Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Zora Hudíkova

dátum poslednej aktualizácie: 07.04.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
I.2 Rok narodenia 1969
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) docent
I.5 E-mailová adresa zora.hudikova@ucm.sk / zorahudikova@gmail.com
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11989
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Filozofická fakulta UK, Bratislava 1992 psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Filozofická fakulta UK, Bratislava 2006 Teória a dejiny žurnalistiky
Titul docent Fakulta masmédií PEVŠ, Batislava 2015 Masmediálne štúdia
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
vedúca Katedry umeleckej komunikácie // Šéfredaktorka vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) (2018 – súčasnosť)// Pedagogička – výučba predmetov: Rozhlasová žurnalistika a žurnalistické postupy, Žurnalistické žánre, Psychológia a sociológia masmediálnej komunikácie, Sociokultúrne aspekty trhového prostredia, Verbálna a vizuálna komunikácia (mediálny prejav), Interpretačný prejav v masmediálnej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2016 - súčasnosť
Od roku 2009 – vedúca Ústavu mediálnych produkcií (predtým nazvaného Ústavu mediálnej tvorby, neskôr multimediálnej tvorby, teraz Ústavu mediálnych produkcií) // šéfredaktorka UNINOVA, neskôr PANEUROUNI – časopis BVŠP / PEVŠ (zanikol) // Pedagogička – výučba predmetov: Psychológia médií, Mediálny prejav I, II., Praktikum sociálnej interakcie, Komunikácia s klientom a prezentácia projektov (2008, 2009), Osobnosť manažéra, Vedenie tvorivých tímov, Projekt mediálnej akcie, Mediálna tvorba III, Dramaturgia a moderovania diskusných relácií, Analýza mediálnych obsahov, Sociálna psychológia v médiách a marketingu (doktorandské štúdium) Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola (predtým Bratislavská vysoká škola práva) 2008 – 2016
konzultantka, lektorka, trenérka kurzov, hodnotiteľka odbornej spôsobilosti firmy pre oblasti manažérske vzdelávanie, komunikačné tréningy, tréningy vedenia ľudí, tímovej spolupráce, zákazníckej orientácie // v rokoch 1992 – 2003 a po roku 2008 – externá spolupráca ibis partner, s. r. o./ ibis partner Slovakia, s. r. o. 2003 – 2008
Odbor ďalšieho vzdelávania zamestnancov STV, Komunikačný odbor STV // psychologička, metodička pre vzdelávanie tvorivých profesií, interná lektorka / trénerka, / konzultantka, hodnotiteľka odbornej spôsobilosti (vyše 500 odborných posudkov) // – špecializácia: • vzdelávanie redaktorov, moderátorov a umeleckých pracovníkov • interná trénerka a konzultantka pre vystupovanie pred kamerou (tvorba obsahu a interpretácia textov v obraze i mimo obrazu), vedenia efektívnych rozhovorov a diskusií, moderovanie rôznych televíznych formátov • pôsobenie programu na recipienta // 2018 -- súčasnosť: koučka vystupovania v médiách (obsahová aj interpretačná zložka komunikácie) // autorka projektu: Posudzovanie kultúry prejavu redaktorov a moderátorov RTVS, hodnotiteľka Slovenská televízia, Mlynská dolina, Bratislava 1992 - 2003
Ďalšia prax:
externá spolupráca: Predmety: Psychológia pre masmediálne štúdiá I a II, Sociálno-psychologický výcvik I a II Katedra žurnalistiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2011 – 2016
vzdelávanie redaktorov TASR, mediálnych tréningoch manažérov rôznych firiem externá spolupráca s firmou SK-media 2008 – 2011
pri celoživotnom vzdelávaní – témy: Psychológia rozhovoru, Psychológia v mediálnom svete, Krízová komunikácia, Psychológia komunikácie, Psychológia v marketingovej komunikácii spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov 2008 – 2009
lektorka certifikovaného kurzu hovorcov na Slovensku Asociácie hovorcov na Slovensku v spolupráci Fakultou masmédií BVŠP 2008
externá spolupráca / predmety: Praktikum sociálnej interakcie I (interpersonálna komunikácia), Praktikum sociálnej interakcie II (vedenie diskusií), Praktikum sociálnej interakcie III (komunikácia s médiami) Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava 2002 – 2006
externá lektorská spolupráca // vzdelávanie pre manažérov, komunikačné tréningy, tréningy sociálnych spôsobilostí počas kurzov – Editor, Marketing, reklama a styk s verejnosťou, Sekretárka, asistentka manažéra – v oblasti psychológie tvorivosti, komunikácie, prezentácie, sebapoznania, práce s tímom, rozvoja osobnosti a marketingu ibis acam, neskôr ibis partner 1992 – 2003
externá spolupráca - účasť na intenzívnych kurzoch, vedenie individuálnych konzultácií, posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon profesie redaktor, moderátor, posúdenie kultúry prejavu – osobnosť prezentátora a pôsobenie na poslucháča v rámci Jazykovej sekcie Slovenský rozhlas 1995 – 2001
externá spolupráca pri výučbe predmetu Heuristika - 1. ročník Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1995 - 2000
externá spolupráca pri príprave manažérov na verejné vystupovanie v médiách LOGISTI CS 1997
externá spolupráca s redaktormi a moderátormi VTV, Rádio Expres, Rádio Forte, Slovenský rozhlas 1995

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
odborné víkendové semináre v Procesorientovanej psychológii odborné víkendové semináre v Procesorientovanej psychológii / professional weekend seminars in Process-Oriented Psychology 1991 – 1996
dlhodobý trojročný výcvik v Dynamickej psychoterapii ukončený odbornou záverečnou skúškou / long-term three-year training in Dynamic Psychotherapy completed by a professional final exam Slovenská psychiatrická spoločnosť -- 1993-1995 / Association of Slovak psychiatrists in the years of 1993 - 1995 1993-1995
dlhodobý trojročný výcvik v Procesorientovanej psychológii ukončený odbornou záverečnou skúškou / long-term three-year training in Process-Oriented Psychology completed by a professional final exam Slovenská psychiatrická spoločnosť -- 1995-1998 / Association of Slovak psychiatrists in the years of 1995 - 1998 1995 – 1998
rôzne odborné semináre z oblasti komunikácie (verbálnej, neverbálnej), relaxácie a energetizácie organizmu, ako aj práce s klientom / various professional seminars in the field of communication (verbal, non-verbal), relaxation and energization of the body, as well as work with the client Slovenská psychologická spoločnosť /Association of Slovak psychologists 1992 – 2005
Ko-aktívny koučing - základný kurz – certifikát / Certified course - Co-active couching - basic course Slovenská asociácia koučov / Slovak Coaches Association 2007
certifikovaný kurz Distanční vzdelávaní a eLearning / Certified course - Distance learning and eLearning Univerzita Jana Amose Komenského Praha / Jan Amos Comenius University in Prague 2011
Digital Thinking Google 2020
Kurz "New Generation of Founders" / Training Course "New Generation of Founders" Google Slovakia, s. r. o. / Google Slovakia LLC 2020
Online webinár - Dištančné online vzdelávanie prostredníctvom G-Suite / Online Training Course - Distanced Online Education via G-Suite Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2020
Excel - Strašiak či pomocník pedagóga? / Excel - A Lecturer´s Friend or Foe? Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2020
anglický jazyk /English language SPECTER, s.r.o. 2015-súčasnosť
Teams školenie UCM 2021
URKUND - antiplagiátorský program školenie UCM v spolupráci s URKUND Support 2021
Neurolab a jeho možnosti využitia vo výskume a výučbe školenie FMK UCM 2021

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Žurnalistické žánre / Journalistic genres Marketingová komunikácia / Marketing communication I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Sociokultúrne aspekty trhového prostredia / Socio - cultural aspects of the market environment Marketingová komunikácia / Marketing communication I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Rozhlasová žurnalsitika a žurnalistické postupy / Radio journalism and journalistic procedures Masmediálna komunikácia / Mass media communication II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Typologická charakteristika publika digitálnych hier / Typological characteristics of digital games audiences Teória digitálnych hier / Digital game theory III. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Psychológia a sociológia masmesiálnej komunilácie / Psychology and sociology of mass media communication Masmediálna komunikácia / Mass media communication I. ediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
spolugarant študijného programu -- Teória digitálnych hier -- denná aj externá forma štúdia / co-guarantor of the study program - Digital Game Theory - full-time and part-time form of study III. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 4 6 3
Počet obhájených prác 66 72 4
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Verbálna a vizuálna komunikácia masmediálna komunikácia magisterský masmediálne štúdiá
Interpretácia v masmediálnej komunikácii masmediálna komunikácia magisterský masmediálne štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 93 30
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 11 6
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 134 78
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 28 22
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 7 / 3 /
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAA Hodnota tvorcu : portrét spisovateľa Milana Ferka / Zora Hudíková; recenzenti Jozef Leikert ... [et al.]. - [1. vyd.]. – Nový Sad : Hlas ľudu, 2014. - 167 s. [8,35 AH] : fotogr. - (Okamihy osudov). - ISBN 9788682513308.
2.  ACB Praktikum sociálnej komunikácie / Elena Hradiská, Zora Hudíková, Helena Čertíková. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 406 s. - ISBN 9788089447947.
3.  ADN Homo corporalis as the communicated muse and centrepiece of commercialized culture / Hana Pravdová, Zora Hudíková, Nataliya Ivanovna Panasenko.In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 68-81.
4.  AFC The convergence of media and journalism / Zora Hudíková. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I: Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659. - S. 133-140.
5.  ADN Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková.In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s.211-262. - Spôsob prístupu: http://lartis.sk/.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ACB Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.
2.  ADN The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia / Zora Hudíková, Hana Pravdová, Alexandra Gažicová.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 90-124.
3.  ADN Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková. In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 211-262. - Spôsob prístupu: http://lartis.sk/.
4.  AFC Psychological and communication aspects of reality shows / Zora Hudíková.In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Society Conference Proceedings. Volume II: AFC Psychology and Psychiatry. Language & Linguistics. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-19-5. - ISSN 2367-5659. - S. 279-286.
5.  AFD Whipping up emotions by media during coronavirus pandemics / Zora Hudíková.In: Megatrends and Media [elektronický zdroj] : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020.- ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403. - s. 544-559. - Spôsob prístupu: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ACB Praktikum sociálnej komunikácie / Elena Hradiská, Zora Hudíková, Helena Čertíková. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 406 s. - ISBN 9788089447947.

ohlasy:

   Ohlasy: 2014 [6] KEKLAK, Richard. Komunikujme efektívne. In Global media journal. ISSN 1339-0767, 2014, roč. 2, č. 1, s. 166. [6] PAVLŮ, Dušan. Hradiská Elena, Hudíková Zora a Čertíková Helena: Praktikum sociálnej komunikácie. In Marketing science and inspirations. ISSN 1338-7944, 2014, roč. 9, č. 1, s. 60-62. [4] TUŠER, Andrej, Zuzana KRESÁK KAMENSKÁ. Médiá & právo : rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR. Žilina : Eurokódex, 2014. ISBN 978-80-8155-046-1, s. 65, 239. 2016 [4] BÚTOROVÁ, Eva. Rodová stereotypizácia v reklame. Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1035-5. s. 58, 118. [3] PRAVDOVÁ, Hana. Kult tela - univerzum kultúry homo digitalis. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016, s. 65, 73. ISBN 978-83-7729-346-1. [2] PRAVDOVÁ, Hana. The convergence of traditional and internet media - challenges and pitfalls. In: Marketing Identity: Brands we love - part I. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 353. ISBN 978-80-8105-840-0. 2018 [4] SILNÁ, V., KAČÁNIOVÁ, M. Vplyv vnímanej fyzickej atraktivity hlavného protagonistu na persuazívny účinok mediálneho posolstva. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 255 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf [4] STRAKOVÁ, Alžbeta. Persuázia a manipulácia - dve rozdielne techniky mediálnej komunikácie. In: Marketing identity 2018: digitálne zrkadlá. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 287-299. ISBN 978-80-8105-986-5. [3] ŠKVARENINOVÁ, O. Imidž rečníka a moderátora. In: Rétorika 2018. Banská Bystrica: AU, 2018, s. 76, 80. ISBN 978-80-89555-99-4. [2] ŠKVARENINOVÁ, O., ALFOLDIOVÁ, A. Image of PR Manager. In: Media Literacy and Academic Research. 2018, 1(1), pp. 63-74.
2.  ADN The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia / Zora Hudíková, Hana Pravdová, Alexandra Gažicová. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 90-124.

ohlasy:

   Ohlasy: 2020 [1] Pravdova, H., Karasova, E. Theoretical Framework of Alternative Media and Current Slovak Media Environment In MEDIA EDUCATION-MEDIAOBRAZOVANIE 2020 Issue: ‏ 3 Pages: ‏ 530-538 Published: ‏ 2020 [1] Greguš, Ľ., Višňovský, J. The Position and Influence of Agency News on Foreign News in Contemporary Slovak Television Production. In MEDIA EDUCATION-MEDIAOBRAZOVANIE 2020 Issue: ‏ 4 Pages: ‏ 609-626 Published: ‏2020 [2] GREGUŠ, Ľ., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. The foreign news and media image of the European Union in current television news production. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 84-102. [4] KRAJČOVIČ, P., URMÍNOVÁ, M. Reflection of the 30th anniversary of the velvet revolution in the media. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 340. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/ [4] MINÁRIKOVÁ, J., BLAHÚT, D., VIŠŇOVSKÝ, J. Hi-Tech And Eye-Catching Alike: In formation In The Multiplatform Era. In: ejmap. 2020, 3(2), s. 118-125.
3.  AFC The convergence of media and journalism / Zora Hudíková. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I: Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659. - S. 133-140.

ohlasy:

   Ohlasy: 2017 [2] KUBÍKOVÁ, Karin. Perspectives of the online media market development in Slovakia. In: Marketing Identity: Online Rules. Trnava: FMK UCM, 2017, pp. 127-134. [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 178. ISBN 978-80-8105-911-7. [4] VIŠŇOVSKÝ, Ján. Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 263. ISBN 978-80-8105-911-7. 2018 [4] GÁLIK, Slavomír. Médiá a pravda. K epistemologickému problému mediálneho informovania. In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Prešov: FF PU, 2018, s. 167. ISBN 978-80-973092-0-6. [3] RADOŠINSKÁ, J., VIŠŇOVSKÝ, J., MENDELOVÁ, D. Slovak journalistic sphere: Development tendencies and innovations. In: Mediji i medijska kultura. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2018, s. 136. ISBN 978-953-8181-09-2. [3] VIŠŇOVSKÝ, J., OBERTOVÁ, E. Slovak regional press in digital era. In: SGEM 2018 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 262. ISBN 978-619-7408-59-1. [3] VIŠŇOVSKÝ, J., RADOŠINSKÁ, J. Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications. London: IntechOpen, 2018, s. 3-9. ISBN 978-1-78984-259-3. 2019 [4] BLAHÚT, Dušan. Offline communication of Jan Paláriks Theatre in Trnava. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 32. ISBN 978-80-572-0038-3.
4.  AFC Emotions a key element of news reporting / Z. Hudíková. (Zborník abstraktov dostupný na CD -ISBN 978-80-8155-033-1). In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, 2014. - ISBN 9781138027398. - S. 161-169.

ohlasy:

   Ohlasy: 2016 [2] PRAVDOVÁ, Hana. The convergence of traditional and internet media - challenges and pitfalls. In: Marketing Identity: Brands we love - part I. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 353. ISBN 978-80-8105-840-0. 2017 [4] PRAVDOVÁ, Hana. Mediálne a kultúrne rámce multiplatformovej žurnalistiky. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 99. ISBN 978-80-8105-911-7. [1] PRAVDOVÁ, Hana. The myth of quality media or seriousness as a brand. In: European Journal of Science and Theology. 2017, vol. 13, no. 6, pp. 53-63. ISSN 1841-0464. [4] RADOŠINSKÁ, Jana. Multiplatformové novinárstvo v kontexte mediálnej kultúry. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 177. ISBN 978-80-8105-911-7. 2019 [2] SZOMOLÁNYI, Anton. Non-verbal manipulation in the audiovisual language of journalism. In: Megatrends and Media: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 290. ISBN 978-80-572-0015-4. 2020 [4] PRAVDOVÁ, H. Ekonomické dôsledky Covid 19 a kríza mediálneho biznis modelu. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky 3. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 114-121. ISBN 978-80-572-0065-9. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Covid 19 and the threat of periodical press mortality. In: Megatrends and Media [online]: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 620. ISBN 978-80-572-0062-8. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/.
5.  ACB Televízia / Zora Hudíková, Jana Porubcová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - 136 s. - (Mediálne kompetencie ; zv. V). - ISBN 978-80-89220-98-4. Ohlasy:

ohlasy:

   Ohlasy: 2009 [4] PRAVDOVÁ, Hana. Determinanty kreovania mediálnej kultúry. V Trnave : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-113-5, s. 81, 290, 349. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Mediálna a kultúrna kolonizácia verzus dekolonizácia. In Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-564-0, s. 702. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. Acta culturologica ; zv. 19. ISBN 978-80-7121-314-7, s. 110, 127. [4] FÁBRYOVÁ, Martina - KOPICOVÁ, Gabriela. Súčasný stav objektivity a vyváženosti spravodajstva STV, TV Markíza, TV Joj a TA3. In Zborník masmediálnych štúdií. V Trnave : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-130-2, s. 135, 131, 138, 181. 2011 [4] PRAVDOVÁ, Hana. Lexikón masmediálnych štúdií. III, Žurnalistické žánre. V Trnave : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1, s. 67. [4] KUCZMANNOVÁ, Petra. Redaktor v lokálnej a regionálnej televízii - Mestská televízia Trnava a regionálna teevízia RTV Krea. In Médiá a politika - Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-251-4, s. 301, 307, 322. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Production of journalistic messages II. In Media relations II. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3, Chapt. IX, p. 243. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Prehľad žurnalistických žánrov v jednotlivých typoch médií. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-340-5, Kap. III, s. 83. 2014 [4] TUŠER, Andrej, Zuzana KRESÁK KAMENSKÁ. Médiá & právo : rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR. Žilina : Eurokódex, 2014. ISBN 978-80-8155-046-1, s. 58, 193, 239. 2016 [4] PRAVDOVÁ, H., VOLKOVÁ, B. Žáner, žánrová hybridizácia. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 243. ISBN 978-80-8105-874-5. [4] SLIVA, M., DOKTOROVÁ, K., JÁNOŠOVÁ, D. Význam programovej štruktúry komerčných televízií. In: Zborník ŠVOaUK. Trnava: UCM, 2016, s. 173, 195. ISBN 978-80-8105-794-6. 2018 [4] FUTEJ, Š., BUČKOVÁ, Z. Televízny seriál ako ťažiskový produkt súčasnej televíznej tvorby. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 409 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf [4] GREGUŠ, Ľuboš. News - objective reflection of reality? In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [online]. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 127 [2019-04-04]. ISBN 978-80-8105-973-5. Dostupné na: https://fmk.sk/download/Quo-Vadis-Mass-Media-Quo-Vadis-Marketing-2018-AJ.pdf [4] HOSSOVÁ, M., HEKELJ, M. Mediálna výchova a mediálna gramotnosť v kontexte televíznej tvorby pre deti a mládež. Trnava: UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-945-2. s. 81. [4] HURAJOVÁ, A., MINÁRIKOVÁ, J. TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position. Trnava: FMK UCM, 2018. ISBN 978-80-8105-968-1. s. 51. [4] PREDNÁ, N., BUČKOVÁ, Z. Relácie o varení v slovenských verejnoprávnych a komerčných televíziách. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 359 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf [4] REMOVČÍKOVÁ, L., HLADÍKOVÁ, V. Infotainment v televíznom spravodajstve. In: ŠVOAUK 2018 [online] : sekcia masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 329 [2019-04-08]. ISBN 978-80-8105-981-0. Dostupné na: https://fmk.sk/download/SVOaUK-2018-Sekcia-masmedialnej-komunikacie.pdf 2019 [4] GUBOVÁ, B., GREGUŠ, Ľ. Infotainment v súčasnom televíznom spravodajstve. In: ŠVOAUK 2019 [CD-ROM]. Trnava: UCM, 2019, s. 321, 324, 344. ISBN 978-80-572-0008-6. [4] PRAVDOVÁ, Hana. Žurnalistické žánre v klasických a internetových médiách. In: Masmediálne štúdiá [online]: príručka na prijímacie skúšky. Bratislava: Letra Edu, 2019, s. 87 [2019-03-01]. ISBN 980-80-89962-25-9. Dostupné na: https://fmk.sk/dod-fmk-ucm-2019/ 2020 [4] HATALA, P., GREGUŠ, Ľ. Vplyv televízneho spravodajstva na vnímanie reality. In: ŠVOAUK 2020 [online]. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 37. ISBN 978-80-572-0048-2. Dostupné na: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Doba riešenia: 2021 – 2023.
2.  VEGA 1/0283/20Synergy of the Media Industry Segments in the Context of Critical Political Economy of Media
3.  VEGA 1/0611/16 Multiplatform concepts of Journalism in the context of development of digital technologies in media environment in the Slovak republic, 2016 – 2017
4.  VEGA č. 1/0078/18 Aspects of Marketing Communication in the Management Processes of Circular Economy (2018 – 2020)
5.  KEGA 014UCM-4/2016 English for students of massmedia communication, 2016 - 2017

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
členka Vedeckej rady / Member of Scientific Committee Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave/ Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava FMK UCM v Trnave od 2016
členka Vedeckej rady / Member of Scientific Committee Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici /Faculty of Dramatic arts, Banská Bystrica FDU AU od 2020
Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave / členka Vedeckej rady / Member of Scientific Committee Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave / Faculty of Media, Pan-European University, Bratislava FM PEVŠ 2008-2016
členstvo v komisiách na štátne skúšky / membership in commissions for state exams Fakulta masmédií PEVŠ / Faculty of Media, PEVŠ 2008-2016
členstvo v komisiách na štátne skúšky / membership in commissions for state exams Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication od 2016 - kontinuálne / continually since 2016
členstvo v komisiách na štátne skúšky / membership in commissions for state exams Filozofická fakulta UKF Nitra / Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra od 2011 kontinuálne / continually since 2011
členstvo v komisiách na dizertačné skúšky a rigorózne skúšky / membership in commissions for dissertation examinations and rigorous examinations Fakulta masmédií PEVŠ/Faculty of Media, PEU od 2008 / since 2008
členstvo v komisiách na dizertačné skúšky a rigorózne skúšky / membership in commissions for dissertation examinations and rigorous examinations Fakulta masmediálnej komunikácie UCM / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava od 2010 / since 2010
členstvo v komisiách na dizertačné skúšky a rigorózne skúšky / membership in commissions for dissertation examinations and rigorous examinations Filozofická fakulta UKF Nitra / Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra od 2012 / since 2012
členstnstvo v komisiách na habilitačné konania / membership in commissions for habilitation proceedings Fakulta masmédií PEVŠ / Paneúrópska vysoká škola / Faculty of Media PEU / Pan-European University (PEU) 2018
členstnstvo v komisiách na habilitačné konania / membership in commissions for habilitation proceedings Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication UCM 2015
členstnstvo v komisiách na habilitačné konania / membership in commissions for habilitation proceedings Filozofická fakulta UK Bratislava / Faculty of Philosophy 2020
členstnstvo v komisiách na habilitačné konania / membership in commissions for habilitation proceedings Filozofická fakulta UKF Nitra / Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra 2020
predsedníčka, podpredsedníčka a členka Akademického senátu / President, Vice-President and Member of the Academic Senate Fakulta masmédií PEVŠ / Paneúrópska vysoká škola / Faculty of Media PEU / Pan-European University (PEU) 2008-2012 predsedníčka AS FM PEVS/ President AS FMK PEVŠ
predsedníčka, podpredsedníčka a členka Akademického senátu / President, Vice-President and Member of the Academic Senate Fakulta masmédií PEVŠ / Paneúrópska vysoká škola / Faculty of Media PEU / Pan-European University (PEU) 2012-2016 podpredsedníčka AS FM PEVŠ / Vice - President
predsedníčka, podpredsedníčka a členka Akademického senátu / President, Vice-President and Member of the Academic Senate Fakulta masmédií PEVŠ / Paneúrópska vysoká škola / Faculty of Media PEU / Pan-European University (PEU) 2012-2016 podpredsedníčka AS PEVŠ / Vice - President
členstvo vo vedeckých radách časopisov / membership of scientific boards of journals Global Media Journal (Fakulta masmédií PEVŠ ) 2014 - 2018 (FM PEVŠ)
členstvo vo vedeckých radách časopisov / membership of scientific boards of journals European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM od 2016 (EJMAP - FMK UCM)
členstvo vo vedeckých radách časopisov / membership of scientific boards of journals Acta Ludologica (Fakulta masmedilálnej komunikácie UCM) od 2020 (AL - FMK UCM)
členstvo v Odborovej komisii pre doktorandské šúdium / membership in the Trade Union Commission for Doctoral Studies Fakulta masmédií PEVŠ / Faculty of Media PEU 2014-2016 (FM PEVŠ) / (FM PEU)
členstvo v Odborovej komisii pre doktorandské šúdium / membership in the Trade Union Commission for Doctoral Studies Fakulta masmediálnej komunikácie UCM / Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava 2018 - súčasnosť (FMK UCM) / - present (FMC UCM)
šéfredaktorka / Editor - in - Chief univerzitného časopisu PANEUROUNI / PANEUROUNI University Journal 2009-2013
šéfredaktorka / Editor - in - Chief European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) 2018 - súčasnosť (FMK UCM) / - present (FMC UCM)
členka Vedeckého výboru konferencie / member of the Scientific Committee of the Conference Megatrendy a médiá (FMK UCM) 2017-súčasnosť / present
členka Vedeckého výboru konferencie / member of the Scientific Committee of the Conference Marketing Identity (FMK UCM) 2019-súčasnosť / present
členka hodnotiacej komisie pre umenie Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) / Cultural and educational grant agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic (KEGA) 2021
členka odbornej poroty celoslovenskej súťaže Zlatá klapka (predtým Slovenský detský Oskar) – súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe žiakov základných umeleckých, základných a stredných škôl pod záštitou ministra školstva, inicátorka a vedúca lektorka seminárov pre žiakov a pedagógov / member of the expert committee of the Slovak competition Zlatá klapka (formerly Slovenský detský Oskar) - competitions in audiovisual and multimedia production of pupils of primary art schools, primary and secondary schools under the auspices of the Minister of Education, initiator and head lecturer of seminars for pupils and teachers Základná umelecká škola J. Albrechta, Bratislava / J. Albrecht Elementary Art School, Bratislava 2012-súčasnosť / present
projekt -Komunikáciou k porozumeniu a úspechu -- odborná garantka časti Komunikačné kompetencie, lektorka kurzov / project - Communication for understanding and success - professional guarantor of the Communication Competences section, course lecturer Štátny pedagogický ústav / State Pedagogical Institute 2018-2020
autorka Rámcových učebných plánov a učebných osnov štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, schválené Ministerstvom školstva v r. 2009. Schválením týchto dokumentov sa otvoril priestor pre činnosť nového umeleckého odboru v základných umeleckých školách Zadávateľ: Základná umelecká škola J. Albrechta, Bratislava Osnovy sa aplikujú na všetkých umeleckých školách na Slovensku. author of the Curricula of the State Educational Program for Elementary Art Schools - Department of Audiovisual and Multimedia Creation, approved by the Ministry of Education in 2009. The approval of these documents opened the space for the activities of a new art department in primary art schools Submitter: J. Albrecht Elementary Art School, Bratislava The curriculum is applied to all art schools in Slovakia. Základná umelecká škola J. Abrechta, Bratislava + Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky J. Albrecht Elementary Art School, Bratislava + Cultural and educational grant agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic (KEGA) 2009
Posudzovanie kultúry prejavu redaktorov a moderátorov RTVS, autorka projektu, hodnotiteľka /Evaluating the culture of speech of RTVS editors and moderators, author of the project, evaluator Rozhlas a televízia Slovenska / National Radio and television of Slovakia 2019-súčasnosť / present
Členka asociácie / Member of Association International Association for Media Education (IAME) 2020 - súčasnosť / since 2020
Členka asociácie / Member of Association European Association for Viewers Interests (EAVI) 2020 - súčasnosť / since 2020
Členka asociácie / Member of Association European Communication Research and Education Association (ECREA) 2016 - súčasnosť / since 2016
členka a lektorka občianskeho združenia A centrum zameraného na inkúziu vo vzdelávaní , ako aj v ďalších životných situáciách, s ktorými sa stretávajú rodiny a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom či inými formami neurodiverzity / member and lecturer of the civic association A center focused on inclusion in education, as well as in other life situations encountered by families and young people with Aspergers syndrome or other forms of neurodiversity Občianske združenie - A centrum (predtým Annwin) / Civic Association - A Center (formerly Annwin) od /since 1995
Autorka praktickej príručky pre vedúcich zamestnancov – Pracovné hodnotenia v STV / Author of a practical guide for managers - Job evaluations in STV Slovenská televízia / Slovak TV 1994
Členka asociácie / Member of Association Higher Education Video Game Alliance 2021
Členka asociácie / Member of Association Herní historie / Game history 2021
Členka asociácie / Member of Association Digital Games Research Association: DiGRA 2021

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)


Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
SVK: Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. je psychologička médií a mediologička. Pôsobí ako univerzitná docentka, pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Vo výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje psychológii médií, osobnosti tvorcu i recipienta, kognitívnemu spracovaniu a účinkom mediálnych obsahov, komunikáci na rôznych úrovniach, s rôznymi cieľovými skupinami a v rámci rôznych úrovní a typov procesov, tvorivosti, manažovaniu tvorivých tímov, rozhlasovej žurnalistike, sociokultúrnym aspektom trhového prostredia, vystupovaniu v médiách. Vo výskumoch a pri pedagogickej práci využíva svoje psychologické vzdelanie a skúsenosti z mediálneho prostredia, či už ako tvorkyne alebo lektorky a koučky pri vzdelávaní, ako aj z rôznych mediálnych a komunikačných tréningov. Roky sa venuje tréningom komunikácie, osobitne tréningom mediálnej komunikácie (moderátora, redaktora, aj respondenta), hodnoteniu mediálnych obsahov z pohľadu potenciálnej recepcie publikom, osobnosti tvorcu a jeho mediálnym kompetenciám, ako aj procesom tvorby. Popri svojom akademickom pôsobení koncepčne pripravila a viedla množstvo komunikačných tréningov zameraných na budovanie mäkkých zručností s rôznymi typmi účastníkov domách aj zahraničných firiem (napr. DELL, ECCO, Sky Europe, Continental Matador Rubber, s.r.o., MONDI SCP, Emerson, KINEX measuring, SLOVALCO a i.) na rôznych stupňoch riadenia (top manažéri aj prvostupňoví manažéri), ako aj pre špecifické cieľové skupiny. Osobitne sa v rámci projektov a tréningov venuje problematike inklúzie v spojitosti so skupinami minorít, migrantov a ľudí so špecifickými potrebami, aj v rámci medzinárodných projektov (Europe Matters – Europe Works, Enter, Tandem, Europsky zbor solidarity , Nórsky fond a pod.) . POKRAČ V ANGL. ČASTI
Anglický jazyk:
Počas svojho pôsobenia v akademickom prostredí napísala monografiu, viacero vysokoškolských učebníc a odborných štúdií. Vystupovala na konferenciách nielen doma, ale aj v zahraničí, o.i. v Česku, Bulharsku, Rusku, Srbsku, či na Cypre. Bola a je členkou aj vedúcou projektov (VEGA, KEGA), v súčasnosti participuje okrem iného na projekte H 2020, má za sebou viacero pozvaných prednášok doma aj v zahraničí (Česko, Srbsko, Rusko). Je šéfredaktorkou databázového časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), publikuje v rôznych databázových časopisoch. Pri rozvoji žurnalistov dlhodobo spolupracuje aj s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Je posudzovateľkou projektov (KEGA, VEGA), mediálnych výstupov (RTVS) a recenzentkou mnohých kníh z oblasti masmediálnych a komunikačných štúdií. Vytvorila koncepciu Audiovizuálneho vzdelávania pre Základné umelecké školy, ktorá sa realizuje po celom Slovensku. Výstupy tvorcov sa prezentujú v rámci celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, ktorá sa organizuje pod záštitou ministra školstva. Zostavila aj koncepciu vzdelávania študentov v oblasti praktických kompetencií (mediálnej tvorby) na Fakulte masmédií PEVŠ. V roku 2016 bola zapísaná do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, vydanej Oxford Encyklopedia Ltd.