Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Katarína Ďurková

dátum poslednej aktualizácie: 18.10.2021

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Ďurková, Katarína, PhDr. PhD.
I.2 Rok narodenia 1978
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa katarina.durkova@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa FMK UCM v Trnave 2000 masmediálne štúdiá
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa FMK UCM v Trnave 2002 ŠO 3.2.3 masmediálne štúdiá, študijný program: marketingová komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa FMK UCM v Trnave 2011 ŠO 3.2.3 masmediálne štúdiá, študijný program: marketingová komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
odborný asistent FMK UCM v Trnave 2005 - doteraz
asistent FMK UCM v Trnave 2002 - 2005

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Akreditovaný sprievodca cestovného ruchu Slovenská obchodná a priemyselná komora 1998
G Suite: Online výučba cez Google Meet, FMK UCM v Trnave 03/2020
Pertov a Ganttov diagram FMK UCM v Trnave 11/2020
Digital Rulezz 2021 Najväčšia marketingová konferencia na Slovensku FMK UCM v Trnave 03/2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Teória a prax marketingovej komunikácie I. marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a prax marketingovej komunikácie II. marketingová komunikácia 1. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 4 5 0
Počet obhájených prác 155 173 0
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Public relations marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Sponzoring marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Public relations I. masmediálna komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Public relations II. masmediálna komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 118 8
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus WOS 2 WOS 2
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 1 1 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAB: ĎURKOVÁ, K., a kol. : Vyššie územné celky a ich interná komunikácia. Trnava: UCM v Trnave 2011. ISBN 978-80-8105-329-0
2.  ACA: MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K, ČÁBYOVÁ, Ľ.: Moderný marketing. Lodz: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinski 2012. ISBN 978-83-7729-184-9
3.  AEC : ĎURKOVÁ, K.: Advergaming in furniture companies. In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6. - S. 31-36.
4.  ADE : JURIŠOVÁ, V., ĎURKOVÁ, K.: CSR communication and its impact on corporate image. In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172. - Roč. 4, č. 2 (2012), [5 s.].
5.  ACB: JOZEF MATÚŠ, ĽUDMILA ČÁBYOVÁ, KATARÍNA ĎURKOVÁ: Marketing - základy a nástroje. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. - 284 s. - ISBN 978-80-8105-074-9.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AFC : ĎURKOVÁ, K.: Activities for increasing interest in religious monuments by residents of a particular city. In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Consevation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - ISBN 978-88-404-4377-5. - S. 148-149.
2.  DURKOVÁ, K.: Slovak pilgrimage sites in digital world. In: ESRARC: 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book. Editors: Vázquez de Ágredos-Pascual, María Luis ; Rusu, Iulian ; Pelosi,; Lanteri,; Lo Monaco, Angela; Apostolescu,; Torino (Taliansko) : Kermes, 2019. – (Kermes Books, ISSN 2532-4381). – ISBN 978-88-32029-11-6, s. 289-291
3. 
4. 
5. 
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ACA: MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K, ČÁBYOVÁ, Ľ.: Moderný marketing. Lodz: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinski 2012. ISBN 978-83-7729-184-9

ohlasy:

   2018 [1] HALMO, Martin. Communication of Local Authority in Conditions of the Slovak Republic. In: Development, democracy and society in the contemporary world. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp. 196-201. WoS
2.  ACA: MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K, ČÁBYOVÁ, Ľ.: Moderný marketing. Lodz: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinski 2012. ISBN 978-83-7729-184-9

ohlasy:

   2018 [2] HORVÁTH, J., OLEÁROVÁ, M. Analytical view of the consumer behaviour of Slovak customers in the online environment. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part I. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 340. ISBN 978-80-8105-984-1. WoS
3.  ACA: MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K, ČÁBYOVÁ, Ľ.: Moderný marketing. Lodz: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinski 2012. ISBN 978-83-7729-184-9

ohlasy:

   2018 [2] MUSOVÁ, Z., POLIAČIKOVÁ, E. Consumers´ perception of digital marketing tools. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part I. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 432, 440. ISBN 978-80-8105-984-1. WoS
4.  ACB: JOZEF MATÚŠ, ĽUDMILA ČÁBYOVÁ, KATARÍNA ĎURKOVÁ: Marketing - základy a nástroje. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. - 284 s. - ISBN 978-80-8105-074-9.

ohlasy:

   2017 [2] KUPEC, Václav. Marketing information and its impact on generation Z. In: Megatrends and Media: Media Future. Trnava: UCM, 2017, s. 266, 276. ISBN 978-80-8105-861-5. WoS
5.  ACB: JOZEF MATÚŠ, ĽUDMILA ČÁBYOVÁ, KATARÍNA ĎURKOVÁ: Marketing - základy a nástroje. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. - 284 s. - ISBN 978-80-8105-074-9.

ohlasy:

   2013 [1] BEZÁKOVÁ, Zuzana. Green Computing Practices as a Part of the Way to the Sustainable Development. In HŘEBÍČEK, J. ... et al (eds.) Environmental Software Systems. 2013. ISBN 978-3-642-41150-2, s. 586, 587. Scopus
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA 1/0606/21 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie. Vedúci projektu: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
2. 
3. 
4. 
5. 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti Česká marketingová společnost 2019, 2020
Členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti POPAI Central Europe 2020, 2021
Členka redakčnej rady Communication Today 2010 - doteraz
Členka medzinárodnej vedeckej spoločnosti WooDema 2011 - 2016
Členka organizačného výboru Medzinárodná vedecká konferencia Nové trendy v marketingu a Marketing Identity 2003 - 2011
Členka vedeckého výboru Medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity 2012 - 2020

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Sveučilište u Dubrovniku/University of Dubrovnik Chorvátsko, Dubrovnik 2015 Erasmus + Lectures, meeting, academic week
Faculty of Forestry,University of Zagreb Chorvátsko, Záhreb 2013 Erasmus + Lectures, meetings

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)


Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Patrí medzi prvých absolventov FMK UCM. Po magisterskom štúdiu nastúpila na Katedru marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. Od ukončenia magisterského štúdia nepretržite pôsobí v akademickom prostredí, zároveň zastáva i pozíciu PR manažéra Slovenského zväzu cyklistiky. Vo svojej výskumnej činnosti sa venovala problematicke vnútropodnikovej komunikácie a marketingovej komunikácie. Teraz sa orientuje na oblasť PR a sponzoringu, s ktorými má bohaté skúsenosti z praxe. Prostredníctvom pôsobenia vo funkcii PR manažérky Slovenského zväzu cyklistiky a medzinárodných cyklistických pretekoch Okolo Slovenska sa snaží prinášať na svojich predmetoch aktuálne riešenia otázok z praxe a priamo sprostredkovávať praktické skúsenosti študentom. Aktívne pracuje v kabinete eventov, so “svojou” partiou študentov organizovala mnohé úspešné podujatia, cez ktoré sa fakulta zviditeľnila medzi Trnavčanmi - napr. UniTalks, Cajgelvíkend, UCM Night Run. Patrí medzi zakladateľov konferencie Marketing Identity, na ktorej organizácii sa aktívne podieľala najmä v jej začiatkoch. V súčasnosti je členkou jej vedeckého výboru. Spoluorganizovala aj konferencie ESRARC a WOODEMA, ktorých ročníky prebiehali v Trnave. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today.
Anglický jazyk:
Dr. Ďurková is one of the first graduates of FMK UCM. After her masters degree, she joined the Department of Marketing Communication as an assistant professor. Since graduating from masters studies, he has been working continuously in the academic environment, and at the same time holds the position of PR manager of the Slovak Cycling Association. In her research, she focused on problematic in-house communication and marketing communication. She now focuses on PR and sponsorship, with whom she has extensive practical experience. Through working as a PR manager of the Slovak Cycling Association and international cycling races Tour of Slovakia, she tries to bring current solutions to practical issues on her subjects and directly convey practical experience to students. She actively works in the cabinet of events, with "her" group of students she organized many successful events, through which the faculty became visible among the people of Trnava - e.g. UniTalks, Cajgelvíkend, UCM Night Run. She is one of the founders of the Marketing Identity conference, in the organization of which she actively participated, especially in its beginnings. She is currently a member of its Scientific Committee. She also co-organized the ESRARC and WOODEMA conferences, which took place in Trnava. She is a member of the editorial board of the scientific journal Communication Today.