Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Łukasz Wojciechowski

dátum poslednej aktualizácie: 07.03.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Wojciechowski Łukasz P., doc., PhD., Mgr., BcA.
I.2 Rok narodenia 1976
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) docent
I.5 E-mailová adresa lukasz.wojciechowski@gmail.com, lukasz.wojciechowski@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10420?mode=full
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 2008 ŠO Tvorivá fotografia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 2003 ŠO Slovenský jazyk a literatúra - Estetika a dejiny estetiky
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 2008 ŠO Estetika a dejiny estetiky
Titul docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2019 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2019 – t.č
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2015 – 2019
VŠ učiteľ mimo prac. Pomer/ odborný asistent Paneurópska vysoká škola 2016-2016
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Univerzita Konštantína filozofa v Nitra 2007-2015
Hosťujúci profesor / odbor - žurnalistika a sociálna komunikácia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Poľsko marec - máj 2012
Učiteľ počítačovej grafiky Základná umelecká škola Tralaškola 2008-2010
Grafik CD Photo Design 2007-2008
Fotograf a tlmočník Magic Seven 2007-2007
Asistent produkcie, fotograf Trigon Production 2005-2009
Asistent réžie, fotograf Apple Film Production 2005-2008

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Diplom zo štúdia francúzskeho jazyka – úroveň DELF A1 [Diplôme d ́études en langue française DEFL A1] République Française, Ministède l ́éducation nationale, Francúzsko 2013
Tvorba – online modulov [Creation of Online moduls] Centre for Modern Education Bratislava, Slovenska republika 2011, 2012
Certifikát Web Joomla Lapis. s.r.o. Nitra, Slovensko 2011
Osvedčenie - aktívny jazyk [Certificat–Actilangue] Ecole Privée de Langue Fr., Nice, Francúzsko 2011
Cerifikát – kurz faktorovej analýzy v štatistickom programe SPSS [Certificate – course of Factor Analysis. SPSS] Centrum výuky SPSS ČR, Praha, Česka republika 2010
Certifikát Web HTML Lapis. s.r.o. Nitra, Slovensko 2005

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 0 0 0
Počet obhájených prác 8 12 0
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Dejiny filmu I Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny filmu II Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika moderny a neskorej moderny Masmediálna komunikácia 2. stupeň Masmediálna komunikácia
Estetika v masmediálnej komunikácii Vzťahy s médiami 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika v masmediálnej komunikácii Aplikované mediálne štúdiá 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 77 33
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 5 5
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti [3] Citácie: 48 / [4] Citácie: 31 [3] Citácie: 16 / [4] Citácie: 9
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti [1] Citácie: 16 / [2] Citácie: 6 [1] Citácie: 9 / [2] Citácie: 4
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 7 / 2 4 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách WOJCIECHOWSKI, Łukasz Pawel. Ambient marketing: + case studies in V4. 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. 149 s. ISBN 978-83-7490-953-2. Kategória podľa SAAVŠ: A+
2.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých monografiách FICHNOVÁ, Katarína, Wojciechowski, Lukasz a Mikuláš, Peter. Trust and Marketing. In: Intuition, Trust and Analytics. Abingdon Oxfordshire: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, P. 143-172 [2,17 AH]. ISBN 978-1-138-71912-5. Indexované v databáze Scopus Kategória podľa SAAVŠ: A+
3.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SZYSZKA, Michał a Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI. Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 236 s. [12,11 AH]. ISBN 978-80-8105-987-2. Kategória podľa SAAVŠ: A
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS FICHNOVÁ, Katarína, Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI a Peter SZABO. A reflection on the citizens ́ attitudes to the political situation (and their creative renditions). Communication today. Roč. 10, č. 1 (2019), s. 76-92. ISSN 1338-130X. Kategória podľa SAAVŠ: A+
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS SHELTON, Amiee J., Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI a Jamie WARNER. Ambient Marketing Practices in the United States: A Professional View. Communication Today. Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 66-81. ISSN 1338-130X. Kategória podľa SAAVŠ: A+
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých monografiách FICHNOVÁ, Katarína, Wojciechowski, Lukasz a Mikuláš, Peter. Trust and Marketing. In: Intuition, Trust and Analytics. Abingdon Oxfordshire: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, P. 143-172 [2,17 AH]. ISBN 978-1-138-71912-5.
2.  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách WOJCIECHOWSKI, Łukasz Pawel. Ambient marketing: + case studies in V4. 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. 149 s. ISBN 978-83-7490-953-2. Kategória podľa SAAVŠ: A+
3.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SZYSZKA, Michał a Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI. Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 236 s. [12,11 AH]. ISBN 978-80-8105-987-2.
4.  ABC BADJAK, Andrzej a Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI. Nowe technologie cyfrowe w komunikacji marketingowej. In: Cyfrowa komunikacja organizacji. redakcja naukowa Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020, s. 209-225 [1,1 AH]. ISBN 978-83-7875-612-5.
5.  ADN FICHNOVÁ, Katarína, Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI a Peter SZABO. A reflection on the citizens ́ attitudes to the political situation (and their creative renditions). Communication today. Roč. 10, č. 1 (2019), s. 76-92. ISSN 1338-130X.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ABC 001 FICHNOVÁ, Katarína, Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI a Peter MIKULÁŠ. Trust and Marketing. In: Intuition, Trust, and Analytics. edited by Jay Liebowitz, Joanna Paliszkiewicz, Jerzy Gołuchowski. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 143-172 [2,17 AH]. ISBN 978-1387-1912-5.

ohlasy:

   2019 [1] STERNADORI, M., ABITBOL, A. Support for women´s rights and feminist self-identification as antecedents of attitude toward femvertising. In: Journal of Consumer Marketing. 2019, DOI 10.1108/JCM-05-2018-2661. WoS 2018 [3] SPÁLOVÁ, L., SZABO, P. Migration Policy in the European Union - Methodological Modification of Psychosemantic Methods. In: ICEI 2018: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB, 2018, s. 1338, 1341. ISBN 978-80-248-4169-4.
2.  ADE 002 WOJCIECHOWSKI, Łukasz Pawel a Viktória BABJAKOVÁ. Necromarketing in the Media and Marketing Communications. Social Communication. Vol. 2 (2015), pp. 15-29 [online]. ISSN 2299-5382.

ohlasy:

   2018 [3] OCHOA DAZA, P.E. Necromarketing digital. Una mirada a la publicidad que gira en torno a la muerte. In: Publicidad dinámica y contextual. Colombia: Faundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Carrera, 2018, s. 80-96. ISSN 2619-5321.
3.  ADM 001 FICHNOVÁ, Katarína a Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI. Election Opinion Polls and Their Impacts on Voting Preferences of Slovak and Polish Voters. European Journal of Science and Theology. Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 261-272. ISSN 1841-0464.

ohlasy:

   2017 [3] BAHNSEN, Oke. An Agent-Based Approach to Estimate Social Interaction Effects on Government Satisfaction in Germany [online]. 2017. Dostupné na: https://okebahnsen.netlify.app/publication/abm/ 2017 [1] MIKULÁŠ, P., CHALÁNYOVÁ, O. Celebritization of religious leaders in contemporary culture. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 43-52. Scopus
4.  AFD 001 MIKULÁŠ, Peter a Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI. Celebrity naecromarketing: Nonliving celebrities in media communication. In: Marketing Identity: Digital Life - part I.. editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, S. 192-207. ISBN 978-80-8105-779-3.

ohlasy:

   2018 [3] OCHOA DAZA, P.E. Necromarketing digital. Una mirada a la publicidad que gira en torno a la muerte. In: Publicidad dinámica y contextual. Colombia: Faundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Carrera, 2018, s. 80-96. ISSN 2619-5321. 2017 [3] BULANDA, I., CHALANYOVA, O., KOPRDA, T. Adolescents´ perception of celebrities in social advertising: activation of transactional analysis ego states. In: Economic and Social Development: Book of Proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Enterpreneurship Agency, 2017, s. 343-353. ISSN 1849-7535. 2017 [3] LABERSCHEK, Marcin. Nekromarketingowe strategie pozycjonowania produktów informacyjnych w serwisach internetowych. In: Zarządzanie mediami. 2017, 5(2), s. 45, 59.
5.  ADN 001 SHELTON, Amiee J., Łukasz Pawel WOJCIECHOWSKI a Jamie WARNER. Ambient Marketing Practices in the United States: A Professional View. Communication Today. Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 66-81. ISSN 1338-130X.

ohlasy:

   2021 [3] HAMMAD, A.A. The Impact of Adopting Guerilla Marketing on Increasing the Market Share of EgyptAir Airlines. 2021, 21(2), pp. 113-128. 2020 [3] GOLUBKOVA, E. The Urban Environment Transformation Through Ambient Media in the Estimates of the Yekaterinburg Asvertising Community. In: XXIII International Conference "Culture, Personality, Society in the Conditions of Digitalization: Methodology and Experience of Empirical Research" named after professor L.N. Kogan. Jekaterinburg: Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 2020, s. 364-373. ISBN 978-5-91256-474-1. 2019 [3] GOLUBKOVA, E.A., GRUNT, E.V. Ambient Media as a New Trend in Socio-Cultural Space of Russian City. In: Russian Man and Power in the Context of Dramatic Changes in Todays World. Yekaterinburg: Liberal Arts University - University for Humanities, 2019, s. 355-363. 2019 [1] ROUX, T. Drifting between Counting Atoms and Telling Stories: Quantitative and Qualitative Ambient OOH Media Planning Guidelines for Emerging Economies. In: Journal of Global Marketing. 2019, 32(1), pp. 49-63. Scopus 2019 [3] GOLUBKOVA, E.A. Nestandartnye kommunikacii v ocenkach professionaľnogo reklamnogo soobščestva Jekaterinburga. In: Tempus et Memoria. 2019, 14(4/194). 2019 [3] MONFARED, N., HAGHBIN, F. Resemioticisation of the Context of Situation in Ambient Billboards (A Case Study of Teheran). In: Iranian Journal of Sociolinguistics. 2019. 2019 [1] GRUNT, E., GOLUBKOVA, E. Ambient media in the modern information society. In: III Post mass media in the modern informational society (PMMIS 2019) journalistic text in a new technological environment: achievements and problems. Nicosia: Future Acad, 2019, pp. 573-583. WoS 2019 [3] GOLUBKOVA, E.A. Vozmožnosti kuľturnoj identifikacii posredstvom innovacionnych mediakommunikacij (Ambient media). In: Kuľtura, ličnosť, obščestvo v sovremennom mire: metodologija, opyt empiričeskogo issledovanija. Jekaterinburg: Uraľskij Federaľnyj universitet, 2019, s. 697-705. ISBN 978-5-91256-440-6. 2018 [1] STOENESCU, A.O. The Impact of Unconventional Marketing Communications. In: International conference on marketing and business development. Bucharest: Bucharest Univ Economic Studies Publishing House, 2018, pp. 85-94. WoS
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálny herných štúdií a dizajnu. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. 1/2020 - 1/2022
2.  APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. Doba riešenia: 3/2020 - 3/2022
3.  KEGA 017UKF-4/2015: Ambientná komunikácia ako nová alternatíva marketingovej komunikácie v štátoch Vyšehradskej skupiny príprava modernej vysokoškolskej učebnice. Úloha v projekte: Zodpovedný riešiteľ 9/2015 - 12/2016 Hodnotený ako excelentný
4.  OPV ITMS 26110230080: Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. Doba riešenia: 4/2013 - 12/2015
5.  VF 60900018: Creativity for masmedial studies - marketing communication in the V4 countries conditions. Úloha v projekte: spoluriešiteľ. Doba riešenia: 9/2010 - 12/2015

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen zoznamu hodnotiteľov v oblasti vzdelávania Mediální a komunikační studia a Psychologie. Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Praha, Česká republika od 24. novembra 2020 - trvá
Člen odborovej komisie pre š.o. 3.2.3. masmediálne štúdiá Filozoficka Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovesnká republika 2020 - súčasnosť
Člen kolegia recenzentov časopisu Studia de Cultura Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Karkov, Poľska republika 2019 - súčasnosť
Člen odborovej spoločnosti v zahraničí Klub učitelů marketingu - Česká marketingová společnost, Praha, Česká republika 2017 - súčasnosť
Člen komisií PhD. a PhDr. (2.1.6 estetika) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika 2016 - súčasnosť
Člen redakčnej rady časopisu Media-Kultura-Biznes Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Poľska republika 2016 - súčasnosť
Člen redakčnej rady časopisu Dot.Comm Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií, o.z., Bratislava, Slovenská republika 2013 - súčasnosť
Členstvo v odbornom združení Slovenský syndikát novinárov, Bratislava, Slovenská republika 2010 - súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
University of Economics Katowice, Poľsko 06.05. - 11.05.2019 Erasmus+
University of Economics Katowice, Poľsko 23.04. - 28.04.2018 Erasmus+
Univerzita Karlova v Prahe Praha, Česko 1.04. – 30.04.2017 Ceepus
Higer School of Administration Bielsko - Biała, Poľsko 16.06. - 22.06.2014 Erazmus
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakov, Polsko 02.03. - 08.03.2014 Erazmus
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice, Poľsko 21.04. - 28.4.2013 Erazmus
Štátný pedagogický ústav v Bratislave Bratislava, Slovensko 25.10.2010 Pozvané prednášky. Príprava učiteľov mediálnej výchovy
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Fakulta informatiky a komunikácie Katovice, Poľsko marec - máj 2012 Visiting Professor
Janáčková Akadémia múzických umění v Brne Brno, Česko 17.06 - 18.06.2014 Pozvaný blok prednášok
Janáčková Akadémia múzických umění v Brne Brno, Česko 06.11 - 07.11.2014 Pozvaný blok prednášok
Roger Williams University Barrington, USA 29.09 - 01.10.2014 Pozvaný blok prednášok
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakov, Polsko 01.12.2016 Pozvaná prednáška – Konferencia
ČMS-Klub Učitelu Marketingu Praha, Česko 6.04.2016 Pozvaná prednáška
Gymnázium Golianova Nitra, Slovensko 22.03 - 25.03.2010 Pozvaná prednáška - Medzinárodný školský projekt v spolupráci s UNESCO
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakov, Polsko 09.12.2009 Pozvaná prednáška

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

1. Visiting Professor na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Fakulta informatiky a komunikácie. 2. Pozvané prednášky na Roger Williams University v USA. Téma: Ambient marketing. 3. Pozvaný blok prednášok na Janáčkovej Akadémii múzických umění v Brne. Témy: Marketingové intervencie do verejného priestoru a Self Promotion v Art marketingu. 4. Pozvaná prednáška – Konferencia: Religia i kultura w mediach cyfrowych. Téma: Digital and conventional form of ambient marketing of cultural and educational institutions and their subjective perception of youth. 5. Pozvané prednášky na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Téma: Príprava učiteľov mediálnej výchovy. 6. Pozvaná prednáška - Medzinárodný školský projekt v spolupráci s UNESCO. Téma: Kultúra v priebehu času. 7. Pozvaná prednáška – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Téma: Media masowe i ich postrzeganie przez młodzież. 8. Expertíza pre The Modern Poland Foundation projektu: Media and information literacy competencies catalogue, 2013 (PL). 9. Člen rady záverečnej oponentúry projektu: KEGA 008UMB-4/2015 Ľudské práva a protipredsudková výchova. 10. Expertný posudok pre Karlovu univerzitu v Prahe: Mediálni studia. 11. Recenzia monografie autorov Michał Szyszka, Katarzyna Walotek-Ściańska, Arkadiusz Wąsiński, Danuta Smołucha: New media in the social spaces. Strategies of influence, Praha: Verbum. 12. Momentálne neučím predm., ktoré priamo súvisia s praktickou tvorbou a nemôžem vykazovať v CREUČ. Napriek tomu som držiteľom ceny Grand Prix Divadelnej fotografie, ceny na festivele filmov Emigra. Moja tvorba je prezentovaná na filmových plagátoch, filmových web stránkach (o.i. IMDB.com), službách VoD (Netflix), aj na obálkach knižných publikácii (napr. Jánošík vyd. Ikar) či časopisoch.

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Łukasz P. Wojciechowski sa zaoberá problematikou nekromarketingu, sémiotiky, dejín filmu a fotografie, guerilla marketingu a nových trendov v masmediálnej komunikácii a marketingu. Má praktické skúsenosti z filmovej produkcie ako asistent réžie a fotograf v medzinárodných projektoch. Vyštudoval Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity v Nitre a Ústav tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. V súčasnosti prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, pôsobi na Katedre masmediálnej komunikácie.
Anglický jazyk:
Łukasz P. Wojciechowski deals with issues of necromarketing, semiotics, history of cinema and photography, guerrilla marketing and new trends in mass media communications and marketing. He has practical experience in film production as an assistant director and photographer in international projects. He graduated from the Institute of Literary and Artistic Communication of University in Nitra and the Institute of Creative Photography of the Silesian University in Opava. Is currently a lecturer (Assoc. Prof.) at the Faculty of Mass Media Communication at the University of SS. Cyril and Methodius, working in the Department of Mass Media Communication.