Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Vladimíra Hladíková

dátum poslednej aktualizácie: 30.05.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Vladimíra Hladíková, PhDr. PhD.
I.2 Rok narodenia 1991
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa vladimira.hladikova@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2013 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2015 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2018 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 1.7. 2020 - súčasnosť
Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 24.9. 2018 – 30.6.2020

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Creative Skills for Innovation (design thinking) Google 2020
Excel - strašiak či pomocník pedagóga? (webinár) FMK UCM v Trnave 2020
7 tajomstiev práce s PDF (Adobe Acrobat) (webinár) FMK UCM v Trnave 2020
Projekt LoGaSet FMK UCM v Trnave 2018
Rigorózne štúdium FMK UCM v Trnave 2017
Digitálna garáž - vybrané kurzy Google 2019-2020
Kurz talianskeho jazyka Dolce vita Italy - online jazyková škola 2020 - súčasnosť
Ako dostať do výučby viac interakcie? (školenie) FMK UCM v Trnave 2021
"Šťastný zamestnanec - kľúč k prosperite spoločnosti" (webinár) BUREAU VERITAS SLOVAKIA 2021
Konšpiračné teórie a pseudoveda v čase pandémie: Prečo veríme nezmyslom? SAŠAP o.z. 2021
Certifikovaná jazyková skúška - Anglický jazyk LanguageCert 2021
Spracúvanie, ochrana osobných údajov a GDPR v prostredí vysokých škôl UCM v Trnave 2021
The Planetary Health Film Lab (webinár) UNECSO 2022
Chytení v sieti: Praktické rady ako ochrániť deti na internete (webinár) Facebook (J. Hipš) 2022
Trhové dáta a nástroje v médiách FMK UCM v Trnave 2022
(KYBER) ŠIKANOVANIE. Výskum a skríning ako nástroje prevencie a intervencie ViaSua 2022
Challenges of Media Education in Latin America IAME Education 2022
Projektová výučba a projektové riadenie Ostravská univerzita v Ostrave 2022
Kyberšikana, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie. ViaSua 2022
Inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže Európsky Dialóg 2022
Crossmedia system for audience and ad measurement MEDIAN 2022

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Estetika v masmediálnej komunikácii Masmediálna komunikáca 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika v masmediálnej komunikácii Vzťahy s médiami 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika moderny a neskorej moderny Masmediálna komunikáca 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Psychologická propedeutika Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika v masmediálnej komunikácii Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Psychológia a sociológia komunikácie Aplikované mediálne štúdiá 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Etika v masmediálnej komunikácii Masmediálna komunikáca 1.stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 5 5 0
Počet obhájených prác 27 8 0
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Kabinet pohybovej aktivity masmediálna komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinet pohybovej aktivity marketingová komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinet telovýchovy a športu masmediálna komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Kabinet telovýchovy a športu marketingová komunikácia 1. + 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 58 58
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 11 11
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 11 11
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 4 4
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 2 / 0 2 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru / Vladimíra Hladíková, 2016. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 176-200 [1,71 AH].
2.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Cyber aggressors, their motives, emotions and behavioural tendencies in the process of cyberbullying / Vladimíra Hladíková, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2019. In: AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890, Roč. 9, č. 2 (2019), s. 71-76.
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Transformation of thinking and education under the influence of internet communication / Vladimíra Hladíková, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 1 (2018), s. 99-103.
4.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Mass and popular culture, their features and specifics / Vladimíra Hladíková, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 78-82 [CD-ROM].
5.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Vladimíra Hladíková, Ľubica Hulajová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Reflection of digital media and Internet influence on selected cognitive functions of students in educational process / Vladimíra Hladíková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference / editor: Peter Madzík. - 1 vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - ISBN 978-80-561-0671-6, s. 227-240.
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách The current state and level of knowledge of the young generation in the context of study of the impact of the internet and digital media on education / Vladimíra Hladíková, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 109-117.
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Cyberbullying and Opportunities for its Prevention / Slavomír Gálik, Vladimíra Hladíková, Lukáš Pavlák, 2018. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 6-17.
4.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Ethics of electronic communication - knowledge and its application by primary school students / Vladimíra Hladíková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659, S. 463-470.
5.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Internetisation of journalistic work, its characteristics and principles in virtual environment / Vladimíra Hladíková, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 355-369.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Transformation of thinking and education under the influence of internet communication / Vladimíra Hladíková, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 1 (2018), s. 99-103.

ohlasy:

   2020 [1] ZAUŠKOVÁ, A., REZNÍČKOVÁ, M. SoLoMo marketing as a global tool for enhancing awareness of eco-innovations in Slovak business environment. In: Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2020, 15(1), pp. 133-150. WoS 2020 [3] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. Use of Social Media in the Presentation of Eco-Innovations of Slovak Businesses. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020. Reading: ACPI, 2020, s. 239. ISBN 978-1-912764-63-1. 2019 [1] BERNÁTOVÁ, R., et al. ICT-supported educational projects in teaching and learning biological and ecological sciences oriented. In: Ad Alta. 2019, 9(2), pp. 11-17. WoS 2019 [4] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. Presentation of eco-innovations by online SoLoMo marketing in the offline environment. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 293. ISBN 978-80-572-0038-3. 2019 [4] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. SoLoMo marketing ako nástroj pre podporu eko-inovácií v podnikateľskom prostredí. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 15. ISBN 978-80-572-0037-6.
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Cyberbullying and Opportunities for its Prevention / Slavomír Gálik, Vladimíra Hladíková, Lukáš Pavlák, 2018. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 6-17.

ohlasy:

   2019 [1] PELED, Yehuda. Cyberbullying and its influence on academic, social, and emotional development of undergraduate students. In: Heliyon [online]. 2019, 5(3), art. no. e1393. ISSN 2405-8440. Dostupné na: https://www.heliyon.com/ WoS
3.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Reflection of digital media and Internet influence on selected cognitive functions of students in educational process / Vladimíra Hladíková, 2019. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference / editor: Peter Madzík. - 1 vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - ISBN 978-80-561-0671-6, s. 227-240.

ohlasy:

   020 [4] REZNÍČKOVÁ, Monika. Application of SoLoMo marketing in the presentation of eco-innovations in selected business entity. In: Megatrends and Media: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 439. ISBN 978-80-572-0062-8.
4.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Vladimíra Hladíková, Ľubica Hulajová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.

ohlasy:

   2020 [1] VINICHENKO, M.V., et al. The impact of artificial intelligence on society views of islamic religious leaders. In: European Journal of Science and Theology. 2020, 16(3), pp. 67-77. WoS 2020 [3] HURAJOVÁ, A. The Phenomenon of Bilingualism in Slovakia: Raising a Bilingual Child in a Monolingual Culture - A Family Case Study on Intentional Bilingualism as a Communication Strategy. In: Handbook of Research on Bilingual and Intercultural Education. IGI Global, 2020, s. 338-357. ISBN 9781799825883.
5.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Ethics of electronic communication - knowledge and its application by primary school students / Vladimíra Hladíková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659, S. 463-470.

ohlasy:

   2018 [4] HUBINÁKOVÁ, Henrieta. Vybrané etické aspekty v digitálnych hrách. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 59. ISBN 978-80-8105-953-7.
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014-2016, vedúci projektu: prof. PhDr. S. Gálik, PhD.
2.  VEGA 1/0458/21 Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie (2021), vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD.
3. 
4. 
5. 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Media, Art and Photography 2019 - súčasnosť
Člen organizačného výboru konferencie Megatrends&Media FMK UCM v Trnave 2016
Tajomníčka Katedry právnych a humanitných vied FMK UCM v Trnave 2019 - 2020
Člen expertnej skupiny pre publikačnú činnosť fakulty FMK UCM v Trnave 2019 - súčasnosť
Spoluorganizátor propagačných podujatí fakulty FMK UCM v Trnave 2016 - súčasnosť
Koordinátor štúdia FMK UCM v Trnave 2017 - súčasnosť
Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) Media Literacy and Academic Research 2020 - súčasnosť
Člen Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2021 -súčasnosť
Člen International Association for Media Education 2022 - súčasnosť
Člen expertnej skupiny pre Národnú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS)/ MPSVR SR 2022 - súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne Nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika 24.04. 2017 – 19.05. 2017 CEEPUS, freemover
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 26.04. 2021 – 30.04 2021 ERAZMUS+

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

- Pozvaná prednáška na Université de Lorraine, 15.4.2021 - Pozvaná prednáška na Belgorod National State University, 19.4. 2021 - Člen hodnotiacej komisie Súťaže najlepšej lokálnej investigatívy 2021 (Európsky dialóg) - Účasť na podujatí Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely! organizáciou UNESCO MIL Alliance - Účasť na podujatí Kids Digital lives in COVID-19 Times (IAME, KiDiCoTi European research project) - Odborný hodnotiteľ projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR - Recenzent vedeckých štúdií publikovaných v časopise Media Literacy and Academic Research (v databáze Web of Science) - Člen komisií pre štátne záverečné skúšky v I. a II. stupni štúdia na FMK UCM v Trnave - Hosť/panelista v rámci expertného eventu COMBATING FALSE NEWS AND DISINFORMATION CAMPAIGNS pod záštitou CEDC -

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Vladimíra Hladíková je členom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci vedeckej činnosti svoj záujem orientuje na problematiku nových a digitálnych médií, predovšetkým na internet a jeho vplyv na rozličné oblasti života, edukáciu a myslenie človeka, ako i na kognitívne zmeny a iné procesy, ktoré médium internetu prináša. Venuje sa aj reflexii vplyvu a využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní či informačnej a vzdelanostnej spoločnosti. Skúma aj rozličné aspekty internetu, jeho pozitívne stránky a najmä riziká, ktoré prináša a možnosti, ako sa pred nimi aktívne chrániť. Svoj vedecký i osobný záujem reflektuje vo viacerých vedných disciplínach, ako napríklad kulturológii, filozofii, antropológii, sociológii, psychológii, právnickej oblasti, etike a estetike. Zúčastnila sa tiež niekoľkých zahraničných konferencií týkajúcich sa ľudských práv, humanizmu a demilitarizácie v rozvojových krajinách. Je členom domáceho vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography a riešiteľkou viacerých vedeckých projektov v oblasti digitálnej komunikácie a médií.
Anglický jazyk:
Vladimíra Hladíková is a member of the Faculty of Mass Media Communication at the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. Within her scientific activities she focuses her interest on the issue of new and digital media, especially the Internet and its impact on various areas of life, education and human thinking, as well as cognitive changes and other processes brought about by the medium of the Internet. She also devotes herself to reflecting on the impact and use of information and communication technologies in education or the information and education society. The author also examines the various aspects of the Internet, its benefits and, in particular, the threats it poses and the opportunities for active protection against them. She reflects her scientific and personal interest in several scientific disciplines, such as culturology, philosophy, anthropology, sociology, psychology, law, ethics and aesthetics. She has also participated in several foreign conferences focused on human rights, humanism and demilitarization in developing countries. She is a member of the editorial board of domestic scientific journal European Journal of Media, Art and Photography and also the solver of several scientific projects in the field of digital communication and media.