Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Andrej Brník

dátum poslednej aktualizácie: 20.03.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Mgr: Andrej Brník, PhD.
I.2 Rok narodenia 1987
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) docent
I.5 E-mailová adresa andrej.brnik@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24647
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2010 Mediálne a komunikačné štúdiá, Masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2012 Mediálne a komunikačné štúdiá, Masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2015 Mediálne a komunikačné štúdiá, Masmediálna komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.9.2015 až 31.1.2022
Media manažér Slovenská letecká agentúra 1.9.2012 - 31.8.2015
Prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.2.2019 až súčasnosť
funkčné miesto docenta Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.2.2022 až súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
New Generation of Founders - metóda design thinking Grow up with Google 2020
Google aplikácie FMK 2020
Anglický jazyk Language Siesta 2022
Cyklošport, turizmus a kultúrne dedičstvo, týždňový akadémia v Slovisnku Franja Academy 2016
Futur:ED - Kvalitatívne analytické metódy a kreatívne techniky Žilinská univerzita v Žiline 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
Zodpovedný za ŠP media relations Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 7 3
Počet obhájených prác 38 25
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Základy audiovizuálnej tvorby Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny ateliér rozhlas Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Elektronické médiá - ateliér Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Autorské praktikum zvuk Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 27 15
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 5 5
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 12 12
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 6 6
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 1 1 / 1
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAB BRNÍK, A.: Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 90 s. - ISBN 978-80-572-0072-7.
2.  ADN BRNÍK, A, KAPEC, M.: Impact of the First and Second Waves of Coronavirus on Slovak Radio Audiences, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 166-186.
3.  AFC BRNÍK, A.: Sound. Its aspects and acoustics in connection with sacral buildings, In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 257-260.
4.  ADM BRNÍK, A., GRACOVÁ S., GRACA, M.: Public opinion on unified TV content rating system, In: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 2464-6733 (ONLINE). Vol. 11, Issue 01 (11/01), June, 2021.
5.  ADN GRACOVÁ, S., BÔTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 48-61.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AAB BRNÍK, A.: Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 90 s. - ISBN 978-80-572-0072-7.
2.  ADC BRNÍK, A.: Sound. Its aspects and acoustics in connection with sacral buildings, In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation: Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 257-260.
3.  ADN GRACOVÁ, S., BÔTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 48.
4.  ADM BRNÍK, A., GRACOVÁ S., GRACA, M.: Public opinion on unified TV content rating system, In: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 2464-6733 (ONLINE). Vol. 11, Issue 01 (11/01), June, 2021.
5.  ADN BRNÍK, A, KAPEC, M.: Impact of the First and Second Waves of Coronavirus on Slovak Radio Audiences, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 166-186.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADN GRACOVÁ, S., BÔTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic, In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 48.

ohlasy:

   2021 [4] KUPEC, M., JAKUBÍKOVÁ, D., KUPEC, V. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 100-118. ISSN 2585-8726. 2021 [3] VIŠŇOVSKÝ, J., MATHIASOVÁ, A., MINÁRIKOVÁ, J. Impact of the Covid-19 pandemic on regional and local media - case study. In: NORDSCI International Conference. Sofia: Saima Consult, 2021, s. 215-222. ISBN 978-619-7495-21-8. 2021 [4] KUBINYI, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Koronakríza: Iba čerešňička na torte? Kríza novinárskej fotografie v slovenských printových médiách. In: Fenomén 2021: Pandémia covidu-19 a médiá. Bratislava: UK, 2021, s. 325-339. ISBN 978-80-223-5250-5.
2.  AFD Využitie zvuku v animácii = Using an audio in animation / Andrej Brník, 2019. In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online), s. 9-16.

ohlasy:

   2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 268.
3.  ACB Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.

ohlasy:

   2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 264. 2020 [4] KUBINYI, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Upútavka alebo červené súkno pre oko? In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 62-70. ISBN 978-80-572-0063-5. 2019 [2] VIŠŇOVSKÝ, J., et al. Relevision news as an information source and its perception in Slovakia. In: Communication Today. 2019, 10(1), pp. 41-60. WoS
4.  AFD BRNÍK, A: Reklama v rádiu a dôvody jej využitia. In: Marketing Identity 2019: Offline is the new online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunokácie / editori zborníka: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 (online), s. 20-29.

ohlasy:

   2020 [4] BOTOŠOVÁ, Ľubica. Genre diversity in journalism in public service broadcasting. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 28. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/ 2020 [4] GRACA, M., GRACOVÁ, S. Effect of the quarantine on television viewership. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 47. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/ 2020 [4] ČÁBYOVÁ, Ľ., HRUŠKOVÁ, A. Covid-19 - our best chance universities. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 287. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/
5.  AAB BRNÍK, A.: Násilie na televíznej obrazovke v kontexte jednotného systému označovania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 90 s. - ISBN 978-80-572-0072-7.

ohlasy:

   2021 [4] BOTOŠOVÁ, Ľ. Prezentácia konceptu learning-by-doing v prostredí stredných škôl. In: Marketing identity: nové zmeny, nové šance. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 16-25. ISBN 978-80-572-0219-6. 2021 [4] ŠVECOVÁ, M., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., KAŇUKOVÁ, N. Digital Skills and the Awareness of Seniors about Virtual Reality. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 119-130. ISSN 2585-8726. 2021 [4] PAVELEKOVÁ, J., ČÁBYOVÁ, Ľ., HRUŠKOVÁ, A. Reading Behaviour in the Digital Age: Impact of Covid-19 on Consumer Behaviour. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(2), s. 25-40. ISSN 2585-8726.
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  Horizont 2020 Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia (MEDIADELCOM). Člen. Cieľom výskumného projektu MEDIADELCOM (2021 – 2024) je diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na sociálnu súdržnosť v Európe, ako aj identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnych trhov v Európskej únii. Pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód budú vedci testovať nástroj vyvinutý v priebehu štúdie na vyhodnotenie potenciálu mediálnej politiky, verejných médií, digitálnych kompetencií a ďalšieho využívania metadát.Výsledky výskumu budú prezentované vo vedeckých publikáciách, správach určených zástupcom médií a tvorcom politík v jednotlivých krajinách a na európskej úrovni.Horizont 2020 je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií. Považuje sa za prostriedok na podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest, ako aj zabezpečenie globálnej konkurenciescho
2.  APVV-0754-12, 2013 - 2015 Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike. Člen riešiteľského kolektívu.
3.  CBC01021 , 2015 - 2017 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU), Člen
4.  KEGA 010UCM-4/2018 , 2018-2020 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave. Člen. Cieľom projektu bolo vypracovanie materiálno-didaktickej podpory výučby mediálnej výchovy na školách, resp. výchovno-vzdelávacích procesov, v ktorých sa médiá stávajú objektmi, ale aj prostriedkami učenia a učenia sa.
5.  Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, kód projektu 313011ASN4, účasť. Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen vedeckej rady Vedecká rada FMK UCM 2019 až súčasnosť
Člen redakčnej rady Redakčná rada časopisu Media Literacy and Academical Journal 2018 až súčasnosť
Člen predsedníctva Predsedníctvom Asociácie Rádií Slovenska 2020 až súčasnosť
Vedúci kreatívny kabinetov a ateliérov Kreatívne kabinety a ateliéry na FMK UCM 2019 až súčasnosť
Vedúci rádia Vedúci Rádia Aetter 107,2 FM 2011 až súčasnosť
Podpredseda rady kvality FMK Rada kvality FMK 2020 až súčasnosť
Člen štátnicových komisií FMK UCM 2015 až súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
J. J. Strossmayer University of Osijek OSIJEK, Chorvátsko 3.5.2017 - 5.5. 2017 ERASMUS+
J. J. Strossmayer University of Osijek OSIJEK, Chorvátsko 11.6. 2018 - 14.6. 2018 ERASMUS+
University of Havanna, Kuba HAVANA, Kuba 10.10.2017 - 31.10.2017 Štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe
FRANJA ACADEMY Ljublana, Slovinsko 6.6.2016 - 11.6.2016 Slovenský cyklistický zväz
Hochschule der Medien Stuttgart, Nemecko 22.11.2021 - 26.11.2021 ERASMUS+
Vysoká škola finanční a správní Praha , Česká Republika 25.10.2021 - 29.10.2021 ERASMUS+

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Svoju vedeckú aktivitu smerujem v rámci domácich a zahraničných spoluprác na prípravu moderátorov a redaktorov pre rozhlasové vysielanie. Pravidlne konzutujeme svoje výsledky s Universita of Malaya v Malajzii, kde si spoločne vymieňame skúsenosti. Okrem toho sa aktívne venujeme aj legislatívnej úprave rozhlasového vysielania v zmysle pôsobenia v Asociácii rádií Slovenska. Organizacne pomáme organizovať medzinárodnú súťaž Rádio Rallye zmeranú na študentské rozhlasové vysielanie. Za 5 rokov sme zdokonalili výchovu nových moderátorov v rámci prípravy na vysielanie a stále vyvýjame nové spôsoby pre ich prípravu. V súčasnosti realizujeme aj fungovanie vlastného rádia Aetter na frekvencii 107,2 FM pre Trnavu a okolie. V rámci študentského vysielania pratríme medzi lídrov na Slovensku a naši študenti pripravujú plnohodnotné vysielanie regionálneho rádia na vysokej úrovni. Dobré vzťahy v rámci rozhlasového vysielania máme aj s univerzitou Josif Strosmayer University v Chorvátsku, kde sme už niekoľkokrát boli prezentovať naše výsledky v rámci rozhlasovej prípravy. Aktuálne sme spolu s kolegami vydali aj učebnicu k rozhlasovej praxi a pripravujem monografiu o študnetskom vysielaní na Slovensku. Okrem toho plánujeme náš výskum prípravy moderátorov rozšíriť a pripraviť monografiu v anglickom jazyku, nakoľko sme zistili, že o tieto poznatky je veľký záujem z praxe.

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Doktor Andrej Brník je absolventom Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Ako pedagóg pôsobí na fakulte od roku 2015. Vo svojich záverečných prácach sa venoval oblastiam mediálnej výchovy, čo využíva aj na katedre mediálnej výchovy, kde pôsobí. Okrem toho sa venuje aj zvuku a jeho praktickej aplikácii – tvorba reklám, jinglov a iných rozhlasových žánrov. V rámci fakulty pôsobil ako riaditeľ študentského online rádia Aetter.sk, ktoré na medzinárodnej súťaži študentských rádií pravidelne dokazuje svoje kvality. Absolventi rádia pracujú v celoplošných či regionálnych rádiách na celom Slovensku. Spolu so svojimi kolegami Dr. Gracovou a Dr. Gracom sa stará aj o propagáciu fakulty na verejnosti a vedie kabinety, ktoré študentom pomáhajú zlepšiť svoje praktické zručnosti. Okrem toho pracuje ako dobrovoľník pri organizácii Medzinárodných leteckých dní SIAF na Sliači a Festivale letectva v Piešťanoch. Na festivaloch zastáva funkciu organizátora a média manažéra. V súčasnosti sa angažuje aj v komunálnej politike. Oblasti záujmu: jednotný systém označovania, mediálna výchova, zvuk, rozhlasové vysielanie, rozhlas.
Anglický jazyk:
Dr. Andrej Brník is a graduate of the Faculty of Mass Media Communication in Trnava. He has been working as a teacher at the faculty since 2015. In his final theses, he focused on the areas of media education, which he also uses at the Department of Media Education, where he works. In addition, he also deals with sound and its practical application - the creation of commercials, jingles and other radio genres. Within the faculty, he worked as the director of the student online radio Aetter.sk, which regularly proves its qualities at the international student radio competition. Radio graduates work in nationwide or regional radio stations throughout Slovakia. Together with his colleagues Dr. Grace and Dr. Gracom also promotes the faculty to the public and runs cabinets that help students improve their practical skills. In addition, he works as a volunteer in the organization of the International Aviation Days SIAF in Sliač and the Aviation Festival in Piešťany. At festivals, he holds the position of organizer and media manager. He is currently also involved in communal politics. Areas of interest: unified labeling system, media education, sound, radio broadcasting, radio.