Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Martin Solík

dátum poslednej aktualizácie: 08.02.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Solík, Martin, JUDr. PhDr. PhD.
I.2 Rok narodenia 1981
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) docent
I.5 E-mailová adresa martin.solik@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14407
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta UCM v Trnave 2008; 2007 Právo; Filozofia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2012 Systematická filozofia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, odborný asistent FMK UCM v Trnave 01.09.2007 – do súčasnosti

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Držiteľ európskeho certifikátu za ovládanie digitálnych zručností FPV UCM v Trnave 2009
Držiteľ certifikátu za absolvovanie konverzačných cvičení v anglickom jazyku Harmony Academy v Trnave 2016
Absolvovanie konverzačných cvičení z oblasti masmediálnej komunikácie v anglickom jazyku FMK UCM v Trnave 2016
Držiteľ certifikátu za získanie zručností v aplikovanej štatistike FMK UCM v Trnave 2020

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Teória práva a ústavné právo masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Právne aspekty digitálnych médií teória digitálnych hier prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Regulácia a autoregulácia médií aplikované mediálne štúdiá prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I. teória digitálnych hier prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I. masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Médiá v systéme sociálnych vied masmediálna komunikácia prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Teória práva a ústavné právo aplikované mediálne štúdiá prvý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
Právna ochrana osobnosti masmediálna komunikácia druhý 7205 mediálne a komunikačné štúdiá
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
vzťahy s médiami (VZME) Bc. mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 6 4
Počet obhájených prác 63 61
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 121 29
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 19 4
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 317 168
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 163 112
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 0 0 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Uznanie ako problém spravodlivosti a jeho mediálna reflexia [elektronický zdroj] / Martin Solík ; recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka, Milan Petkanič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 121 s. [7,47AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0208-0.
2.  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Sebareflexia a mediálny komunikačný diskurz / Martin Solík, 2015. In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 50-61 [1,16 AH].
3.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Semiotické univerzum : komunikáty ako mapy každodenných významov / Martin Solík ; vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-951-3.
4.  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora = Charles Taylor on the question of cultural recognition / Martin Solík, 2014. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 62, č. 2 (2014), s. 203-216.
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Reflections on solidarity in global and transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media / Martin Solík, Juliána Laluhová, 2014. In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 481-491.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Uznanie ako problém spravodlivosti a jeho mediálna reflexia [elektronický zdroj] / Martin Solík ; recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka, Milan Petkanič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 121 s. [7,47AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0208-0.
2.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Semiotické univerzum : komunikáty ako mapy každodenných významov / Martin Solík ; vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-951-3.
3.  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch Crystallisation of Social Dimension of Recognition (in Axel Honneth´s Intentions) / Martin Solík, 2016. In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 538-546.
4.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Media Reflection of Social Recognition / Martin Solík, Juliána Mináriková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016. In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 260-263 [online].
5.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Digitálne hry a ich pirátstvo = Digital games and their piracy / Martin Solík, Johny Domanský, 2021. In: Megatrendy a médiá 2021: Home Officetainment / editori zborníka: Andrej Brník, Martin Graca, Monika Prostináková Hossová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0184-7, s. 118-127.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora = Charles Taylor on the question of cultural recognition / Martin Solík, 2014. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 62, č. 2 (2014), s. 203-216.

ohlasy:

   2014 [1] PETRANOVÁ, D., BURIANOVÁ, Ľ. Importance and role of new media in the process of media literacy education. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 398. 2014 [1] VRABEC, Norbert. New approaches to research and evaluation of key competencies related to media literacy. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 556. 2014 [1] PLENCNER, Alexander. Critical thinking in the age of digital media. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 195. 2014 [2] HRUBEC, Marek. Předpoklady interkulturní komunikace. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 2, s. 48. WoS 2014 [1] MAGÁL, S., TINKA, J. RB media as an outcome of the audience and media metamorphosis in the post-millennial age. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, s. 724, 726.
2.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Reflections on solidarity in global and transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media / Martin Solík, Juliána Laluhová, 2014. In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 481-491.

ohlasy:

   2020 [2] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J. To thrive means to entertain: the nature of todays media industries. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 4-21. ISSN 1338-130X. WoS 2016 [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Zisťovanie čitateľských návykov recipientov tlačených a onlinových novín a ich vzťah k nim. In: Otázky žurnalistiky. 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 5, 16. ISSN 0322-7049. 2015 [1] KOZÍK, T., NOGA, H., DEPEŠOVÁ, J. The symptoms of postmodernism in media and multimedia. In: European Journal of Science and Theology. 2015, vol. 11, no. 6, pp. 119-125. ISSN 1841-0464. Scopus 2015 [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Vybrané aspekty novinárstva v tlači a na webe - paralely a odlišnosti. In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. 2015, s. 293, 301. ISBN 978-80-8105-722-9. 2015 [1] CHROMEK, I., HLAVÁČ, P., KODRÍK, M. Protection of sacral and historical monuments against fires in the town Bardejov. In European Journal of Science and Theology, 2015, vol. 11, no. 1, p. 265, 272. WoS
3.  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch Komunikácia v spoločenskom kontexte - uznanie ako intersubjektívny predpoklad / Martin Solík, 2010. - Indexované vo WoS CC. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 1, č. 2 (2010), s. 41-57.

ohlasy:

   2018 [3] NASTAS, Natalia. Intercultural competence in teaching foreign language to the students from the physical education domain. In: Stiinta Culturii Fizice. 2018, 31(2), pp. 85-89. 2016 [1] KRUĽOVÁ, Š., MAGÁL, S., TINKA, J. Incubator of Young Journalists as an Opportunity to Improve Communal Media. In: ICASSR 2015: 3rd International Conference on Applied Social Science Research. 2016, s. 240-243. ISBN 978-94-6252-148-3. WoS 2015 [3] PRAVDOVÁ, Hana. Mediomorfóza homo sapiens v sieťach karnevalizácie mediálnej reality. In: GIBARTI, J., ed. Otázky médií dnešní doby. 2015, s. 31, 34. ISBN 978-80-7342-282-0 2014 [2] HRUBEC, Marek. Předpoklady interkulturní komunikace. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 2, s. 48. WoS 2014 [1] MIKLOSIK, A. Selected aspects of systemic approach to project management. In Actual Problems of Economics, 2014, 155 (5), pp. 196-202. Scopus
4.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Problém uznania a jeho ukotvenie / Martin Solík, 2015. In: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; recenzenti: Ladislav Kiczko, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2, S. 153-167.

ohlasy:

   2015 [6] GÁLIK, Slavomír. Contradictions and Alternatives to Global capitalism. A Polemic. In: Communication Today. 2015, vol. 6, no. 2, pp. 120-121. 2015 [6] GÁLIK, Slavomír. [Recenzia] Rozpory a alternativy globálního kapitalismu ... In: Studia Politica Slovaca. 2015, roč. 8, č. 2, s. 85-87. 2015 [6] PALOVIČOVÁ, Zuzana. [Recenzia] Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu ... In: Filozofia. 2015, roč. 70, č. 9, s. 778-780. ISSN 0046-385X. 2015 [3] HRUBEC, Marek. Glokální sociální konflikty: cesta ke spravedlnosti. In: SOLÍK, Martin, ed. Rozpory a alternativy globílního kapitalismu. 2015, s. 232, 252. ISBN 978-80-7007-431-2.
5.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Sociálne uznanie v globálnom priestore: možnosti a limity mediálnej reflexie = Social recognition on a global scale: Opportunities and Limits of Media Reflection / Martin Solík, Juliána Mináriková, 2014. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 21-31.

ohlasy:

   2021 [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J. Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and "Infodemic". In: Fake News Is Bad News - Hoaxes, Half-truths and the Nature of Todays Journalism. London: IntechOpen, 2021, s. 10. ISBN 978-1-83962-421-6. 2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 269. 2020 [4] DUNAJ, Ľubomír. K relevantnosti Honnethovej filozofie (aj) pre slovenskú súčasnosť. In: Idea socializmu: pokus o aktualizáciu. Rozšír. vyd. Bratislava: Veda, 2020, s. 7. ISBN 978-80-224-1811-9. 2020 [1] GOLOBORODKO, A., et al. Basic Principles and Methods of Using Media Education for Forming Students Analytical Thinking. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(1), s. 107-112. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020). Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov. Člen riešiteľského kolektívu.
2.  Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry. Poznanie priebehu a jednotlivých dôsledkov týchto procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia, rozšírenia a kritického prehodnotenia existujúcich názorov spojených s meniacim sa charakterom novinárskej tvorby a jej postupnou transformáciou na „multiplatformovú žurnalistiku“. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
3.  Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (Norwegian Funds, 2016 – 2017), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.
4.  CEDMO (Central European Digital Media Observatory) - projekt je zameraný na vytvorenie národných a nadnárodných uzlov pre výskum digitálnych médií. Ide o medzinárodnú sieť výskumných centier, ktorých účelom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať poznatky týkajúce sa problematiky dezinformácií a falošných správ.
5. 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
šéfredaktor vedecký časopis Communication Today (indexovaný v databázach WoS a Scopus) nepretržite od roku 2010
zástupca šéfredaktora vedecký časopis Acla Ludologica nepretržite od roku 2018
člen redakčnej rady vedecký časopis Lege Artis (indexovaný v databáze WoS) nepretržite od roku 2016
člen redakčnej rady vedecký časopis Media Literacy and Academic Research (indexovaný v databáze WoS) nepretržite od roku 2018
člen redakčnej rady vedecký časopis Central European Journal of Communication (indexovaný v databázach WoS a Scopus) nepretržite od roku 2019
vedúci organizačného výboru, člen vedeckého výboru a spolugarant sekcií Medzinárodná vedecká konferencia Megatrends and Media nepretržite od roku 2008
člen vedeckej rady Centrum vied o umení SAV nepretržite od roku 2016
člen organizácie ECREA ECREA nepretržite od roku 2016
člen Slovenské filozofické združenie nepretržite od roku 2012
člen štátnicových komisií na FMK UCM v Trnave FMK UCM v Trnave nepretržite od roku 2012
člen AS FMK UCM v Trnave FMK UCM v Trnave od roku 2012 do roku 2018
člen vedeckého výboru Medzinárodná vedecká konferencia Media and Media Culture – European Realities, Osijek, Chorvátsko 2017

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Ekonomická univerzita v Katoviciach 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poľsko 04. 05.2015 – 07. 05. 2015 Erasmus+
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos Universidad de Matanzas, Cuba 10. 10. 2017 - 31. 10. 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Univerzita Karlova Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 2020 Posudzovateľ tvorivých výstupov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá a informačná veda a knihovníctvo.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 2020 Spolutvorca, riešiteľ a člen Strategy Boardu medzinárodného projektu CEDMO 2020-EU-IA-0267. Anotácia: Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) je medzinárodný multidisciplinárny projekt podporovaný Európskou komisiou v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Projekt je zameraný na výskum falošných správ, vývoj a implementáciu nástrojov ich vyvracania. Hlavný riešiteľ: Univerzita Karlova, Praha. Viac informácií k projektu: https://cedmohub-staging.eu/sk/cedmo-in-details/
Hong Kong Baptist University 224 Waterloo Rd, Kowloon Tong, Hong Kong 2016 Nadviazanie spolupráce s Hong Kong Baptist University v oblasti partnerstva pri organizovaní konferencie Megatrends and Media (kmeňovo organizovaná FMK UCM v Trnave) a spolupráce v rámci Advisory Board vo vedeckom časopise Communication Today (WoS, Scopus) a účasti prof. Colina Sparksa v redakcii časopisu.
Uppsala University Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Švédsko 2018 Nadviazanie spolupráce s Uppsala University pre oblasť digitálnych hier, medzinárodných workshopov, spoločných postupov pri definovaní oblastí spätých s herným a komunikačným segmentom a vydávaním vedeckých článkov v indexovaných časopisoch.
University of Warsaw Bednarska Street 2/4, Varšava, Poľsko 2019 Nadviazanie spolupráce s vedeckým časopisom Central European Journal of Communication (indexovaný vo WoS) v oblasti spoločného transferu poznatkov v oblasti masmédií, masmediálnej komunikácie a marketingu na spoločnej medzinárodnej úrovni.

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Martin Solík, PhD. je autorom monografie (1), VŠ učebníc (2), kapitol vo VŠ učebniciach (4), vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných indexovaných časopisoch (12) a viac ako 35 prác publikovaných v zborníkoch. Editorsky sa podieľal na zostavovaní 27 výstupov. Do súčasnosti má vo WoS indexovaných 19 výstupov a viac ako 170 citácií vo WoS a Scopuse (H-index 7) a jeho práce sú citované autormi z viacerých krajín sveta. Zúčastnil sa viac ako 50 vedeckých konferencií, a to tak na Slovensku, ako i v Českej republike, Poľsku, Švédsku, Hong Kongu, a v ďalších krajinách.  Posudzovateľská a expertízna činnosť:  • posudzovanie štúdií pre časopisy Communication Today (ISSN 1338-130X, SR), Central European Journal of Communication (ISSN 1899-5101, PL), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT),  • recenzent vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a konferenčných zborníkov,  • posudzovateľ projektov tvorivých výstupov UK v Prahe (2020, ČR).  Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov:  • Cena rektora UCM v Trnave, 2007,  • Držiteľ ceny Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy, 2016. 

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. Doktor Martin Solík pracuje na FMK UCM v Trnave od roku 2007. Venuje sa súčasnej morálnej, sociálnej a politickej filozofii so zameraním na koncepciu uznania v lokálnom a transnacionálnom kontexte. Vo svojich článkoch rozvíja najmä problém sociálneho uznania a jeho mediálnu reflexiu, mediálny obraz marginalizovaných skupín, problém identity v kontexte rôznych verzií reality a vplyv médií a nových technológií na kognitívne procesy človeka. Vyštudoval filozofiu na FF UCM v Trnave a právo na PF UK v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, pričom sa zaoberal otázkami normativity uznania. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today (indexovaný vo Web of Science a Scopus) a zástupcom šéfredaktora časopisu Acta Ludologica. Pôsobí v redakčných radách vedeckých časopisov Central European Journal of Communication, Lege Artis a Media Literacy and Academic Research. Je členom vedeckej rady Centra vied o umení SAV a súčasne členom Slovenského filozofického združenia. Je hlavným organizátorom pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.
Anglický jazyk:
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. Doctor Martin Solík is interested in contemporary moral, social and political philosophy, specialising in the concept of recognition in all local and transnational contexts. Solík´s academic writings discuss the problem of social recognition and its media reflections, media portrayals of various marginalized social groups, the issue of identity in terms of different versions of reality and the influence of media and new communication technologies on human cognitive processes. He has earned his academic degrees at the Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Philosophy) and at the Faculty of Law, Comenius University in Bratislava (Law). His studying interests have been related to the normative questions of social recognition. He works as a Editor-in-Chief of the renowned Web of Science indexed scientific journal Communication Today and is the Head of the Organising Committee of annual international scientific conference Megatrends and Media.