Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Norbert Vrabec

dátum poslednej aktualizácie: 20.06.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Vrabec, Norbert, doc. Mgr., PhD. mim.prof.
I.2 Rok narodenia 1968
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) profesor
I.5 E-mailová adresa norbert.vrabec@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14510
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 1991 Pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2010 Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia a reklama
Titul docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2013 Masmediálne štúdiá
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / profesor Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 - trvá
Vysokoškolský pedagóg / docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014-2016
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2010-2014
Riaditeľ neziskovej organizácie Infoland, o.z. Nitra 2001 - 2010
Redaktor denníka Hospodárske noviny Ecopress, a.s. Bratislava 1997 - 2009

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Workshop „Has the Covid crisis changed the issues facing media educators?“ International Association for Media Education, Brusel 2021
Workshop „Age of Misinformation: an interdisciplinary outlook on fake news“ Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, Turín 2020
Workshop „Needs of Critical Thinking“ Fundacja Pro Scientia Publica, Wroclaw 2020
Medzinárodná vedecká konferencia „ Focusing on Freedom“ BPI, Banská Bystrica 2019
Workshop „Regional Roundtable on External Oversight Board in CEE Facebook Inc., Dublin 2019
Medzinárodná vedecká konferencia „Deti v sieti“ RPD, Bratislava 2017
Medzinárodná vedecká konferencia „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky“ ŽU Rajecké Teplice 2017
Workshop „Tínedžeri a ich právo pohybovať sa v online priestore“ Digitálna inteligencia, Bratislava 2017
Medzinárodná vedecká konferencia „International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts“ SGEM, Albena 2017
Medzinárodná vedecká konferencia „International Conference on Education, Training and Management Innovation“ ETMI, Shenzhen, China 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „8 th World Conference on EducationalSciences“ Academic World Education and Research Center, Madrid 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age“ Corvinus University, Budapešť 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie“ RVR, Bratislava 2016
Medzinárodná vedecká konferencia „2nd International Conference on Creative Education“ ICCE, Londýn 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „2nd International Conference on Education Reform and Modern Management – ERMM 2015“ ERMM, Hong Kong 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „Media Meets Literacy“ Evens Foundation, Brusel Modern Poland Foundation,Varšava 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „Médiá a ochrana maloletých“ RVP, Bratislava 2015
Workshop „Aktivizujúce metódy vo výchove ich význam pre formovanie hodnotového systému“ MPC, Bratislava 2015
Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpieczeństwo Współczesnego Swiata – Wyzwania i Zagrożenia" WSHU, Poznaň 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM 2014“ SGEM, Albena 2014
Medzinárodné vedecké fórum „European Media and Information Literacy Forum“ UNESCO, Paríž 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „„Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи“ UNU, Užgorod 2014
Medzinárodný workshop „„Media Literacy Expert Group –Meeting on Media Literacy Levels Assessment“ Media Literacy Expert Group, Brusel 2014
Medzinárodná konferencia „Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť“ UK, Bratislava 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „Public Policies in Media and Information Literacy“ Sorbonne Nouvelle Université, Paríž 2013
Medzinárodný workshop „Media Literacy Levels Assessment” Media Literacy Expert Group, Brusel 2013
Koordinácia prípravy Informačného systému pre meranie a hodnotenie kvality v podmienkach Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave FMK UCM 2013 -2014
Kurz „Práca so štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics“ ACREA CR, Praha 2013
Medzinárodná vedecká konferencia „Central & East European Communication & Media Conference” ECREA, Praha 2012
Medzinárodná vedecká konferencia „International Internet Conference - WEB 2.0 opportunities and threats“ WSHU, Poznaň 2012
Medzinárodná vedecká konferencia „PRIZMA 2012“ ŽU, Žilina 2012
Medzinárodná vedecká konferencia „Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání“ VŠFS, Praha 2011
Medzinárodná vedecká konferencia “Human Capital in the World of Media”. WSHU, Poznaň 2011
Vedecké kolokvium „ Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov“ ŽU, Žilina 2011
Medzinárodná vedecká konferencia „Mediálna výchova v otvorenom priestore“ Prix Danube, Bratislava 2010
Kurz „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013“ Ecoplanet Brusel , Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Euroformes 2006
Kurz „Vytváranie kvalitných verejných priestranstiev a participatívne plánovanie“ Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica a Nadace Partnerství, Praha 2006
Kurz „Aktuálne možnosti využitia fondov Európskej únie vo verejnom sektore“ Centrum komunitného rozvoja, Banská Bystrica 2005
Medzinárodný workshop „Making New Connections – European Residents Agenda“ LSA, Haag 2005
Medzinárodný worshop “The Cultural Dimension of an Enlarged Europe, Strasbourg Rada Európy, Strasbourg Club, Štrasburg, Francúzsko 2005
Medzinárodný workshop „Capital Cities and Major Regional Centres in Enlarged Europe“ Rada Európy, Strasbourg Club, Štrasburg 2004
Kurz “Príprava projektov pre predvstupové a štrukturálne fondy EÚ CVNO, Bratislava 2004
Workshop „Možnosti využitia eurofondov pre podnikateľské subjekty vo výrobe a cestovnom ruchu“ RPIC, Nitra 2004
Kurz „Tvorba a hodnotenie podnikateľských projektov“ Slovensko-Americký podnikateľský fond, Bratislava 1995
Medziodborové štúdium v študijnom odbore „Žurnalistika“ Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 1988 - 1990
Workshop "Vplyv sociálnych sietí na vývin dieťaťa" DigiQ a AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Bratislava 2021
Workshop "Media Literacy in Germany, Czech Republic and Slovakia" MEDIA LITERACY OBSERVATORY FOR ACTIVE CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE DEMOCRACY, Praha 2021
Medzinárodné sympózium "International Symposium on Democracy, Global Citizenship and Transformative Education: New Perspectives to Understand, Engage and Act Together" UNESCO, Paríž, Francúzsko 2021
Workshop "Evaluating the Impact of Media Literacy Initiatives" The European Digital Media Observatory (EDMO), Brusel, Belgicko 2021
Workshop k príprave "Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030" Ministerstvo kultúry SR 2022
Medzinárodná vedecká konferencia "Edukacia Medialna 3.0" Pedagogical University, Krakow, Poľsko 2022
Expertná spolupráca s "Centre for Media Pluralism and Media Freedom" European University Institute (EUI), San Domenico di Fiesole, Taliansko 2022
Workshop "EU-HYBNET’s Innovation Standardisation Workshop (ISW) European Organisation for Security, Brusel, Belgicko 2022

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Aplikovaný mediálny výskum I., II. Aplikované mediálne štúdiá 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny výskum, I.II. Vzťahy s médiami 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a prax mediálneho výskumu, I., II. Masmediálna komunikácia 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Techniky mediálneho výskumu Masmediálna komunikácia 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Edukácia v digitálnych hrách Teória digitálnych hier 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Výskum médií a počítačových hier Teória digitálnych hier 2.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna gramotnosť a perspektívy jej rozvoja Masmediálna komunikácia 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
Masmediálna komunikácia – denné štúdium 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálna komunikácia – externé štúdium 3. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a informačné kompetencie – denné štúdium 3.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a informačné kompetencie – externé štúdium 3.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 3 4 2
Počet obhájených prác 18 43 7
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Tréning kritického a tvorivého myslenia, I., II. Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálne médiá, I., II. Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna výchova, I., II. Masmediálna komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Nové médiá vo vzdelávaní Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 104 40
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 25 18
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 288 192
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 42 35
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 3 / 3 3 / 3
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Evaluation and funding of media and information literacy / Piermarco Aroldi, Miguel Vicente Mariño, Norbert Vrabec, 2017. In: Public policies in media and information literacy in Europe : cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. - Abingdon : Routledge, 2017. - (Routledge Studies in European Communication Research and Education). - ISBN 978-1-138-64436-6, pp. 194-224. Scopus
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Age as a Factor in Evaluation of Media Literacy Levels in Slovakia / Petranová Dana, Vrabec Norbert, 2016. In: International Journal of Media and Information Literacy [elektronický zdroj]. - ISSN 2500-106X. - Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 18-26 Scopus
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Digitálni domorodci na Slovensku: komunikácia a nová identita mládeže v on-line prostredí / Norbert Vrabec, 2010. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 1, č. 1 (2010), s. 83-92. Web of Science
4.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie / Vrabec Norbert, Petranová Dana. Recenzenti: Pavlů Dušan, Pravdová Hana. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 190 s. - ISBN 978-80-8105-469-3.
5.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Persuázia a médiá / Petranová Dana, Vrabec Norbert; recenzenti: Gajdka Krzysztof, Magál Slavomír. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 164 s. - ISBN 978-80-8105-450-1.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Evaluation and funding of media and information literacy / Piermarco Aroldi, Miguel Vicente Mariño, Norbert Vrabec, 2017. In: Public policies in media and information literacy in Europe : cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. - Abingdon : Routledge, 2017. - (Routledge Studies in European Communication Research and Education). - ISBN 978-1-138-64436-6, pp. 194-224. Scopus
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Age as a Factor in Evaluation of Media Literacy Levels in Slovakia / Petranová Dana, Vrabec Norbert, 2016. In: International Journal of Media and Information Literacy [elektronický zdroj]. - ISSN 2500-106X. - Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 18-26. Scopus.
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Media images of Slovak and Ukrainian presidents: I/We binary pronominal opposition in political speeches / Stashko Halyna, Prykhodchenko Oleksandra, Čábyová Ľudmila, Vrabec Norbert, 2020. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), pp. 350-389. WoS
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment / Norbert Vrabec, Ľubica Bôtošová, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), pp. 140-148. WoS
5.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Media education in formal education in Slovakia / Norbert Vrabec, 2016. In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, pp. 60-71.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Evaluation and funding of media and information literacy / Piermarco Aroldi, Miguel Vicente Mariño, Norbert Vrabec, 2017. In: Public policies in media and information literacy in Europe : cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. - Abingdon : Routledge, 2017. - (Routledge Studies in European Communication Research and Education). - ISBN 978-1-138-64436-6, pp. 194-224.

ohlasy:

   
2.  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch Age as a Factor in Evaluation of Media Literacy Levels in Slovakia / Petranová Dana, Vrabec Norbert, 2016. In: International Journal of Media and Information Literacy [elektronický zdroj]. - ISSN 2500-106X. - Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 18-26 [online].

ohlasy:

   
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Digitálni domorodci na Slovensku: komunikácia a nová identita mládeže v on-line prostredí / Norbert Vrabec, 2010. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 1, č. 1 (2010), s. 83-92.

ohlasy:

   
4.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie / Vrabec Norbert, Petranová Dana. Recenzenti: Pavlů Dušan, Pravdová Hana. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 190 s. - ISBN 978-80-8105-469-3.

ohlasy:

   
5.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Persuázia a médiá / Petranová Dana, Vrabec Norbert; recenzenti: Gajdka Krzysztof, Magál Slavomír. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 164 s. - ISBN 978-80-8105-450-1.

ohlasy:

   
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy za Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Institute of Social Studies, University of Tartu, Estónsko). Projekt je zameraný na komplexný medzinárodný výskum európskeho mediálne prostredia, výziev a trendov a scenárov budúceho vývoja mediálneho priemyslu v krajinách Európskej únie. Doba riešenia: 2021 – 2023.
2.  ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA204: Strategic Partnerships for adult education „Needs of CriticAl Thinking“. Zodpovedný riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy. Projekt je zameraný na výskumu problematiky kritického myslenia v kontexte mediálnej komunikácie a vzdelávania dospelých a vytváranie strategických medzinárodných partnerstiev v predmetnej oblasti. Hlavný riešiteľ: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Doba riešenia: 2020 – 2023.
3.  Better Internet for Children (EU Programme). „EU Kids Online IV.“. Spoluriešiteľ medzinárodného vedeckého projektu zameraného na riziká a príležitosti v prostredí internetu pre deti a dospievajúcich. Hlavný riešiteľ: Uwe Hasebrink, Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg. Doba riešenia: 2014 – 2021.
4.  SlovakAid - Slovak Agency for International Development Cooperation. Scholars at Risk Slovakia. Spoluriešiteľ medzinárodného projektu za Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Hlavný riešiteľ: Viera Žúborová, Bratislava Policy Institute. Scholars at Risk (SAR) je medzinárodná iniciatíva združujúca viac ak 500 prestížnych vysokých škôl, vedeckých pracovísk a združení z 37 krajín. Projekt je zameraný na výskum a intervenčné aktivity v oblasti akademických slobôd, globálnych zmien a mezikultúrnej spolupráce. (https://www.scholarsatrisk.org/), doba riešenia: 2019-2020.
5.  European Audiovisual Observatory. „Mapping report on the rules applicable to video sharing platforms“. Spoluriešiteľ medzinárodného projektu zameraného na problematiku implementácie európskych smerníc v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb. Hlavný riešiteľ: Maja Cappello, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, doba riešenia: 2020-2021.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci katedry mediálnej výchovy Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2012 - trvá
Riaditeľ IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2012 - trvá
Člen Vedeckej rady Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2014 - trvá
Šéfredaktor vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research (indexované v Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection, ERIH Plus, Ulrich’s Periodical Directory, CEEOL, CEJSH and Index Copernicus. 2018 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti International Association for Media Education (IAME) 2019 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti The Alliance of Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse 2020 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti UNESCO-UNAOC UNITWIN on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue 2017 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti European Association for Viewers Interests (EAVI) 2017 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti University Network on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue 2020 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti European Communication Research and Education Association (ECREA) 2016 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL) 2016 - trvá
Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti International Center for Information Ethics 2020 - trvá
Člen domácej vedeckej spoločnosti Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií 2020 – trvá
Člen domácej profesijnej spoločnosti Federácia slovenských novinárov 2018 - trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today (indexované v Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection, ERIH Plus, Ulrich’s Periodical Directory, CEEOL, CEJSH and Index Copernicus). 2013 - trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Bulletin of National University Lviv Polytechnic - Journalistic Sciences (indexované v Index Copernicus, Google Scholar) 2019 - trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Dot.comm - Journal for the theory, research and practice of media and marketing communication (indexované v Index Copernicus, Google Scholar) 2020 - trvá
Recenzent vedeckého časopisu Political Preferences 2013 - trvá
Recenzent vedeckého časopisu Pedagogická orientace 2017 - trvá
Recenzent vedeckého časopisu Philosophica Critica 2019 - trvá
Člen Vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2013 - trvá
Člen Vedeckého výboru konferencie Marketing Identity Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2015 - trvá
Externý hodnotiteľ projektov National Agency of the EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport (Brusel) 2013 - trvá
Externý hodnotiteľ projektov Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (Implementačný orgán Európskej únie pre programy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku na roky 2014 – 2020.) 2013 - trvá
Spravodajca Komisie č. 1 pre rozvoj materského, základného a stredného školstva Kultúrna a edukačná grantová agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA). 2016 - trvá
Externý hodnotiteľ projektov Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA). 2014 - trvá
Člen odborovej rady doktorandského študijného programu Mediální a komunikační studia Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha 2022 - trvá
Člen pracovnej skupiny Akreditačnej rady Žilinskej univerzity Žilinská univerzita, Žilina 2021 - trvá
Člen Rady pre študijný program Aplikované mediálne štúdiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2021 - trvá
Posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Bratislava 2020 - trvá

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
University of Economics Katowice 10. 04. 2012 - 15.04. 2012 LLP Erasmus, pedagogické mobility
Universidad de Matanzas Matanzas (Kuba) 10.10.2017 - 01.11.2017 Slovenská akademická informačná agentúra ( Slovensko-kubánsky štipendijný program)

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov: •Ocenenie nadácie Evens Foundation, Belgicko za projekt s názvom Junior and Senior Academy (JASA), ktorý bol ocenený ako jeden z najlepších príkladov dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy. Cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia o kritickom a zodpovednom používaní rôznych druhov médií a posilňovanie medzigeneračných vzťahov (2014). •Prémia Literárneho fondu, sekcia vedeckej a odbornej literatúry za trojročný vedecký v kategórii Spoločenské vedy (2018). Pozvané prednášky a študijné pobyty: •Pozvaná prednáška na medzinárodnom workshope "Media Literacy in Germany, Czech Republic and Slovakia", Praha, ČR (04/2021) •Pozvaná prednáška pre Univerzity of Malaya, Malajzia (04/2021) Pozvaná prednáška na medzinárodnom workshope „Media Literacy Expert Group –Meeting on Media Literacy Levels Assessment“ (Brusel, Belgicko, 1.4. 2014). •Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii „Public Policies in Media and Information Literacy“ (Paríž, Francúzsko, 14.12. 2013). •Pozvaná prednáška na medzinárodnom workshope „Media Literacy Levels Assessment” (Brusel, Belgicko, 29.10. 2013). •Pedagogická mobilita na Universidad de Matanzas, Matanzas, Kuba (10.10.2017 - 1.11.2017). •Pedagogická mobilita na University of Economics, Katowice, Poľsko (10. 4. 2012 - 15.4. 2012). Členstvo v porotách •Člen poroty celoslovenskej súťaže "Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií" (2017). •Člen poroty celoslovenskej súťaže „Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách“ (2014). •Člen poroty celoslovenskej súťaže BrilianTT zameranej na inovácie v poskytovaní vzdelávania a inovačných projektov vzdelávacích inštitúcií (2015, 2016, 2017, 2018).

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Docent Norbert Vrabec sa profesionálne zaoberá mediálnou výchovou, metodologickými aspektmi výskumu médií a mediálnej gramotnosti a problematikou mládeže v kontexte mediálnej komunikácie. Bol členom pracovnej skupiny na prípravu Koncepcie mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania a odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri Štátnom pedagogickom ústave. Je spoluautorom akreditovaného vzdelávacieho programu Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl. Akademický titul philosophiae doctor (PhD.) získal v odbore marketingová komunikácia a reklama na FF UKF v Nitre s témou dizertačnej práce Stav a vývinové trendy mediálnej výchovy. Habilitačné konanie absolvoval na FMK UCM v Trnave s prácou Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo výskume mediálnej gramotnosti. V súčasnosti je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti IMEC, zároveň pôsobí ako vedúci Katedry mediálnej výchovy. Je autorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, učebných textov a článkov v karentovaných časopisoch. Participuje na domácich a zahraničných vedeckých projektoch z oblasti výskumu mediálnej gramotnosti, digitálnych technológií a online komunikácie. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today a odborným recenzentom viacerých domácich a zahraničných vedeckých periodík. Docent Vrabec je členom a participuje na činnosti nasledovných vedeckých a odborných organizácií: European Communication Research and Education Association (ECREA), UNESCO-UNAOC UNITWIN Network for Media and Information Literacy, European Association for Viewers Interests (EAVI), The Slovak EU Kids Online Team, Media Literacy Expert Group and International Association for Media Education (IAME).
Anglický jazyk:
Associate Professor Norbert Vrabec deals professionally with media education, methodological aspects of media research and media literacy, and youth issues in the context of media communication. He was a member of the working group for the preparation of the Concept of Media Education in the Slovakia in the context of lifelong learning and the expert commission for the subject of media education at the State Pedagogical Institute. He is a co-author of the accredited educational program Qualification Study of the subject media education for secondary school teachers. He obtained the academic title of philosophiae doctor (PhD.) in the field of marketing communication and advertising at the Faculty of Arts, Charles University in Nitra with the topic of the dissertation Status and development trends of media education. He completed the habilitation procedure at FMK UCM in Trnava with his work Paradigmatic Approaches and Current Trends in Media Literacy Research. He is currently the director of the IMEC Media Literacy Center, and also works as the head of the Department of Media Education. He is the author of several scientific monographs, university textbooks, textbooks and articles in peer-reviewed journals. He participates in domestic and foreign scientific projects in the field of media literacy research, digital technologies and online communication. He is a member of the editorial board of the scientific journal Communication Today and a professional reviewer of several domestic and foreign scientific periodicals. He is a member and participates in the activities of the following scientific and professional organizations: European Communication Research and Education Association (ECREA), UNESCO-UNAOC UNITWIN Network for MIL, EAVI, IAME and others.