Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Hana Pravdová

dátum poslednej aktualizácie: 07.04.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Pravdová, Hana, prof, PhDr., PhD.
I.2 Rok narodenia 1960
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) profesor
I.5 E-mailová adresa hana.pravdova@fmk.ucm
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Filozofická fakulta, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava 1992 kulturológia / kulturológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Filozofická fakulta, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava 1992 kulturológia /kulturológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Filozofická fakulta, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava 2003 kulturológia / kulturológia
Titul docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2010 masmediálne štúdiá / masmediálna komunikácia
Titul profesor Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2016 masmediálne štúdiá /masmediálna komunikácia
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
modelár, operátor, vedúci oddelenia kultúry, zástupca šéfredaktora pre publicistiku, šéfredaktor redakcie spravodajstva a publicistiky Československá televízia/ Slovenská televízia 1980 – 1998
redaktor, manažér reklamy Dovina, reklamná agentúra 1999-2000
redaktor, vedúci oddelenia vnútra, šéfredaktor denníka Nový deň 2000 – 2004
odborný asistent Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 2006
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity J. A. Komenského v Bratislave 2007-2015
docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2010 - 2015
profesor Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2015 - súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Manažment kultúry, postgraduálne štúdium Johannes Kepler Universität, Linz, Institut fur Kulturmanagement, Salzburg 1990-1993
Anglický jazyk Odborná komunikácia, kurz FMK UCM 2018-súčasnosť
Online webinár - Dištančné online vzdelávanie prostredníctvom G-Suite / Online Training Course - Distanced Online Education via G-Suite Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2020
Excel - Strašiak či pomocník pedagóga? / Excel - A Lecturer´s Friend or Foe? Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2020
Kurz rozvoja zručnosti Google "Online ihrisko zvané Google" / Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2020
AKO DOSTAŤ DO ONLINE VÝUČBY VIAC INTERAKCIE? - NÁSTROJE KAHOOT, MENTIMETER & GOOGLE JAMBOARD Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
masová kultúra masmediálna komunikácia 1. Mgr. mediálne a komunikačné štúdiá
masová a populárna kultúra teória digitálnych hier 1. Mgr. mediálne a komunikačné štúdiá
mediálna kultúra masmediálna komunikácia 1. Mgr. mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistické žánre I. masmediálna komunikácia 2. Bc. mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistické žánre II. masmediálna komunikácia 2. Bc. mediálne a komunikačné štúdiá
systém a organizácia práce v tlačovom médiu masmediálna komunikácia 2. Bc. mediálne a komunikačné štúdiá
masová a populárna kultúra aplikované mediálne štúdiá 1. Mgr. mediálne a komunikačné štúdiá
metodológia výskumu digitálnych hier teória digitálnych hier 1. PhD. mediálne a komunikačné štúdiá
metodológia vedy marketingová komunikácia 1. PhD. mediálne a komunikačné štúdiá
metodológia a etika vedeckej práce masmediálna komunikácia 1.PhD. mediálne a komunikačné štúdiá
teória a metodológia vedy masmediálna komunikácia 1.PhD. mediálne a komunikačné štúdiá
hry v dejinách kultúr teória digitálnych hier 1. Bc. mediálne a komunikačné štúdiá
kultúrne kontexty digitálnych hier teória digitálnych hier 3. Bc.
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
masmediálna komunikácia Bc., Mgr. mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 3 3 5
Počet obhájených prác 92 113 7
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 187 49
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 13 7
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 470 308
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 140 28
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 5 / 7 4 / 3
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AABDeterminanty kreovania mediálnej kultúry / Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - 359 s. - ISBN 978-80-8105-113-5.
2.  ACAMarketing wydawniczy / Zbigniew Widera, Hana Pravdová; recenzent Mariusz Kolczyński. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiciach, 2016. - 223 s. - ISBN 978-83-7875-312-4.
3.  ADN PRAVDOVÁ, H., KARASOVÁ, E.: Theoretical Framework of Alternative Media and Current Slovak Media Environment. In: Media Education (Mediaobrazovanie). č. 60(3) (2020), s. 531-539. - ISSN 1994-4160.
4.  ADMPANASENKO, N. I., PRAVDOVÁ, H., KRYACHOV, D.: Category of Modality in Belles-lettres and Journalistic Styles. In: Journal of History Culture and Art Research [elektronický zdroj] . - ISSN 2147-0626. - Roč. 9, č. 3 (2020), s. 197-208.
5.  ADNPRIHODKO, A., PRAVDOVÁ, H., HUDÍKOVÁ, Z.: Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts. In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 211-262.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ABBMediálne a kultúrne rámce multiplatformovej žurnalistiky / Hana Pravdová. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7. - s. 13-106 [5,36 AH].
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Correlations of Culture, Game Principles and Media Productions / Hana Pravdová, Zora Hudíková, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 4-19.
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková, 2020. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 2 (2020), s. 211-262.
4.  ADNThe pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia / Zora Hudíková, Hana Pravdová, Alexandra Gažicová. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 90-124.
5.  ADNHomo corporalis as the communicated muse and centrepiece of commercialized culture / Hana Pravdová, Zora Hudíková, Nataliya Ivanovna Panasenko.In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 68-81.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AAB Determinanty kreovania mediálnej kultúry / Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - 359 s. - ISBN 978-80-8105-113-5.

ohlasy:

   MODRZEJEWSKI, Arkadiusz. Universalism and global media world. In: Journal of Geography, Politics and Society. 2012, 2(4), s. 33. ISSN 2084-0497.
2.  ADN Phenomenon of amusement and role of stereotypes in production and acceptance of media culture / Hana Pravdová. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 2, č. 1 (2011), s. 7-24.

ohlasy:

   SOLIK, Martin. The Prague school of critical theory and the problem of global recognition. In Filosofický časopis, 2014, vol. 62, iss. 4, pp. 621-625.
3.  ABC Kult tela - univerzum kultúry homo digitalis / Hana Pravdová. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1. - s. 48-75 [1,96 AH].

ohlasy:

   RADOŠINSKÁ, Jana. On cinderella men and peaceful warriors: "Sportainment" in American mainstream cinema. In: Communication Today. 2018, 9(2), pp. 20-36.
4.  ABB Mediálne a kultúrne rámce multiplatformovej žurnalistiky / Hana Pravdová. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7. - s. 13-106 [5,36 AH].

ohlasy:

   HUDÍKOVÁ, Zora. Circular economy and the environment within RTVS news coverage. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 62. ISBN 978-80-572-0038-3.
5.  ACA Marketing wydawniczy / Zbigniew Widera, Hana Pravdová; recenzent Mariusz Kolczyński. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiciach, 2016. - 223 s. - ISBN 978-83-7875-312-4.

ohlasy:

   WIDERA, Wiktor. Model public relations w komunikacji marketingowej. In: Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanitas. Zarzadzanie. 2016, č. 2, s. 422. ISSN 1899-8658.
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  1. SVK: HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Členka riešiteľského kolektí. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko).ENG: HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Program - "Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape". Acronym: MEDIADELCOM. Member of the research team. The project solves the problem of media communication, its opportunities and risks in selected countries of the European Union.
2.  2. SVK: Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), vedúca riešiteľka.Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry. Poznanie priebehu a jednotlivých dôsledkov týchto procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia, rozšírenia a kritického prehodnotenia existujúcich názorov spojených s meniacim sa charakterom novinárskej tvorby a jej postupnou transformáciou na „multiplatformovú žurnalistiku“.SVK: Project VEGA no. 1/0611/16 Multiplatform concepts of journalism in the context o
3.  3. SVK: Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (Norwegian Funds, 2016 – 2017), šéfredaktorka časopisu European Journal of Slovak-Ukrainian Crossborder Communication.Anotácia: Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.SVK: International project entitled Communication for the Prosperity of the Slovak-Ukrainian Border Region COPESU (Norwegian Funds, 2016 - 2017), Editor-in-Chief of the Europ
4.  4. SVK: VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020).Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov.SVK: VEGA no. 1/0283/20 Synergies of the media industry in the context of the critical political economy of the media (2020).
5.  5. SVK: VEGA 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. členka riešiteľského kolektívu Dĺžka trvania: 2014 – 2016 (FMK UCM). Projekt sa zameriava na analýzu novej kultúrnej situácie a človeka v nej v dôsledku prudkého rozvoja komunikačných technológií. ENG: VEGA 1/0284/14 Cyberspace as a new existential dimension of man. Memeber of Projekt team. PhD. Duration: 2014 - 2016 (FMK UCM). The project focuses on the analysis of the new cultural situation and the person in it due to the rapid development of communication technologies.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Prodekanka pre vedu a výskum / Vice-Dean for Science, Research Fakulta masmediálnej komunikácie /Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2006-2009, 2010-2018
Vedúca Katedry jazykovej komunikácie / Head of the Department of Language Communication Fakulta masmediálnej komunikácie /Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2018-súčasnosť
člen domácej vedeckej spoločnosti / member of the domestic scientific society Cultural Association 2004-2015
Člen Vedeckej rady / Member of Scientific Committee Fakulta masmediálnej komunikácie /Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2006-súčasnosť
Členka Vedeckej rady / Member of Scientific Committee University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2006-súčasnosť
Členka odborovek komisie/Member of the trade union commission Fakulta masmediálnej komunikácie /Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2010-súčasnosť
Členka odborovej komisie/Member of the trade union commission Constantine the Philosopher University in Nitra 2012-súčasnosť
Členka odborovej komisie/Member of the trade union commission Comenius University in Bratislava 2012-2020
členstvo v komisii na štátne skúšky v odbore mediálne štúdiá (mediálne a komunikačné štúdiá) / member of the commission for state exams in the field of media studies (media and communication studies) FMK UCM, FF UKF v Nitre, FF UK v Bratislave, PF TRUNI v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2004-súčasnosť
člen komisie pre KEGA / member of the commission for KEGA člen komisie KEGA pre spoločenské vedy / member of the KEGAcommission for social sciences 2012-2020
Council for Internal Quality Assessment at University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM/Quality Assessment at University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2021 -- súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Ekonomická univerzita v Katoviciach / University of Economics in Katowice Krakov, Poľsko/Kraków, Poland 10.4. 2012-14.4. 2021 Erasmus+
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe / Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague Praha/Roháčova 1148, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká republika / Czech republic 23. 04. 2012 – 27. 04. 2012 Erasmus
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe / Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika / Czech republic 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Univerzita Karlova v Prahe / Charles University in Prague Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika / Czech republic 5.12. 2017-7.12. 2017 Erasmus
Vysoká škola finanční a správní Estonská 500, 101 00 Praha 10-Vršovice, Česko/Czech republic 1.3. 2020-30.11. 2020 posudzovateľka, členka hodnotiacej komisie menovanej Ministerstvom školstva Českej republiky/assessor, member of the evaluation commission appointed by the Ministry of Education of the Czech Republic
Asia Pacific University of Technology and Innovation Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia / Malaysia 2021 prednášková činnosť v odbore / lecture activity in the field
Belgorod National Research university Ulitsa Pobedy, 85, 308015 Belgorod, Rusko / Russia 2021 prednášková činnosť v odbore / lecture activity in the field

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje otázkam mediálnej kultúry, hrám, problematike mediálnej produkcie, žurnalistickým žánrom. Záujem o uvedené oblasti vedeckého záujmu súvisí súvisí s jej predchádzajúcou profesionálnou činnosťou v médiách a rôznorodou riadiacou i tvorivou činnosťou. V rámci mediálnej praxe zastávala viaceré manažérske pozície v televíznom médiu (Slovenská televízia) -- vedúca oddelenia kultúry, zástupkyňa šéfredaktora pre spravodajstvo a publicistiku, šéfredaktorka Hlavnej redakcie spravodajstva a publicistiky. V printovom denníku (Nový deň) -- zastávala pozíciu vedúcej vnútropolitického oddelenia a šéfredaktorky, v reklamnej agentúre (Dovina) pracovala na pozícii manažéra reklamy a redaktora. Výsledkom tvorivej činnosti v médiách je celý rad spravodajských a publicistických výstupov (periodická tlač), dokumentáno-publicistických relácií a filmov (scenár, réžia) a moderovania publicistických relácií (televízia). Prof. PhDr. Hana Pravdova, PhD. in his pedagogical and scientific-research activity he deals with issues of media culture, games, issues of media production, journalistic genre. Her interest in these areas of scientific interest is related to her previous professional activities in the media and her diverse managerial and creative activities. As part of her media practice, she held several managerial positions in the television medium (Slovak Television) - head of the culture department, deputy editor-in-chief for news and journalism, editor-in-chief of the editorial office and journalism. In the press diary (New Day) - she held the position of head of the internal policy department and editor-in-chief, in the advertising agency (Dovina) she worked as a manager and advertising editor.

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje otázkam mediálnej kultúry, hrám v dejinách kultúr, kultúrnym kontextom digitálnych hier, problematike mediálnej produkcie a tvorbe žurnalistických žánrov. O jej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti svedčí autorstvo dvoch vedeckých, monogafií, dvoch kapitol v zahraničných vedeckých publikáciách, jednej kapitoly v domácej vedeckej monografii, jednej monografickej vedeckej štúdie, ôsmych vysokoškolských učebníc, z toho jedna vydaná v zahraničí, dve kapitoly v dvoch domácich vysokoškolských učebniciach, troch skrípt, dvadsať jeden vedeckých štúdií publikovaných doma a v zahraničí a registrovaných v databázach WOs a SCOPUS, celkovo stoštyridsať domácich a zahraničných citácií a ohlasov v registrovaných v databázach WOS a SCOPUS. Je autorkou celkovo stoosemdesiat sedem publikačných jednotiek a štyristosedemdesiat ohlasov na ne. Posudzovateľská a expertízna činnosť: posudzovanie štúdií pre časopisy Communication Today (ISSN1338-130X, SR), Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049, SR), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Acta Ludologica (ISSN 2585-8599), European Journal of Media, Art and Photography (ISSN 1339-4940), MEDIA LITERACY and Academic Research (ISSN 2585-8726). recenzentka vedeckých monografií (5), vysokoškolských učebníc (10), skrípt (2) a konferenčných zborníkov (10). posudzovateľka projektov KEGA, VEGA, členka akreditačnej komisie menovanej MŠ ČR, členka komisie č. 3 – pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia KEGA MŠ SR. Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov: Cena dekanky za publikačnú činnosť (2021). Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania
Anglický jazyk:
Prof. PhDr. Hana Pravdova, PhD. in his pedagogical and scientific research activities he deals with issues of media culture, games in the history of cultures, cultural contexts of digital games, issues of media production and the creation of journalistic genres. The authorship of two scientific, monogafia, two chapters in foreign scientific publications, one chapter in a domestic scientific monograph, one monographic scientific study, eight university textbooks, one of which is published abroad, two chapters in two domestic university collections testify to its current research activities. textbooks, three scripts, twenty-one scientific studies published at home and abroad and registered in the WOs and SCOPUS databases, a total of one hundred and forty domestic and foreign citations and responses registered in the WOS and SCOPUS databases. She is the author of a total of one hundred and seventy-seven publishing units and four hundred and seventy responses to them. Assessment and expertise: assessment of studies for Communication Today journals (ISSN1338-130X, SR), Journalism issues (ISSN 0322-7049, SR), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Acta Ludologica (ISSN 2585- 8599), European Journal of Media, Art and Photography (ISSN 1339-4940), MEDIA LITERACY and Academic Research (ISSN 2585-8726). reviewer of scientific monographs (5), university textbooks (10), scripts (2) and conference proceedings (10). assessor of KEGA, VEGA projects, member of the accreditation commission appointed by the Ministry of Education of the Czech Republic, member of commission no. 3 - for content integration and diversification of university study KEGA MŠ SR. Awards and recognition of scientific outputs: Deans Award for publishing activities (2021). Prize of the Liter