Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Dušan Blahút

dátum poslednej aktualizácie: 14.11.2021

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Mgr. et Mgr. Dušan Blahút, PhD.
I.2 Rok narodenia 1974
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa dusan.blahut@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnavská univerzita 2002, 2017 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia, história
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnavská univerzita 2004, 2020 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia, história
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2013
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2006-2014
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 -
pedagóg odborných predmetov Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby 2006-2009
Motion graphics designer Alien studio 2010-

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Kurz motion capture Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby 2012
štŠtúdium v študijnom odbore „História“ Trnavská univerzita 2014-2020

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 5 6
Počet obhájených prác 38 42
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Kabinet audiovizuálnej tvorby a streamingu KOMU, TEDI, 1. Masmediálne stúdiá
Autorské praktikum - kamera, strih KOMU 1. Masmediálne stúdiá
Základy 3D grafiky a animácie KOMU 1. Masmediálne stúdiá
Motion dizajn a animácia v mediálnej praxi KOMU 1. Masmediálne stúdiá
Základy multimediálnej komunikácie KOMU 1. Masmediálne stúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 17 12
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 3 3
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 12 12
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 4 4
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni / /
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  ADN - Hi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era. ejmap. Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126. ISSN 1339-4940.
2.  AFC -Google glasses - nový rozmer rozšírenej reality = Google glasses - new dimension of augmented reality. In: QUAERE 2013: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, S. 2909-2914 [CD-ROM]. ISBN 978-80-905243-7-8.
3.  AFC- Conservation of cultural heritage in the Trnava self-governing region. In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference: On the Edge. editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020, s. 485-490. ISBN 978-80-572-0062-8.
4.  AFD - Case study - 3D animácia v reklame = Case study - 3D animation advertising. In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe: Digital Universe. editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019, s. 456-464. ISBN 978-80-572-0014-7
5.  AFD -Rozšírená realita a Pokemon go = Augmented reality and Pokemon go. In: Marketing Identity 2016: značky, ktoré milujeme. editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016, S. 161-166. ISBN 978-80-8105-839-4.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ADN - Hi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era. ejmap. Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126. ISSN 1339-4940.
2.  AFC -Augmented reality and its application for religious objects. In: ESRARC 2018: 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu. Torino: Kermes, 2018, S. 155-158. ISBN 978-88-942064-8-7.
3.  AFC -Presentation of non-exisitng monuments through expanded reality. In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book: 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book. María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. Torino: Kermes, 2019, s. 254-256. ISBN 978-88-32029-11-6.
4.  AFD -Augmented reality and its Application in Tourism Marketing. In: The Poprad economic and management forum 2019: conference proceedings from international scientific conference. editor: Peter Madzík. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, s. 312-318. ISBN 978-80-561-0671-6.
5.  AFD -Offline communication of Jan Paláriks Theatre in Trnava. In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference: Offline Is the New Online. editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019, s. 21-32. ISBN 978-80-572-0038-3
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADN - Hi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era. ejmap. Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126. ISSN 1339-4940.

ohlasy:

   2021 [2] PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128. WoS, Scopus 2021 [2] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. On Perspectives of Teacher Training and Understanding of their Digital Competencies as Determinants of Digital Education. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 118-132. WoS
2.  AFC - Augmented reality and its application for religious objects. In: ESRARC 2018: 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu. Torino: Kermes, 2018, S. 155-158. ISBN 978-88-942064-8-7.

ohlasy:

   2019 [1] ČÁBYOVÁ, Ľ., HRUŠKOVÁ, A. Marketing specifics for organizing religious festivals. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 48. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS 2019 [1] BRNÍK, Andrej. Sound. Its aspects and acoustics in connection with sacral buildings. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 259. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS
3.  Rozšírená realita a Pokemon go = Augmented reality and Pokemon go. In: Marketing Identity 2016: značky, ktoré milujeme. editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016

ohlasy:

   2020 [4] MACÁK, M. How Pokémon go deals with Covid-19: the lockdown conundrum. In: Marketing Identity: COVID-2.0 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 382. ISBN 978-80-572-0107-6. 2019 [4] TRNKA, Andrej. Nákupné preferencie generácie X v onlinovom prostredí. In: Megatrendy a médiá 2019: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 600. ISBN 978-80-572-0014-7. 2019 [1] GRACA, Martin. Catholic media in Slovakia and their audience on social networks. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 288. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS
4.  AFD - Rozšírená realita a kultúrne dedičstvo. In: Marketing Identity 2017: onlinové pravidlá. editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017, S. 198-204. ISBN 978-80-8105-919-3.

ohlasy:

   2020 [4] MACÁK, M. How Pokémon go deals with Covid-19: the lockdown conundrum. In: Marketing Identity: COVID-2.0 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 382. ISBN 978-80-572-0107-6. 2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 268.
5.  Case study - 3D animácia v reklame = Case study - 3D animation advertising. In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe: Digital Universe. editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019

ohlasy:

   RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 268
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  010UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM
2.  313011ASN4 - Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
3.  Posudzovateľ projektu - 006TTU-4/2019 Digitálne technológie v historických vedách a archeológii - vytvorenie koncepcie a infraštruktúry interdisciplinárneho predmetu
4.  Posudzovateľ projektu - 006VŠMU-4/2019 Náš deň
5.  Posudzovateľ projektu 013TTU-4/2020 - Digital Humanities v historických vedách a archeológii - príprava nového univerzitného predmetu

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) EJMAP 2019-
Člen organizačného tímu FMK DAY 2019
Člen komisie ŠVOaUK FMK DAY 2019, 2020

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Vysoká škola finanční a správní Praha 25.10-29.10.2021 Erasmus+

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Posudzovateľ projektov grantovej schémy KEGA, člen poroty súťaže amatérskych filmov CINEAMA

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Dušan Blahút pracuje na fakulte masmediálnej komunikácie ako odborný asistent. Zameriava sa na nové technológie v masmediálnej a marketingovej komunikácii, s dôrazom na rozšírenú a virtuálnu realitu. Má viac ako dvadsať ročné skúsenosti v oblasti videa, 2D, 3D grafiky a motion dizajnu, ktoré využíva aj pri výuke. V jeho publikačnej činnosti sa fokusuje na aplikáciu rozšírenej reality v segmente kultúrneho dedičstva.
Anglický jazyk:
Dušan Blahút works at the Faculty of Mass Media Communication UCM as an Assistant Professor and focuses on new technologies in mass media and marketing communication, augmented and virtual reality. He has more than 20 years of experience in video, 2D, 3D and motion graphics, which he uses in teaching. In his publishing activities, he focuses on the application of augmented reality in the segment of cultural heritage.