Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Slavomír Gálik

dátum poslednej aktualizácie: 09.03.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Gálik Slavomír, prof. PhDr. PhD.
I.2 Rok narodenia 1965
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) profesor
I.5 E-mailová adresa slavomir.galik@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10722?do=filterForm-submit&university=720000000&faculty=720010000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Filozofická fakulta UK v Bratislave 1995 filozofia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta humanistiky TU v Trnave 1999 systematická filozofia
Titul docent Filozofická fakulta TU v Trnave 2005 systematická filozofia
Titul profesor Filozofická fakulta UKF v Nitre 2010 etika
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ docent, profesor Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2004 – 2005, 2007 -
Vysokoškolský pedagóg/ docent, profesor Filozofická fakulta UKF v Nitre 2008 - 2013
Vysokoškolský pedagóg/ docent Fakulta humanitných vied UMB 2006 - 2008

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Kurz anglického jazyka Akadémia vzdelávania v Trnave 2000 - 2006
Kurz anglického jazyka VAGES, Nitra 2010 -
Creative Skills for Innovation (Design Thinking) Google Slovakia 2020
Školenie k Adobe Acrobat FMK UCM 2020
Školenie k programu Excel FMK UCM 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Dejiny masovej komunikácie masmediálna komunikácia 1. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Filozofia médií masmediálna komunikácia 2. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Filozofia masmédií masmediálna komunikácia 3. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
Masmediálna komunikácia 3. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 1 1 2
Počet obhájených prác 29 43 6
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Filozofia 20. storočia I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny európskej kultúry I.,II. aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 222 68
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus WoS - 43 WoS - 33
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 411 242
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti WoS - 135 WoS - 114
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 3 / 2 3 / 1
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI DOI 10.5772/intechopen.88156. In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Philosophical Reflection of the Influence of Digital Media on Current Education / Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.13187/me.2020.1.100. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 60(1) (2020), s. 100-106.
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS On human identity in cyberspace of digital media / Slavomír Gálik, 2019. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 33-44.
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Influence of the internet on the cognitive abilities of man. Phenomenological and hermeneutical approach / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2015. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 5-15.
5.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Filozofia a médiá : K filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry / Slavomír Gálik ; recenzent : Dalimír Hajko, Milan Potančok. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS, 2012. - 102 s. - ISBN 978-80-89256-86-0.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI DOI 10.5772/intechopen.88156. In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Philosophical Reflection of the Influence of Digital Media on Current Education / Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.13187/me.2020.1.100. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 60(1) (2020), s. 100-106.
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Thinking in the Network / Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.51480/1899-5101.13.3(27).9. In: Central European Journal of Communication : an official journal of the Polish Communication Association. - ISSN 1899-5101, Roč. 13, č. 3(27) (2020), s. 446-459.
4.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS On human identity in cyberspace of digital media / Slavomír Gálik, 2019. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 33-44.
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Influence of cyberspace on changes in contemporary education / Slavomír Gálik, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 30-38.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI DOI 10.5772/intechopen.88156. In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].

ohlasy:

   Ohlasy: 2021 [1] CHATTARAJ, D., VIJAYARAGHAVAN, A.P. The mobility paradigm in higher education: a phenomenological study on the shift in learning space. In: SMART LEARNING ENVIRONMENTS. 2021, roč. 8, č. 1. WoS 2021 [1] ABU-ULBEH, W., et al. Cyberstalking Victimization Model Using Criminological Theory: A Systematic Literature Review, Taxonomies, Applications, Tools, and Validations. In: Electronics. 2021, 10, 1670. WoS, Scopus 2021 [3] TURP GOLBASI, B. Gelecegin Teknolojilerini Yonetmek icin Gerceklestirilen Teknolojik Yeniliklerin incelenmesi. In: 6th International Management and Social Sciences Conference. Proceeding Book. 2021, s. 76-87. ISBN 978-605-65197-9-6. 2020 [1] MURYUKINA, E., VOYCHENKO, V. The Synthesized Theoretical Model of National Media Education at Higher Education and Leisure Institutions in 1984-1991 (the Period of "Perestroika"). In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(4), pp. 721-729. ISSN 1994-4160. 2020 [3] McGREGOR, S.L.T., GIBBS, P. Being in the Hidden Third: Insights into Transdisciplinary Ontology. In: Transdisciplinary journal of engineering & science. 2020, 11, pp. 142-157. ISSN 1949-0569.
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Philosophical Reflection of the Influence of Digital Media on Current Education / Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.13187/me.2020.1.100. In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 60(1) (2020), s. 100-106.

ohlasy:

   Ohlasy: 2021 [2] KHANINA, A., ZIMOVETS, A., MAKSIMENKO, T. The Role of Media and Information Literacy during COVID-19 Pandemic and Post-Pandemic Period. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, 6(1), s. 111-118. ISSN 2500-106X. Scopus 2021 [2] BYUNDYUGOVA, T.V., BABIKOVA, A.V., KORNIENKO, E.V. Formation and Development of Digital Literacy of the Population Based on Visualization Technologies. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, 6(1), s. 57-65. ISSN 2500-106X. Scopus 2021 [2] KATERYNYCH, P. Professional Competencies of a Modern Education Journalist. In: Media Education. 2021, 17(2), s. 267-276. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [3] SKOWRON, B. Zmagania ze zdalna edukacja w akademii, szkole i przedszkolu. In: Nauczanie po pandemii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2020, s. 125-146. ISBN 978-83-89871-43-5. 2020 [2] GORBATKOVA, O., KATRICH, A. Representation of the Concept "School Violence" in the Mirror of Contemporary American Cinema (1992-2020). In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(3), pp. 375-385. ISSN 1994-4160. WoS
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Thinking in the Network / Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.51480/1899-5101.13.3(27).9. In: Central European Journal of Communication : an official journal of the Polish Communication Association. - ISSN 1899-5101, Roč. 13, č. 3(27) (2020), s. 446-459.

ohlasy:

   Ohlasy: 2021 [2] CHELYSHEVA, I. The Essence and Character of Student Youth Interethnic Tolerance Development Based on Material of Social Internet Networks. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(3), pp. 426-434. ISSN 2729-8132. WoS 2021 [2] SMEYUKHA, V., SHAPOVALOVA, E., ARMASH, V. Media Consumption and Media Literacy of Residents of the Republic of Crimea in the Context of Information Confrontation. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2021, 17(3), pp. 544-552. ISSN 2729-8132. WoS
4.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS On human identity in cyberspace of digital media / Slavomír Gálik, 2019. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 33-44.

ohlasy:

   Ohlasy: 2021 [2] KHANINA, A., ZIMOVETS, A., MAKSIMENKO, T. The Role of Media and Information Literacy during COVID-19 Pandemic and Post-Pandemic Period. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, 6(1), s. 111-118. ISSN 2500-106X. Scopus 2021 [2] BYUNDYUGOVA, T.V., BABIKOVA, A.V., KORNIENKO, E.V. Formation and Development of Digital Literacy of the Population Based on Visualization Technologies. In: International Journal of Media and Information Literacy. 2021, 6(1), s. 57-65. ISSN 2500-106X. Scopus 2020 [1] MURYUKINA, E., VOYCHENKO, V. Generalized theoretical model of school media education of the period of “ perestroika” (1984-1991) in the Soviet Russia. In: Media Education-Mediaobrazovanie. 2020, 3, pp. 499-507. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [1] LEVITSKAYA, A., FEDOROV, A. Analysis of Manipulative Media Texts: World Media Literacy Education Experience. In: Media Education-Mediaobrazovanie. 2020, 3, pp. 430-442. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [1] GORBATKOVA, O., KATRICH, A. Representation of the Concept "School Violence" in the Mirror of Contemporary American Cinema (1992–2020). In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(3), s. 378. ISSN 1994-4160. WoS
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Influence of cyberspace on changes in contemporary education / Slavomír Gálik, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 30-38.

ohlasy:

   Ohlasy: 2021 [1] FAKHRUROJI, M. Texting condolences on WhatsApp as a mediatized mourning practice. In: Human behavior and emerging technologies. 2021. DOI 10.1002/hbe2.309. WoS 2021 [1] CERNY, M. Cyberspace as a space: Analysis of metaphorical statements of university students. In: Problems of education in the 21st century. 2021, 79(6), pp. 838-857. WoS 2019 [1] CHELYSHEVA, I., MIKHALEVA, G. Russian nad Foreign Approaches to Media Education of Young People in Matters Realting to Interethnic Tolerance. In: Media Education-Mediaobrazovanie. 2019, 3, pp. 381-392. ISSN 1994-4160. WoS 2019 [1] STASHKO, Halyna. ESL for B+: Modern language learning tools and experiences in teaching speaking. In: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Praha, 2019, s. 88-95. ISBN 978-80-86302-85-0. 2019 [1] PEVNEVA, M.V., MAXIMETS, S.V., TOUPCHI, N.V. Media as a Means of Developing a Sports Culture of Adolescents. In: Media Education-Mediaobrazovanie. 2019, 3, pp. 425-432. ISSN 1994-4160. WoS
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Vedúci projektu: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. Dĺžka trvania: 2014 – 2016 (FMK UCM).
2.  APVV-0754-12 “Implementation of Quantitative and Qualitative Research Strategies of Monitoring and Evaluation of Media Literacy Rate in Slovakia”. Doba riešenia: 2012 – 2016. Vedúca projektu: prof. Iwonna Hofman.
3.  VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022, vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
4.  WORLDS OF JOURNALISM STUDY (WJS3): 2020 – 2022. Zodpovedný riešiteľ za Slovensko v rámci 3. vlny výskumu stavu žurnalistiky vo svete. Hlavný riešiteľ: Thomas Hanitzsch (Nemecko).
5.  HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Zodpovedný riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy za FMK UCM v Trnave. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko), doba riešenia: 2021 – 2023.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci Katedry masmediálnej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014 - 2018
Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2019 - 2023
Člen domácej vedeckej spoločnosti Slovenské filozofické združenie pri SAV 2000 - súčasnosť
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti Central European Philosophy of Education Society 2010 - súčasnosť
Člen zahraničnej vedeckej spoločnosti Polish Communication Association 2019 - súčasnosť
Člen svetovej organizácie a zároveň zodpovedný riešiteľ za Slovensko The Worlds of Journalism Study 2019 - súčasnosť
Člen svetovej organizácie WJS Association 2020 - súčasnosť
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus Spirituality Studies 2015 - súčasnosť
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus) Communication Today 2018 - súčasnosť
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) Media Literacy and Academic Research 2018 - súčasnosť
Člen redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu Paidagogos 2012 - súčasnosť
Člen vedeckého výboru zahraničného vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Transformation Studies 2017 - súčasnosť
Člen Rady pre spoločenské vedy APVV 2021 - 2025

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Vysoká škola finanční a správní Praha 30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 Erasmus+ Teaching Mobility
Univerzita v Tarte Tartu, Estónsko september – december 2019 Horizont 2020 – príprava projektu
2019 Worlds of Journalism Meeting Madrid, Španielsko 5. – 6. júla 2019 Príprava dotazníka na celosvetový výskum 3. vlny WJS
Lesia Ukrainian Volyn National University Lutsk, Ukrajina 28. decembra 2021 Oponent na obhajobe dizertačnej práce

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

1. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China s príspevkom On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society. 2. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii WCES v Madride, ktorá sa konala v dňoch 4. – 6. februára 2016 s príspevkom Influence of cyberspace on changes in contemporary education. 3. Pozvaná prednáška (key note speaker za Slovensko) s témou Media and Communication – the Powerfull Weapons of the New Era na 4. medzinárodnej multidisciplinárnej konferencii SGEM 2017, Albena, 24. augusta 2017. Garant sekcie: Media and Communication. 5. Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Media Power: People – Organisations – Technologies, ktorá sa konala v dňoch 19. – 21. septembra 2019 vo Varšave s príspevkom To the Problem of Media Truth and the Role of Media. Najvýznamnejšie ocenenia a uznanie vedeckých výsledkov: 1. Cena Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy (2017). 2. Cena rektora UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2019). 3. Cena dekanky FMK UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2020). 4. Cena dekanky FMK UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2021).

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Anglický jazyk: