Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Dáša Franić

dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Franić Dáša, Bc., Mgr., PhD., mim. doc.
I.2 Rok narodenia 1987
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) docent
I.5 E-mailová adresa dasa.franic@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22806
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Filozofická fakulta UCM v Trnave 2009, 2018 FMK: ŠO: masmediálne štúdia, ŠP: marketingová komunikácia, FF: ŠO: cudzie jazyky a kultúry, ŠP: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2011 ŠO: masmediálne štúdia, ŠP: marketingová komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014 ŠO: masmediálne štúdia, ŠP: marketingová komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, odborný asistent Katedra marketingovej komunikácie, FMK UCM v Trnave 24.9.2014 - 1.4.2019
VŠ pedagóg, prodekan pre výchovno-vzdelávací proces FMK UCM v Trnave 1.4.2019 - 31.1.2021
VŠ pedagóg, prodekan pre akreditáciu a kvalitu FMK UCM v Trnave 1.2.2021 - trvá

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Workshop Project-based learning TalentWay.net 2019
Desing thinking tools TalentWay.net 2019
Conversation course - "Zdieľam C", level B1 Harmony Academy - jazyková škola 2014
Štatistické metódy v SW IB SPSS Acrea 2013
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK UCM v Trnave 2021
Digital Rulezz 2021 Najväčšia marketingová konferencia na Slovensku PS: Digital, MarketerBiz 2021
Anglický jazyk – certifikáty úrovne B2 Anglická jazyková škola Dolinec – BEST 2021
Prečo nie je predpoklad hypotéza a štatistika návšteva zubára FMK UCM v Trnave 2020
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe FMK UCM v Trnave 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Public Relations vzťahy s médiami prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Spotrebiteľské správanie marketingová komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a prax marketingovej komunikácie - semináre marketingová komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia vzťahy s médiami prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
marketingová komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
marketingová komunikácia druhý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 4 5 0
Počet obhájených prác 52 30 0
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 53 24
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 9 7
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 120 61
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 61 32
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 0 / 0 0 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Inovácie v slovenskej reklame / Dáša Mendelová, Anna Zaušková ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.
2.  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Inovácie v mediálnom prostredí / Dáša Mendelová, 2015. In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 81-105 [1,82 AH].
3.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie / Peter Krajčovič, Matej Martovič, Dáša Mendelová ; recenzenti: Katarína Ďurková, Martin Klepek. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - 164 s. - ISBN 978-80-572-0033-8.
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The birth of American advertising / Dáša Mendelová, 2018. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-19.
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Innovation in the Slovak advertising environment / Dáša Mendelová, Anna Zaušková, 2015. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Inovácie v slovenskej reklame / Dáša Mendelová, Anna Zaušková ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.
2.  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Inovácie v mediálnom prostredí / Dáša Mendelová, 2015. In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 81-105 [1,82 AH].
3.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie / Peter Krajčovič, Matej Martovič, Dáša Mendelová ; recenzenti: Katarína Ďurková, Martin Klepek. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - 164 s. - ISBN 978-80-572-0033-8.
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The birth of American advertising / Dáša Mendelová, 2018. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-19.
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Innovation in the Slovak advertising environment / Dáša Mendelová, Anna Zaušková, 2015. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Inovácie v slovenskej reklame / Dáša Mendelová, Anna Zaušková ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.

ohlasy:

   2016 [1] MINÁR, Pavol. Abundance vs. deficit in contemporary advertising. In: European Journal of Science and Theology. 2016, vol. 12, no. 5, pp. 237-248. ISSN 1841-0464. Scopus 2019 [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Propedeutika (mas)mediálnych štúdií [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019. ISBN 978-80-572-0006-2. s. 139. 2019 [4] RYBANSKÝ, F., ČAMBÁL, M. Inovácie v kontexte kruhovej ekonomiky. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky II. [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 101. ISBN 978-80-572-0041-3. 2020 [4] JONISOVÁ, E. Quarantine - the modern camera obscura? Aspects of the medium of photography within the context of the pandemic. In: Marketing Identity: COVID-2.0 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 224. ISBN 978-80-572-0107-6.
2.  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Inovácie v mediálnom prostredí / Dáša Mendelová, 2015. In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 81-105 [1,82 AH].

ohlasy:

   2017 [3] VIŠŇOVSKÝ, J., RADOŠINSKÁ, J. Online Journalism: Current Trends and Challenges. In: The evolution of media communication. Rijeka: InTech, 2017, s. 18, 20. ISBN 978-953-51-3197-7. 2017 [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 178. ISBN 978-80-8105-911-7. 2015 [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Diferencie vo vnímaní novinárskych celkov v tlači a na internete. In: Marketing identity 2015: Digitálne hry & Digitálne médiá. 2015, s. 207, 217. ISBN 978-80-8105-777-9.
3.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie / Peter Krajčovič, Matej Martovič, Dáša Mendelová ; recenzenti: Katarína Ďurková, Martin Klepek. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - 164 s. - ISBN 978-80-572-0033-8.

ohlasy:

   -
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS The birth of American advertising / Dáša Mendelová, 2018. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-19.

ohlasy:

   2019 [2] KOSZEMBAR-WIKLIK, M. Sensory marketing - sensory communication and its social perception. In: Communication today. 2019, 10(2), s. 156. ISSN 1338-130X. WoS 2018 [4] HULAJOVÁ, Ľ., UNGEROVÁ, M. Media, Marketing Communication and Politics. Trnava: FMK UCM, 2018. s. 40. ISBN 978-80-8105-970-4.
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Innovation in the Slovak advertising environment / Dáša Mendelová, Anna Zaušková, 2015. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.

ohlasy:

   2016 [1] ČÁBYOVÁ, Ľ., KRAJČOVIČ, P. The Impact of the Internet on the Readership of Periodical Press. In: ICASSR 2015: 3rd International Conference on Applied Social Science Research. 2016, s. 236-239. ISBN 978-94-6252-148-3. WoS 2018 [1] MURÁR, Peter. Slovak Catholic media on Facebook: are they following recent trends? In: ESRARC 2018: 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. Torino: Kermes, 2018, s. 207, 209. ISBN 978-88-942064-8-7. WoS 2019 [1] ČÁBYOVÁ, Ľ., HRUŠKOVÁ, A. Marketing specifics for organizing religious festivals. In: ESRARC 2019. Torino: Kermes, 2019, s. 48. ISBN 978-88-32029-11-6. WoS 2016 [1] KUSÁ, A., ZÁZIKOVÁ, Z. Influence of the social networking website Snapchat on the Generation Z. In: European Journal of Science and Theology. 2016, vol. 12, no. 5, pp. 145-154. ISSN 1841-0464. Scopus 2016 [2] MIKULÁŠ, P., SVĚTLÍK, J. Execution of advertising and celebrity endorsement. In: Communication Today. 2016, vol. 7, no. 1, p. 94, 103. ISSN 1338-130X. WoS
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  Projekt VEGA č. 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov (2015), členka riešiteľského kolektívu. Anotácia: Koncepcia Phygital patrí k najnovším komunikačným trendom súčasnosti. Využíva technológie spôsobom, ktorý vedie k prepojeniam medzi fyzickým a digitálnym svetom a poskytuje prijímateľom jedinečné interaktívne zážitky. Medzi najznámejšie techniky spojené s koncepciou Phygital patria špičkové mediálne technológie, napríklad QR kódy, rozšírená realita, technológia „šiesty zmysel“ a pod. Hlavným cieľom projektu je návrh modelu aplikácie koncepcie Phygital v environmentálnych inovačných procesoch slovenských podnikateľských subjektov. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. ENG: Project VEGA No. 1/0640/15 titled Phygital Concept and Its Use in Sustainable Integrated Environmental Management of Businesses (2015), member of the research team.
2.  SVK: VEGA 1/0708/18 Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách (2018) , členka riešiteľského kolektívu Anotácia: Prínos predkladaného vedeckého projektu spočíva v tvorbe teoretického aparátu a uceleného metodologického modelu pre využitie SoLoMo marketingu v environmentálnom manažmente v podnikateľskom prostredí. Primárnym cieľom riešiteľského kolektívu je systematické popísanie konvergencie troch princípov, a to sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v kontexte marketingovej komunikácie prezentujúcej inovatívne riešenia environmentálnych problémov. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. ENG: VEGA 1/0708/18 Aspects of using the concept of SoLoMo marketing to raise awareness of eco-innovation, member of the research team.
3.  SVK: Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského aprihraničného regiónu COPESU, Nórske fondy, 2016 – 2017, členka riešiteľského kolektívu Anotácia: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničného toku informácií. Ide hlavne o zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce medzi Prešovským a Košickým samosprávnym v rámci Slovenska a Zakarpatskou oblasťou zo strany Ukrajiny. informácie: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/komunikaciou-k-prosperite-slovensko-ukrajinskeho-prihranicneho-regionu-copesu/ ENG: International project titled Communication Towards Prosperity of Slovak-Ukrainian Cross-Border Region COPESU, Norwegian Funds, 2016 - 2017, member of the research team.
4.  Projekt Vega č. 1/0606/21 Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie, členka riešiteľského kolektívu. Anotácia projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu je identifikácia zmeny trendov spotrebiteľského správania v oblasti realizácie on-line a in-store nákupov vo vzťahu integrácie komunikačných aktivít maloobchodných subjektov ovplyvňujúcich nákupné rozhodovania a preferencie cieľových skupín, ako aj návrh modelov predikcie sklonov spotrebiteľov pri realizácii budúcich nákupov ovplyvnených multiplikačným efektom on-line a in-store marketingovej komunikácie, vrátane návrhov komunikačných modelov prepojujúcich in-store komunikáciu s cielenou on-line komunikáciou v reálnom čase založených na princípoch technológii využívajúcich princípy umelej inteligencie. Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
5.  CEDMO (Central European Digital Media Observatory) - členka riešiteľského kolektívu. Medzinárodný projekt, ktorého cieľom je zrýchliť a zefektívniť overovanie faktov s využitím umelej inteligencie, ako aj odhaľovať, skúmať a znižovať šírenie tzv. informačných porúch vrátane dezinformácií. Konzorcium CEDMO pod vedením Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe zahŕňa osem partnerov a štyroch subdodávateľov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Hlavným koordinátorom je PhDr. Václav Moravec, Ph.D.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2019
člen Rady kvality FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od 2019 - do 2021
zástupca šéfredaktora časopisu Communication Today Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2019
členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Marketing Identity Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2011
členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Megatrendy a médiá Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2014 - do 2020
členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie ESRARC 2015 a ESRARC 2018 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (spoluorganizátor konferencie) 2015, 2018
členka štátnicových komisií pre bakalárske a magisterské štátne skúšky Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2011
člen Česká marketingová společnost od roku 2020
člen Klub učitelů marketingu od roku 2020
člen POPAI Central Europe od roku 2020
predsedníčka Rady kvality FMK Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2021

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 03. 05. 2017 – 05. 05. 2017 Erasmus+
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 11. 06. 2018 - 14. 06. 2018 Erasmus+
University of Matanazas Autopista a Varadero, km 3.5, Matanzas, Cuba 10.10. 2017 - 31.10. 2017 SAIA
University of Dubrovnik Branitelja Dubrovnika 29 20000 Dubrovnik, Chorvátsko 05. 05. 2015 - 07. 05. 2015 Erasmus+
Salzburg Academy on Media and Global Change Schloss Leopoldskron Leopoldskronstrasse 56-58 A-5020 Salzburg, Austria 21. 07. 2013 - 10. 08. 2013 Salzburg Global Seminar

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Vybrané zahraničné medzinárodné konferencie: - Medzinárodná vedecká konferencia Marketingová komunikace a společnost, 2014, Praha, ČR - Medzinárodná vedecká konferencia (Ko)media, 2014, Praha, ČR - Medzinárodná vedecká konferencia ESRARC 2016, Viterbo, Taliansko - Medzinárodná vedecká konferencia Media and Media Culture - European Realities, 2017, Osijek, Chorvátsko - Medzinárodná vedecká konferencia ESRARC 2017, Iasi, Rumunsko - Medzinárodná vedecká konferencia ESRARC 2018, Praha, ČR - Medzinárodná vedecká konferencia ESRARC 2019, Valencia, Španielsko Ocenenie: Daniel Mareci´ Young Researcher Award - konferencia ESRARC 2017, Rumunsko

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Doktorka Dáša Franić pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2011, kedy nastúpila na doktorandské štúdium v ŠP marketingová komunikácia. Od tohto momentu je aktívne zapojená do viacerých oblastí a činností súvisiacich s chodom fakulty. Dlhodobo sa venuje organizácii a koordinácii medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré majú takmer 20 ročnú tradíciu (Megatrendy a médiá, Marketing Identity). V rámci týchto konferencií sa podieľala na výstupoch a procese ich úspešnej indexácie v databáze WoS. Okrem toho pôsobí takmer 10 rokov vo vedeckom časopise Communication Today (WoS, Scopus, ERIH plus), kde zastávala rozličné pozície, dnes pôsobí ako jedna zo zástupkýň šéfredaktora. Doktorka Franić sa zúčastnila mnohých zahraničných pobytov (Česká Republika, Chorvátsko, Rakúsko, Kuba), pravidelne sa aktívne zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí. V oblasti pedagogického procesu zabezpečuje výučbu predmetov Public Relations (v anglickom jazyku), Media Relations II. (v anglickom jazyku) a vedie semináre z predmetu Teória marketingovej komunikácie. Jej vedecko-výskumná činnosť nadväzuje na pedagogické pôsobenie, venuje sa nástrojom marketingovej komunikácie a ich skúmaniu z rôznych aspekov. Skúsenosti v rámci organizácie vysokoškolského štúdia nabrala aj na pozícii prodekanky pred výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú vykonávala od roku 2019-2021. Od februára 2021 pracuje na pozícii prodekanky pre akreditáciu, kvalitu a doktorandské štúdium.
Anglický jazyk: