Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Anna Hurajová

dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Hurajová Anna, Mgr. PhD.
I.2 Rok narodenia 1975
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa anna.hurajova@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1998 ŠO učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov ŠP anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2017 ŠO odborová didaktika ŠP didaktika anglického jazyka a literatúry
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ asistent, odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 26.9.2014 - súčasnosť
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent (čiastkový úväzok) Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 16.9.2014 – 31.1.2018
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Filozofická fakulta UCM v Trnave 1.10.2010 – 30.6.2014
Lektor anglického jazyka/prekladateľ/korektor SZČO 6.9.2009 – 1.4.2011
Vysokoškolský pedagóg/asistent (čiastočný uväzok) Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 1.10.2000 – 30.6.2000
Učiteľka anglického jazyka Štátna jazyková škola v Banskej Bystrici 1.9.1998 – 30.6.2009

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Odborné právnické minimum pre znalcov, prekladateľov a tlmočníkov Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline 2006
Kurz nemeckého jazyka ukončený jazykovou skúškou Zentrale Mittelstufenprüfung Goethe-Institut, Rothenburg, Nemecko 2002
Medzinárodná letná škola pre učiteľov angličtiny, certifikát „Learner Independence“ The British Council 2001
Školenie kritického myslenia Akadémia kritického myslenia 2020
Školenie pokročilej argumentácie Akadémia kritického myslenia 2020
Základné filozofické otázky Kolégium Antona Neuwirtha 2020
Kurz španielskeho jazyka Jazyková škola Venga Trnava 2018 - doteraz
Metodické kurzy pre učiteľov anglického jazyka Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici; The British Council 1998 - 2003
ELT Forum (konferencia a metodické workshopy pre učiteľov anglického jazyka) Ekonomická univerzita v Bratislave Každoročne od 2010 - doteraz
Konferencia vydavateľstva Macmillan Education (konferencia a metodické workshopy pre učiteľov anglického jazyka) Vydavateľstvo Macmillan Education Každoročne od 2003 - doteraz
Design Thinking - Google Spoločnosť Google 2020
„Prečo nie je predpoklad hypotéza a štatistika návšteva zubára“ – kurz zameraný na štatistické metódy v marketingovom výskume FMK UCM v Trnave 2020
„Kapitán Pert a Grant na kritickej ceste projektu“ – kurz zameraný na oblasť manažmentu projektu FMK UCM v Trnave 2020
„Online ihrisko zvané Google“ – kurz zameraný na Google FMK UCM v Trnave 2020
„7 tajomstiev práce s PDF“ – kurz zameraný na prácu s PDF FMK UCM v Trnave 2020
Akadémia veľkých diel - metodický kurz zameraný na výučbu prostredníctvom umeleckého diela Kolégium Antona Neuwirtha 2021
"The best and free app for teaching online" - metodický workshop zameraný na využívanie učiteľských aplikácií v online vzdelávaní Edunation Global, Poľsko 2021
"The busy online teacher toolkit" - metodický workshop zameraný na využívanie učiteľských aplikácií v online vzdelávaní Edunation Global, Poľsko 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Anglický jazyk I. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický jazyk III. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Nemecký jazyk III. Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Nemecký jazyk III. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický jazyk III. Masmediálna komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický jazyk I. Vzťahy s médiami 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 3 2
Počet obhájených prác 51 7
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 33 24
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 7 7
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 21 20
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 9 9
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 2 / 0 2 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Bilingual education in Slovakia on the background of transformation of education system / Anna Hurajová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 245-253.
2.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Content and language integrated learning as a bilingual educational approach in the European context / Anna Hurajová, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 219-228.
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Contribution of CLIL Methodology to the Development of Bilingualism and Bilingual Language Competence of Slovak Secondary-School Students / Anna Hurajová, 2019. DOI DOI 10.12973/eu-jer.8.4.905. In: European Journal of Educational Research. - ISSN 2165-8714, Roč. 8, č. 4 (2019), s. 905-919.
4.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách The Phenomenon of Bilingualism in Slovakia: Raising a Bilingual Child in a Monolingual Culture - A Family Case Study on International Bilingualism as a Communication Strategy / Anna Hurajová, 2020. DOI DOI 10.4018/978-1-7998-2588-3.ch014. In: Handbook of Research on Bilingual and Intercultural Education / editor María Gómez-Parra, Cristina Aránzazu Huertas Abril. - 1. vyd. - Hershey : IGI Global, 2020. - ISBN 978-1-7998-2588-3. - ISSN 2326-8905, s. 338-357.
5.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách The visit of Pope Francis in Cuba as reflected by selected Cuban and Slovak media / Anna Hurajová, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 14-16.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Bilingual education in Slovakia on the background of transformation of education system / Anna Hurajová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 245-253.
2.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Content and language integrated learning as a bilingual educational approach in the European context / Anna Hurajová, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 219-228.
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Contribution of CLIL Methodology to the Development of Bilingualism and Bilingual Language Competence of Slovak Secondary-School Students / Anna Hurajová, 2019. DOI DOI 10.12973/eu-jer.8.4.905. In: European Journal of Educational Research. - ISSN 2165-8714, Roč. 8, č. 4 (2019), s. 905-919.
4.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách The Phenomenon of Bilingualism in Slovakia: Raising a Bilingual Child in a Monolingual Culture - A Family Case Study on International Bilingualism as a Communication Strategy / Anna Hurajová, 2020. DOI DOI 10.4018/978-1-7998-2588-3.ch014. In: Handbook of Research on Bilingual and Intercultural Education / editor María Gómez-Parra, Cristina Aránzazu Huertas Abril. - 1. vyd. - Hershey : IGI Global, 2020. - ISBN 978-1-7998-2588-3. - ISSN 2326-8905, s. 338-357.
5.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách The visit of Pope Francis in Cuba as reflected by selected Cuban and Slovak media / Anna Hurajová, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 14-16.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Contribution of CLIL Methodology to the Development of Bilingualism and Bilingual Language Competence of Slovak Secondary-School Students / Anna Hurajová, 2019. DOI DOI 10.12973/eu-jer.8.4.905. In: European Journal of Educational Research. - ISSN 2165-8714, Roč. 8, č. 4 (2019), s. 905-919.

ohlasy:

   
2.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách The visit of Pope Francis in Cuba as reflected by selected Cuban and Slovak media / Anna Hurajová, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 14-16.

ohlasy:

   
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Content and language integrated learning as a bilingual educational approach in the European context / Anna Hurajová, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 219-228.

ohlasy:

   
4.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Content and language integrated learning as a bilingual educational approach in the European context / Anna Hurajová, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 219-228.

ohlasy:

   
5.  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch An Overview of Models of Bilingual Education / Anna Hurajová, 2015. In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S1 (2015), pp. 186-190.

ohlasy:

   
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku, 2016-2017, členka riešiteľského kolektívu
2.  KEGA 014/UCM-4/2016 Učebnica angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie, 2016-2018, členka riešiteľského kolektívu
3.  KEGA 014/UCM-4/2020 Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie, 2020-2022, členka riešiteľského kolektívu
4.  KEGA 018UCM-4/2021 Umenie v masmédiách - ambientné médiá, 2021-2022, členka riešiteľského kolektívu
5.  KEGA 011UCM-4/2018 Vplyv vzdelávacích hier na kognitívny proces, 2018-2020, členka riešiteľského kolektívu

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Ludologica FMK UCM v Trnave 2018 – doteraz
členka The Slovak Chamber of English Language Teachers (SCELT/SKAJ) 2015 – doteraz
členka redakčnej rady časopisu EJMAP (European Journal of Media, Art and Photography) FMK UCM v Trnave 2021 - doteraz
Jazyková kaviareň - organizátorka neformálneho stretnutia študentov FMK a zahraničných Erazmus študentov s cieľom komunikácie v cudzích jazykoch FMK UCM v Trnave 2019
Akadémia veľkých diel - vedenie diskusných seminárov FMK UCM v Trnave 2021

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
STICHTING SAXION Enschede, Holandsko 13.3.-17.3.2017 Erasmus+
Universidad de Matanzas Matanzas, Kuba 5.2.-27.2.2018 Štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe
University of Dubrovnik Dubrovnik, Chorvátsko 25.3.-29.3.2019 Erasmus+
University of Shanghai + University of Peking Šanghaj, Peking, Čína 8.6.-29.6.2016 Štipendium udelené Čínskym centrom Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích; seminár o energetickej politike „The Belt and Road“

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

►Plenary speaker na konferencii ESRARC 2018: European Symposium on Religious Art, Restoration &Conservation. Máj 2018, Praha, ČR. Názov plenárnej prednášky: The visit of Pope Francis in Cuba as reflected by selected Cuban and Slovak media. ► Recenzent vo vedeckom časopise Media Biznes Kultura, University of Gdansk, v roku 2018 ► Recenzent vo vedeckom časopise Education Sciences (registrovaný v databáze Scopus), od 2019 doteraz ► Medzinárodná pozvaná prednáška na Univerzite v Lorrain (Francúzsko), 15. apríl 2021, názov prednášky "Risk Aspects of Communication in Cyberspace" ► ŠVOaUK - účasť študentky vo fakultnom kole ŠVOaUK na FMK UCM, máj 2021, názov práce "Podoby jazyka v súčasnom mediálnom prostredí na Slovensku" ► Medzinárodná pozvaná prednáška na Univerzite v Belgorode (Rusko), apríl 2021, názov prednášky "Communication in Cyberspace and Its Specifities"

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
X.1 Vedecký profil pedagóga SJ Vedecko-výskumné zameranie Anny Hurajovej spočíva v skúmaní vzťahu medzi jazykom a médiami. Jej hlavným vedecko-výskumným záujmom je bilingvizmus, skúma prepojenie medzi dvojjazyčnosťou, viacjazyčnosťou a médiami, konkrétne ju zaujímajú možnosti a prejavy dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti v primárne monolingválnych médiách. Ďalej sa zaujíma o bilingválne vzdelávanie, výučbu cudzích jazykov na terciárnom stupni vzdelávania a taktiež o intenčný bilingvizmus ako špecifickú formu komunikácie v monolingválnom prostredí.
Anglický jazyk:
X.2 Vedecký profil pedagóga AJ Anna Hurajovás scientific research focus lies in examining the relationship between language and the media. Her main scientific research interest is bilingualism, she explores the connection between bilingualism, multilingualism and the media; specifically, she is interested in the possibilities and manifestations of bilingualism and multilingualism in primarily monolingual media. She is also interested in bilingual education, foreign language teaching at the tertiary level of education and also in intentional bilingualism as a specific form of communication in a monolingual environment.