Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Juliána Mináriková

dátum poslednej aktualizácie: 16.06.2021

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Mináriková, Juliána, Mgr., PhD.
I.2 Rok narodenia 1980
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa juliana.minarikova@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14241
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2001 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2003 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2012 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, odborný asistent Katedra masmediálnej komunikácie, FMK UCM v Trnave 2013- do súčasnosti
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2007 - do súčanosti

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
European Computer Driving Licence (ECDL) 2012

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Dejiny masovej komunikácie masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny masovej komunikácie teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Teória médií i. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Teória médií II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác
Počet obhájených prác 76 59 0
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 50 19
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 7 6
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 242 113
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 75 66
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 0 1 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstváchDiskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách / Juliana Laluhová ... [et al.] ; recenzenti: Zora Hudíková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-465-5.
2.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstváchMetodiky novinárskej tvorby / Imrich Jenča a kol. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 125 s. - ISBN 978-80-8105-117-6.
3.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstváchTV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.
4.  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisochMedia as a tool for fostering values in the contemporary society / Martin Solík, Ján Višňovský, Juliána Laluhová, 2013.In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.
5.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUSPublic television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 2014.In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstváchTV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.
2.  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisochHi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era / Juliána Mináriková, Dušan Blahút, Ján Višňovský, 2020.In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126.
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUSPublic television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 2014.In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUSTelevision news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-6
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUSNews values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1

ohlasy:

   2020 [4] MINÁRIKOVÁ, J., BLAHÚT, D., VIŠŇOVSKÝ, J. Hi-Tech And Eye-Catching Alike: In formation In The Multiplatform Era. In: ejmap. 2020, 3(2), s. 118-125. 2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS
2.  Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Martin Solík, Ján Višňovský, Juliána Laluhová, 2013. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.

ohlasy:

   2020 [2] HOLOTOVÁ, M., KÁDEKOVÁ, Z., KOŠIČIAROVÁ, I. Retro marketing - a power of nostalgia which works among the audience. In: Communication Today. 2020, 11(2), pp. 148-164. WoS 2019 [1] KOSZEMBAR-WIKLIK, Malgorzata. Magical and charming or unreal beauty about the marketing of Polish cities. In: European Journal of Science and Theology. 2019, 15(1), pp. 29-37. WoS 2019 [1] GAŽICOVÁ, Alexandra. Influence of mass media on the current position of Catholic Church Slovakia. In: European Journal of Science and Theology. 2019, 15(4), pp. 103-112. WoS 2019 [1] GÁLIK, S., GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Online religion in videogames. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 314. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS 2018 [1] STOROŠKA, Marek. The Book of Genezis as foundation for the European civilizations concept of social help. In: European Journal of Science and Theology. 2018, 14(1), pp. 61-74. WoS 2018 [1] ČERNÁ, Jana. The needs of religious tourists - a challenge to regional and local marketing. In: ESRARC 2018: 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. Torino: Kermes, 2018, s. 160, 161. ISBN 978-88-942064-8-7. WoS
3.  Public television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 2014. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ohlasy:

   2015 [1] SZYSZKA, Michal. Conditions of media and social image of the public assistance institutions in Poland. In: European Journal of Science and Theology. 2015, vol. 11, no. 6, pp. 251-260. ISSN 1841-0464. Scopus 2015 [3] RADOŠINSKÁ, Jana. Produkcia mediálnej zábavy: Aktuálne vývojové tendencie priemyslu kultúry a zábavy. In Quaere 2015 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. s. 924, 926. ISBN 978-80-87952-10-8. 2015 [4] ŽELASKOVÁ, Monika. Komparácia zobrazenia ženy v dámskom a pánskom časopise. In Media Literacy Student Magazine. 2015, roč. 2, č. 1, s. 34. ISSN 1339-6692.
4.  Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

   2020 [1] HASHIM, S., et al. Students intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus 2020 [1] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS 2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS 2019 [4] KRAJČOVIČ, P., ČÁBYOVÁ, Ľ. Význam tradičných a digitálnych médií pri zvyšovaní povedomia o ekoinováciách a environmentálnych témach. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 170. ISBN 978-80-572-0037-6. 2019 [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2), pp. 120-131. WoS
5.  News values in Slovak television news / Ľuboš Greguš, Juliána Mináriková, 2016. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

ohlasy:

   2019 [1] GAŽICOVÁ, Alexandra. Themes in the main newscast of commercial and public media in Slovakia with regard to religious reflection. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 278. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS 2019 [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Communication today. 2019, 10(2), s. 131. ISSN 1338-130X. WoS 2018 [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J., MENDELOVÁ, D. Slovak journalistic sphere: Development tendencies and innovations. In: Mediji i medijska kultura. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2018, s. 135. ISBN 978-953-8181-09-2. 2017 [2] HORVÁTH, P., MELUŠ, M. Media games in the backround of Slovak parliamentary election in 2016. In: Communication Today. 2017, 8(1), pp. 66-84. ISSN 1338-130X. WoS 2017 [1] UNGEROVÁ, Magdaléna. New terms in English language as reflected in Slovak media. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 183-189. ISSN 1841-0464. Scopus
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Člen riešiteľského kolektívu. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko).
2.  Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (Norwegian Funds, 2016 – 2017), členka redakčnej rady časopisu European Journal of Slovak-Ukrainian Crossborder Communication. Anotácia: Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.
3.  Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), člen riešiteľského kolektívu.Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry. Poznanie priebehu a jednotlivých dôsledkov týchto procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia, rozšírenia a kritického prehodnotenia existujúcich názorov spojených s meniacim sa charakterom novinárskej tvorby a jej postupnou transformáciou na „multiplatformovú žurnalistiku“. Prínos projektu spočíva v poznaní súčasného stavu problematiky uplatnenia digitálny
4.  VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu.Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov. Realizácia projektu vychádza z predpokladu, že ekonomická, technologická a kultúrna konvergencia odvetví mediálneho priemyslu prináša nielen koncentráciu vlastníctva a vytváranie mediálnych oligar
5.  Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06 : učebné texty / Miloš Mistrík ... [et al.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 - do súčanosti
predsedníčka Disciplinárnej komisie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008
člen vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nepretržite od 2014
predsedníčka Ubytovacej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008
členka redakčnej rady časopisu Communication Today Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2011
členka medzinárodnej organizácie ECREA ECREA 2012
člen European Association for Viewers Interests (EAVI) European Association for Viewers Interests (EAVI) 2020
člen International Association for Media Education (IAME) International Association for Media Education (IAME) 2020

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Poľsko 17. 06. 2019 – 21. 06. 2019 Ceepus, pedagogická činnosť
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus, pedagogická činnosť
Alanya HEP University, Antalya, Turecko Cikcilli Mah, Saraybeleni Cd. No:7, 07400 Alanya/Antalya, 09. 09. 2019 - 13. 09. 2019 Erasmus+, pedagogická činnosť

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

-

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Doktorka Juliána Mináriková je prodekankou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM. Zaoberá sa najmä mediálnym systémom a televíznym vysielaním v Slovenskej republike. Je jednou z prvých absolventiek FMK UCM, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka, a zároveň je členkou Vedeckej rady FMK UCM, redakčného kolégia Communication Today, organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá a spoluriešiteľkou projektov KEGA, KEGA, ESF a H2020.
Anglický jazyk:
As a media theorist and researcher, Juliána Mináriková deals with issues related to electronic media. She is also interested in differences between media systems, focusing on Slovak media system and its specific conditions and legislation frameworks. Juliána Mináriková has been a university lecturer in the field of media studies since 2003; she currently works as a Vice-Dean for Education at the Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava.