014 - 2015
Freelance web and graphic designer Freelance 2014 - súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Creative Workflow Dodo Dobrík workshop 2019
Kurz “Štatistické metódy v marketingovom vyskume” FMK UCM v Trnave 2020
Design thinking - Google FMK UCM v Trnave 2020
Best of in-store POPAI 2021
RDI & Shop! the best of the best in Store and POP design POPAI 2021
G Suite: Online výučba cez Google Meet, FMK UCM Google Slovensko 2020
Creative Skills for Innovation, Grow with Google Slovensko Google Slovensko 2020
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Method Lab, FMK UCM 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 1 9
Počet obhájených prác 39 74
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Grafický dizajn pre marketingovú prax I., II. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Systém a organizácia práce v reklamnej agentúre Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum reklamnej tvorby I., II. Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 18 9
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus WoS - 1 WoS - 1
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 16 14
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 0 0
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 0 / 0 0 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  BCI Skriptá a učebné textyPraktikum reklamnej tvorby : vysokoškolské skriptá / Martin Klementis ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 147 s. [4,5 AH]. - ISBN 978-80-572-0078-9.
2.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchSocial Media Communication of Small Local Brands as the Future of Circular Economy / Martin Klementis, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.057.In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 339-348.
3.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchKruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Klementis, 2018.In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky" / editori: Denisa Jánošová, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-966-7, S. 58-66.
4.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchVisual moodboard as an effective presentation tool / Martin Klementis, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 176-183.
5.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchUser Experience a User Interface ako nástroje na zvýšenie návštevnosti spravodajského portálu = User Experience and User Interface as a tool Increase Traffic to news portal / Martin Klementis, Tomáš Minárik, 2013.In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 82-94.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  BCI Skriptá a učebné textyPraktikum reklamnej tvorby : vysokoškolské skriptá / Martin Klementis ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 147 s. [4,5 AH]. - ISBN 978-80-572-0078-9.
2.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchSocial Media Communication of Small Local Brands as the Future of Circular Economy / Martin Klementis, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.057.In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 339-348.
3.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchKruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Klementis, 2018.In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky" / editori: Denisa Jánošová, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-966-7, S. 58-66.
4.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchVisual moodboard as an effective presentation tool / Martin Klementis, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 176-183.
5. 
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Mimicry of cultural production for the majority development tendencies of mainstream culture / Martin Solík, Martin Klementis, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 93-105.

ohlasy:

   2020  [4] ŠVECOVÁ, M., KUKUMBERGOVÁ, A. Etické výzvy digitálnych hier. Trnava: UCM, 2020. ISBN 978-80-572-0098-7. s. 158. 2019  [3] TEMBO, Kwasu D. Carrying That Weight: Shinichiro Watanabes Cowboy Bebop and Nostalgia. In: Netflix Nostalgia: Streaming the Past on Demand. London: Lexington Books, 2019, s. 233. 2018  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. On cinderella men and peaceful warriors: "Sportainment" in American mainstream cinema. In: Communication Today. 2018, 9(2), pp. 20-36. WoS 2018  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Understanding carnivalesque forms of media entertainment: the case of the British TV show Misfits. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part II. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 208-219. ISBN 978-80-8105-985-8. WoS 2018  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Teoretické aspekty filmov o superhrdinoch. Trnava: UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-949-0. s. 162. 2018  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Omnivore vs Univore: A Reflection on the Current Knowledge on Cultural Taste and Cultural Consumption. In: ejmap. 2018, 6(2), pp. 98-109. ISSN 1339-4940. WoS 2017  [2] RADOŠINSKÁ, Jana. New trends in production and distribution of episodic television drama: brand Marvel-Netlix in the post-television era. In: Communication Today. 2017, vol. 8, no. 1, pp. 4-29. ISSN 1338-130X. Scopus 2016  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Zábava v médiách. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 236. ISBN 978-80-8105-874-5. 2016  [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Mediálna zábava v 21. storočí. Trnava: UCM, 2016. ISBN 978-80-8105-793-9. s. 134. 2016  [1] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Transformations of public sphere in the era of digital media. In: European Journal of Science and Theology. 2016, vol. 12, no. 5, pp. 85-96. ISSN 1841-0464. Scopus 2016  [1] RADOŠINSKÁ, J. Contemporary digital role-playing games and their cultural sifnificance. In: European Journal of Science and Theology. 2016, 12(6), pp. 155-164. WoS 2016  [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Digital Role-Playing Games as Artefacts of Media Culture. In: Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016, vol. 7, no. 2, p. 375. ISSN 2039-9340.
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Kruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Klementis, 2018. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky" / editori: Denisa Jánošová, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-966-7, S. 58-66.

ohlasy:

   2019  [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Kruhová ekonomika v televíznom prostredí: efektívna recyklácia vlastných produktov. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky II. [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 58. ISBN 978-80-572-0041-3. 2019  [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Circular economy and the environment within RTVS news coverage. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 61. ISBN 978-80-572-0038-3.
3.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Význam farieb pri kvalite user experience vo webdizajne = The importance of color in quality user experience in web design / Martin Klementis, 2013. In: MMK 2013 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 453-461 [CD-ROM].

ohlasy:

   2015  [3] JURIŠOVÁ, Vladimíra. Dizajn manuál - základ tvorby vizuálneho štýlu a korporátnej identity. In Quaere 2015 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. s. 349. ISBN 978-80-87952-10-8.
4.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Význam kooperácie obalu a značky v marketingovej komunikácii = Importance of Packing and Brand Cooperation in Marketing Communication / Martin Klementis, 2010. In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Malgorzata Luszczak. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-161-6, S. 128-137.

ohlasy:

   2013  [4] JURIŠOVÁ, Vladimíra. Trendy v environmentálnej oblasti CSR v segmente módy. In MMK 2013 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. s. 612. ISBN 978-80-87952-00-9.
5. 

ohlasy:

   
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  CLT03-SK05
FOTOROMA – Raising awareness on ROma cultural diversity and building an intercultural dialogue through photography
2.  CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)
3.  VEGA 1/0078/18 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky. Vedúci projektu: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
4.  VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
5. 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
člen POPAI, ČR 2019-2020
člen Česká marketingová společnost 2019-2020
člen Klub učitelů marketingu 2019-2021
člen POPAI Central Europe 2020-2021
člen redakčnej rady Communication Today 2010-2021
člen redakčnej rady European Journal of Media, Art and Photography: EJMAP 2013-2021
člen redakčnej rady Acta Ludologica 2018-2021
člen redakčnej rady MUUZA 2010-2021
člen štátnicovej komisie FMK UCM 2006-2021
člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá 2010-2021
člen organizačného výboru konferencie Marketing identity 2013-2021
člen organizačného výboru konferencie Týždeň vedy a techniky 2014-2021
člen organizačného výboru konferencie ŠVOUK 2014-2021
člen hodnotiacej komisie súťaže FMK KEMP 2021
člen tímu zodpovedného za implementáciu novej vizuálnej identity UCM UCM 2020-2021

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)


Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Doktor Klementis pôsobí na FMK UCM v Trnave v pozícií odborného asistenta od roku 2012. Dovtedy na fakulte absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. V rámci svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje téme grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie značiek, brandingu a korporátnej identity s užšou špecializáciou na korporátny dizajn. Aktuálne sa stará o vizuálnu identitu a kompletné grafické riešenie fakultných konferencií Marketing Identity, Megatrendy a médiá, ŠVOaUK, Týždeň vedy a techniky a ESRARC. Na starosti má tiež kompletné grafické výstupy vedeckých odborných časopisov Communication Today, Acta Ludologica, European Journal of Media, Art & Photography (EJMAP) a tiež ročenku najlepších študentských prác s názvom MUUZA. Okrem pedagogickej činnosti sa aktívne venuje grafickému dizajnu a od roku 2014 vedie svoje grafické štúdio v Bratislave. Dovtedy pracoval v popredných reklamných agentúrach ako Wiktor Leo Burnett, Istropolitana Ogilvy, Zaraguza, Effectivity powered by Publicis a v jednom z najlepších grafických štúdií na Slovensku – Milk. Oblasti záujmu: grafický dizajn, vizuálna komunikácia značiek, branding, sociálne siete.
Anglický jazyk:
Dr. Klementis has been working at FMK UCM in Trnava in the position of assistant professor since 2012. Until then, he completed bachelors, masters and doctoral studies at the faculty. As part of his pedagogical and scientific activities, he deals with the topic of graphic design and visual communication of brands, branding and corporate identity with a narrower specialization in corporate design. He currently takes care of the visual identity and complete graphic design of the faculty conferences Marketing Identity, Megatrends and Media, ŠVOaUK, Science and Technology Week and ESRARC. He is also in charge of the complete graphic outputs of the scientific journals Communication Today, Acta Ludologica, the European Journal of Media, Art & Photography (EJMAP) and also the yearbook of the best student works entitled MUUZA. In addition to teaching, he is actively involved in graphic design and since 2014 he has been running his graphic studio in Bratislava. Until then, he worked in leading advertising agencies such as Wiktor Leo Burnett, Istropolitana Ogilvy, Zaraguza, Effectivity powered by Publicis and in one of the best graphic studios in Slovakia - Milk. Areas of interest: graphic design, visual brand communication, branding, social networks.