Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Petra Cepková

dátum poslednej aktualizácie: 23.06.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Cepková Petra, Mgr.art ArtD.
I.2 Rok narodenia 1979
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa petra.cepkova@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18213
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave 2004 ŠO voľné umenie ŠP fotografia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave 2006 ŠO voľné umenie ŠP fotografia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave 2009 ŠO výtvarné umenie ŠP výtvarné umenie
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01.11.2012 – súčasnosť
Vysokoškolský pedagóg /externista Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave 01.09.2012 – 30.06.2014
Stredoškolský pedagóg / odborný pedagóg Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave 01.09.2006 – rodičovská dovolenka

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Pedagogické minimum – pedagogika a pedagogické praktikum Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave 2002 - 2003
Doktorandská štátna skúška z anglického jazyka Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave 28.08.2007
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) PeopleCert Qualifications Ltd. UK/LanguageCert International ESOL/Jazyková škola Best 15.07.2021
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) PeopleCert Qualifications Ltd. UK/LanguageCert International ESOL/Jazyková škola Best 15.07.2021
Interné školenie k Microsoft Teams FMK, UCM, Trnava 07.09.2021 a 20.09.2021
Interné školenie k GDPR FMK, UCM, Trnava 21.09.2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 3 1 0
Počet obhájených prác 28 12 0
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Mediálny ateliér - Ateliér komunikácie v médiu fotografie Masmediálna komunikácia a Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér komunikácie v médiu fotografie Masmediálna komunikácia a Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny ateliér - výtvarná kultúra Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia a Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Ateliér výtvarnej kultúry Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia a Teória digitálnych hier 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár multimediálnej tvorby/Seminar of multimedia production I., II. Vzťahy s médiami/Media relations 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Fotografické praktikum I., II. Aplikované mediálne štúdiá a Teória digitálnych hier 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 66 45
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus Wos – 6 Wos – 5
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 2 1
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti Wos – 0 Wos – 0
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 4 / 4 3 / 3
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách Damnatio memoriae = Stratenie pamiatky / P. Michal Zamkovský ... [et al.] ; editor: Jozef Sedlák ; obrazovú publikáciu posúdili: Ján Krížik, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - [s.l.] : [s.n.], 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii FAI. - 179 s. - ISBN 978-80-973291-0-5.
2.  EUCA48842 - damnatio memoriae; Mestská knižnica / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: ZYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;
3.  EUCA41262 - Synagóga v Leviciach / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: ZYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: 10 ROKOV DFLV / Dni fotografie v Leviciach (výstava v rámci Medzinárodnej fotografickej konferencie „Problematika súčasného fotografického umenia“ a 10. ročníka medzinárodného fotografického festivalu DFLV);
4.  EUCA51231 - Smoke and Mirrors; Galéria Medium / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: ZVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;
5.  EUCA29146 - STREDOEUROPSKY DOM FOTOGRAFIE / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: ZVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Re/migrácia Obrazu;
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  EUCA41261 - Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: ZÁ/ZRAKOM SRDCA - Petra Cepková / Jozef Sedlák;
2.  EUCA41258 - Galerie auf der Pawlatsche / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: SUBLOKÁCIE SLOVENSKÉHO VIDIEKA - Petra Cepková / Jozef Sedlák;
3.  EUCA48841 - Takmer domov; Galéria SUMEC / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;
4.  EUCA45476 - Obecný úrad Vyšné Ružbachy / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YVV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: KDE ČLOVEK A VODA PRAMENÍ / OBRAZOVÉ ESEJE / VYŠNÉ RUŽBACHY;
5.  EUCA41256 - DIVADLO JANA PALARIKA / JAN PALARIK THEATRE / CEPKOVÁ, Petra (1979), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie ; Kategória: YZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: SÚ MIESTA, A MIESTA - Petra Cepková;
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) Skryté za fotografiou : reflexívna analýza fotografickej tvorby Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka / editor: Peter Lančarič ; fotografie: Petra Cepková, Jozef Sedlák ; recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii CAB. - 125 s. - ISBN 978-80-8105-979-7.

ohlasy:

   2020 [4] JONISOVÁ, Eva. Fenomén tvorivosti a novosti v médiu fotografie. In: Quo vadis massmedia. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 112. ISBN 978-80-572-0053-6.
2.  CEC Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách Cuentos - stories - príbehy / Petra Cepková, 2010. In: Families of Food : Seeing European Culture Through a Stranger´s Eyes / editor Kimmo Lehtonen, Andrzej P. Florkowski. - Poznań : University of Art in Poznań, University of Jyväskylä, 2010. - ISBN 978-951-97304-8-6, s. 162-179.

ohlasy:

   In: Families of Food : Seeing European Culture Through a Stranger´s Eyes / editor Kimmo Lehtonen, Andrzej P. Florkowski. - Poznań : University of Art in Poznań, University of Jyväskylä, 2010. - ISBN 978-951-97304-8-6, s. 162-179.
3. 

ohlasy:

   
4. 

ohlasy:

   
5. 

ohlasy:

   
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  FPU - Spoluriešiteľ - Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia), 2021
2.  KEGA Projekt č. 013UCM-4/2021- Spoluriešiteľ - Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese, 2021-2023
3.  KEGA - Spoluriešiteľ - Zaradenie laboratórnych cvičení zameraných na fotochemické procesy do pedagogického procesu, 2022
4.  FPU – Participujúci autor - Damnatio/memoriae, knižná publikácia a výstavný projekt, Galéria knižnica v Podolínci, Kláštorná záhrada Redemptoristov v Podolínci, ISBN 978-80-973291-0-5, Bratislava, 2019
5.  FPU – Participujúci autor, kurátor - Tam kde človek voda a pramení/Vyšné Ružbachy/obrazové eseje, tvorivé dielne študentov FMK UCM Trnava, výstavná činnosť a knižná publikácia, ISBN 978-80-8105-926-1, Trnava 2017

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Členka domácej profesijnej spoločnosti Slovenská výtvarná únia, Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Bratislava 2017 - súčasnosť
Členka domácej profesijnej spoločnosti Fotofo, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 2006 - súčasnosť
Zástupca šéfredaktora, obrazová editorka a členka redakcie medzinárodného vysokoškolského vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography, FMK, UCM, Trnava 2013 - súčasnosť
Členka redakcie ročenky kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov MUUZA, FMK, UCM, Trnava 2012 - súčasnosť
Členka domácej profesijnej spoločnosti Národné Osvetové Centrum, Odborný Poradný Zbor pre fotografiu, Bratislava 2018 - súčasnosť
Členka poroty a reviewerka PORTFOLIA REVIEW Medzinárodného fotografického festivalu Mesiac fotografie v domácej profesijnej spoločnosti Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 2006 - 2012
Členka poroty a reviewerka PORTFOLIA REVIEW Medzinárodného fotografického festivalu Maison de la photographie v zahraničnej profesijnej spoločnosti Transphotographiques de Lille, Lille, Francúzsko 2008 - 2010
Členka akademického organizačného tímu VÝCHODZÁPAD/EASTWEST Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a Nitrianska galéria, Nitra 2008 - 2009
Členka akademického organizačného tímu Tvorivá dielňa BERLÍN Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a Slovenský inštitút, Berlín, Nemecko 2008
Členka Rady kvality FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2021 - súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya Malajzia 23. 3. 2021 Virtual Visiting Lecture Programme: Mgr. art Petra Cepková, ArtD. Assoc. prof. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. - Photographic stories of abandoned children/Old monastery, that knows the stories of the childs soul.
BELGOROD STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY, Faculty of Journalism of the Institute of Social Sciences and mass Communications / Department of Slavic studies of the University of Bergamo (Italy) / Regional public organization «Union of journalists of the Belgorod region» Belgorod, Rusko 07.-08.10.2021 Conference Discursology and media criticism/The possibilities of discourse analysis in the research of visual communications.

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Recenzent umeleckej monografie: Fotoroma, kolektív autorov, FMK UCM, Trnava, 2016. - 250 s. - ISBN 978-80-8105-832-5. Recenzent publikácie: GALÉRIA VÝKLAD / P.Lančarič, P.Molari, Trnava, Bronco n.o. 2017/2018. – 235 s. - ISBN 987-80-972933-1-4. Recenzent doktorandských, magisterských a bakalárskych záverečným prác, člen odborných štátnicových komisií (FMK UCM Trnava, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava). Usporadúvanie besied o fotografii a fotografických výstav s akademicky a mediálne činnými osobnosťami (profesor Gero Fischer, Inštitút slavistiky, Univerzita Viedeň, kňaz Ľubomír Hajdučík, Nižné Ružbachy atď.), pravidelných fotografických workshopov a výstavy v renomovaných a iných inštitúciách. Člen a predseda odbornej poroty okresných, krajských, celoslovenských kôl súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, Slovensko. Prednáška na prestížnej fotografickej konferencii SETSE KOLOKVIUM, Reggio Emilia, Taliansko a Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, 2010, www.setse.eu Pozvaná prednáška Petra Cepková/Absolútno v umení a vo fotografii alebo poznámka k zbierke esejí Umberta Eca Na ramenách obrov, 2019, Petra Cepková/Interpretácia osobných príbehov v súčasnom konceptuálnom dokumente, 2018, Medzinárodná fotografická konferencia O fotografii sa musí hovoriť, Levice. Hosť diskusie Ako (sa) učiť fotografiu? v rámci odbornej fotografickej akcie FOTOPONDELOK, SNG, Café Berlinka, Bratislava, 28.05.2018. 2009 - 2010 Víťaz prestížnej fotografickej súťaže a stáže Artist in residency program, projekt SETSE/Seeing Europe Through A Stranger´s Eyes, Valencia, Španielsko.

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Vyštudovala odbor fotografia (2000-2009), Katedra fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Od roku 2012 je interným pedagógom Katedry umeleckej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnave, je spoluvedúcou Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a vedúcou Ateliéru výtvarnej kultúry, obrazovou redaktorkou a zástupcom šéfredaktora univerzitného vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography. Od roku 2017 je členkou Slovenskej výtvarnej únie a Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Spolupracovala so Slovenskou Akadémiou Vied pri tvorbe pojmov z oblasti fotografie do Encyklopédie BELIANA (2003-2005). Podieľala sa na viacerých publikáciách: Fotografia program komunikácie (KEGA 2011), Vnútorné svety/Obrazová správa, obec Hybe (2014), Archeológia času/Brehov/Rad (2016), Kde človek a voda pramení (2018), Damnatio memoriae/Stratenie pamiatky (2019). Individuálne a kolektívne vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku. V roku 2009 získala prestížny fotografický pobyt v rámci projektu SETSE, Universidad Politécnica de Valencia, Španielsko. Jej diela boli zavedené do zbierok a fondov renomovaných verejných inštitúcií doma a v zahraničí: Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, Slovensko, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, Slovensko, Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína Trebišov, Slovensko, Regionálne Osvetové Stredisko, Levice, Slovensko, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, Taliansko, Imago Mundi a Luciano Benetton Collection „Join the Dots/Unire le distanze/40 collections/6,354 works/38 countries, Terst, Taliansko.
Anglický jazyk:
Graduated in photography (2000-2009), Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava. Since 2012, she has been an internal pedagogue of the Department of Art Communication at the Faculty of Mass Media Communication of the University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava, she is a co-head of Studio of Communication in the Medium of Photography and a head of Studio of Fine Art Culture, a photo editor and deputy editor-in-chief of the university scientific journal European Journal of Media, Art and Photography. Since 2017, she has been a member of the Association of Slovak Professional Photographers and The Slovak Union of Visual Arts. She cooperated with the Slovak Academy of Sciences in creation of terms from the field of photography for Encyclopaedia BELIANA (2003-2005). She has participated in publications: Photography as a program of communication (KEGA 2011), Inner Worlds (2014), Archaeology of Time (2016), Where Man and Water Stems (2018), Damnatio memoriae (2019). She has exhibited her works in Slovakia, Czech Republic, Poland, France, Hungary, Austria, Germany, Belgium, Mexico, Korea, Italy, Spain. In 2009, she received a prestigious photographic stay within the project SETSE, Universidad Politécnica de Valencia, Spain. Her works have been incorporated into collections and funds of renowned public institutions at home and abroad: House of Photography, Liptovský Mikuláš, Slovakia, Central European House of Photography, Bratislava, Slovakia, Museum and Cultural Centre of Southern Zemplín, Trebišov, Slovakia, Regional Cultural Centre, Levice, Slovakia, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, Italy, Imago Mundi a Luciano Benetton Collection, Terst, Italy.