Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Vlaďa Jurišová

dátum poslednej aktualizácie: 06.07.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Jurišová, Vladimíra, Mgr., PhD.
I.2 Rok narodenia 1983
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa vladimira.jurisova@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2005, 2011 ŠO masmediálne štúdiá ŠP marketingová komunikácia, ŠO, ŠP právo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2008 ŠO masmediálne štúdiá ŠP marketingová komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2011 ŠO masmediálne štúdiá ŠP marketingová komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / Odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 10/2011 - súčasnosť
Poverená vedúca Katedry marketingovej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01/2019 - 04/2019
Vedúca Katedry marketingovej komunikácie Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 04/2019 - súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Španielsky jazyk Akadémia vzdelávania v Trnave 2003
Francúzsky jazyk Francúzsky Inštitút v Bratislave 2007-2010
Project Based Learning Talentway Academy 05/2019
Design Thinking Tools: Who? What? How? Why?, Persona, Brainstorming, Brainwriting, Letter to Grandma, Prototyping Talentway Academy 06/2019
Design Thinking Tools: Who? What? How? Why? Brainstorming, Ishikava, Describe Your Idea Talentway Academy 02/2020
Slido for Education: Powering two way interaction during virtual classes Slido 03/2020
G Suite: Online výučba cez Google Meet FMK UCM 03/2020
Creative Skills for Innovation: Design Thinking Grow with Google Slovakia 09/2020, 11/2020
Štatistické metódy vo výskume FMK UCM 11/2020
Projektový manažment: Pertov a Ganttov diagram FMK UCM 11/2020
Excel FMK UCM 11/2020
Interaktívne prvky v online výučbe: Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard FMK UCM 02/2021
Digital Rulezz 2021 PS: Digital, MarketerBiz 03/2021
Neuromarketing a jeho využtie vo vede, výskume a výučbe MethodLab, FMK UCM 09/2021
Marketing Rulezz 2022 PS: Digital, MarketerBiz 11/2021
Projektová výučba a projektové riadenie Ostravská univerzita 04/2022
Design Thinking Kick off workshop Kiuub Studio 04/2022
Inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania mládeže Európsky Dialóg, Civic Association 05/2022

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Psychologické a etické aspekty reklamy Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a tvorba Corporate Identity Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 4 7
Počet obhájených prác 29 89
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Event marketing Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 59 21
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 5 5
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 44 30
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 15 12
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 0 / 0 0 / 0
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Building Brand Identity on Instagram. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ESCM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 119-126.Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.056.
2.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity. In: Creative Strategy / strategy of Creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58. Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.
3.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Environmental awareness of the zero waste concept and the possibilities for its implementation within the CSR strategy in Slovak business entities. In: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019. edited by Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. - [s.l.] : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-34-1. - ISSN 2049-1050, s. 452-459. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
4.  AFD JURIŠOVÁ, V.: The fundamental role of design and visual communication at the time of COVID-19 pandemic. In: Marketing identity COVID 2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 226-232 [online].
5.  AFD JURIŠOVÁ, V.: CSR activities in environmental area – global trends and best practices. In: Globalization and its socio-economic consequences – 16th International Scientific Conference – Proceedings Part II.. Žilina : FPEDAS, 2016. s. 785 - 792. ISBN 978-80-8154-191-9. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Building Brand Identity on Instagram. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ESCM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 119-126.Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. DOI DOI 10.34190/ESM.20.056.
2.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity. In: Creative Strategy / strategy of Creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58. Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.
3.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Environmental awareness of the zero waste concept and the possibilities for its implementation within the CSR strategy in Slovak business entities. In: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019. edited by Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. - [s.l.] : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-34-1. - ISSN 2049-1050, s. 452-459. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
4.  AFD JURIŠOVÁ, V.: The fundamental role of design and visual communication at the time of COVID-19 pandemic. In: Marketing identity COVID 2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 226-232 [online].
5.  AFD JURIŠOVÁ, V.: CSR activities in environmental area – global trends and best practices. In: Globalization and its socio-economic consequences – 16th International Scientific Conference – Proceedings Part II.. Žilina : FPEDAS, 2016. s. 785 - 792. ISBN 978-80-8154-191-9. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AFC JURIŠOVÁ, V.: Komunikácia značky v online prostredí. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2017, vol. VIII. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 208 – 214. ISBN 978-80-87952-22-1.

ohlasy:

   2020 [3] ČÁBYOVÁ, Ľ., KRAJČOVIČ, P. The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations. Budapešť: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-963-295-952-8. s. 161. 2020 [1] VANKO, M., ZAUŠKOVÁ, A. Increasing Millennials Awareness of Environmental Problems on Social Networking Sites. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020. Reading: ACPI, 2020, s. 321. ISBN 978-1-912764-63-1. Scopus 2019 [1] REZNÍČKOVÁ, M., ZAUŠKOVÁ, A. Solomo marketing in the eco-innovations of business entities. In: Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. 2019, 2, pp. 878-886. Scopus 2018 [2] ZAUŠKOVÁ, A., REZNÍČKOVÁ, M. Eco-innovative communication activities of Slovak business entities. In: Marketing Identity: Digital Mirrors - part I. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 211, 217. ISBN 978-80-8105-984-1. WoS 2018 [2] ZAUŠKOVÁ, A., REZNÍČKOVÁ, M. SoLoMo, marketing dream or reality? In: Megatrends and media: Reality and Media Bubbles. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 585. ISBN 978-80-8105-952-0. WoS
2.  AFD JURIŠOVÁ, V.: Circular economy and cradle to cradle principles in global era. In: Globalization and its socio-economic consequences – 17th International Scientific Conference – Proceedings Part II. Žilina : FPEDAS, 2017. s. 828 – 835. ISBN 978-80-8154-212-1. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

ohlasy:

   2020 [4] PIATROV, Igor. Kruhová ekonomika v kontexte marketingovej komunikácie vybraných značiek. In: Marketingová komunikácia v mnažérskych procesoch kruhovej ekonomiky 3. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 107-113. ISBN 978-80-572-0065-9. 2018 [4] KLEMENTIS, Martin. Kruhová ekonomika a komunikácia uvedomelých značiek na Slovensku a v zahraničí. In: Marketingová komunikácia v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky. Trnava: FMK UCM, 2018, s. 58. ISBN 978-80-8105-966-7. 2018 [4] MÁLIKOVÁ, Iveta. Impact of globalization on consumer buying behavior. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2018, s. 705. ISBN 978-80-8154-249-7. 2018 [4] KUSA, A., PIATROV, I. Global trends in marketing communication of the brands applying the principles of circular economy. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2018, s. 237. ISBN 978-80-8154-249-7. 2018 [4] BEDNÁRIK, Jaroslav. Circular economy as a prerequisite of sustainable development in the global environment. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2018, s. 992. ISBN 978-80-8154-249-7.
3.  AFD JURIŠOVÁ V.: Prvky značky a dôležitosť ich využívania ako základ firemného brandingu. In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente a logistike podniku. Žilina : FPEDAS, 2016. s. 33 – 44. ISSN 1336-5878 Č. 2 (2016)

ohlasy:

   2019 [3] MADLEŇÁK, A., ŽUĽOVÁ, J. The right to privacy in the context of the use of social media and geolocation services. Budapešť: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-963-295-900-9. s. 140.
4.  JURIŠOVÁ, V.: Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity. In: Creative Strategy / strategy of Creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58. Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection

ohlasy:

   2020 [2] ČÁBYOVÁ, Ľ., et al. Visual Identity of Universities: Logo as a visual symbol of university. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 96-105. ISSN 1339-4940. WoS.
5.  AFC JURIŠOVÁ, V.: CSR activities in environmental area – global trends and best practices. In: Globalization and its socio-economic consequences – 16th International Scientific Conference – Proceedings Part II.. Žilina : FPEDAS, 2016. s. 785 - 792. ISBN 978-80-8154-191-9. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.

ohlasy:

   2020 [1] KLEMENTIS, Martin. Social Media Communication of Small Local Brands as the Future of Circular Economy. In: Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020. Reading: ACPI, 2020, s. 347. ISBN 978-1-912764-63-1. Scopus 2020 [4] KOLLAROVA, Daniela. Globalisation and its impact on the creation of sustainable points of purchase. In: Globalization and its Socio-Economic Consequences [online]. Žilina: ŽU, 2020, s. 5. SHS Web of Conferences, 74. 2020 [2] MÁLIKOVÁ, Iveta. Impact of globalisation on circular economy and sustainable development. Globalization and its impact on healthy lifestyle. In: Globalization and its Socio-Economic Consequences [online]. Žilina: ŽU, 2020, s. 6. SHS Web of Conferences, 74. WoS 2018 [4] ZAUSKOVA, A., REZNICKOVA, M. Impact of social media on raising awareness of eco-innovations in a global environment. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2018, s. 2427. ISBN 978-80-8154-249-7.
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA 1/0458/21 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. Vedúci projektu: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
2.  VEGA 1/0708/18 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2018-2020)
3.  VEGA 1/0640/15 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2015-2017)
4.  VEGA 1/0900/12 - spoluriešiteľka vedeckého projektu Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie. Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (2012-2014)
5.  ESF - spoluriešiteľka projektu Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava. Vedúca projektu: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. (2012-2013)

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Hlavný organizátorka a koordinátorka vedeckého podujatia Týždeň vedy a techniky Týždeň vedy a techniky, FMK UCM 2009 - súčasnosť
Členstvo v organizačnom a programovom výbore konferencie Nové trendy v marketingu, FMK UCM 2009 - 2012
Členstvo v organizačnom a programovom výbore konferencie Marketing Identity, FMK UCM 2013 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS 2019 - 2020
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelů marketingu 2019 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii POPAI Central Europe 2019 - súčasnosť
Členstvo v Akademickom senáte FMK / tajomník FMK UCM 2018 - súčasnosť
Koordinátorka spolupráce a organizátorka pravidelných eventov v oblasti online marketingu Grow with Google x FMK UCM 2017 - súčasnosť
Členka komisií pre štátne skúšky FMK UCM 2011 - súčasnosť
Členka edičnej rady medzinárodného vedeckého časpisu Central European Journal of Labour Law and Personell Management Central European Journal of Labour Law and Personell Management 2020 - súčasnosť
Členka hodnotiacej komisie Súťaž KEMP x FMK UCM 2020
Koordinátorka tímu zodpovedného za implementáciu vizuálnej identity UCM UCM 2019 - súčasnosť
Členka Rady pre študijný program marketingová komunikácia FMK UCM 2021 - súčasnosť
Členstvo v domácej profesijnej organizácii Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2021 - súčasnosť
Členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii European Social Marketing Association 2021 - súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Česká republika 02/2011 - 05/2011 Erasmus
Pedagogical University of Cracow Krakow, Poľsko 22.5.2017 - 25.5.2017 Erasmus+
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorvátsko 11.6.2018 - 14.6.2018 Erasmus+
University of Malaya Kuala Lumpur, Malajzia 2.6.2022 - 13.6.2022 Erasmus+

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)


Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Anglický jazyk:
Dr Vladimíra Jurišová is a Head of Department of Marketing Communication at Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Slovakia. She received her PhD in marketing communication in 2011. She is an organiser of many conferences (Design It, Marketing Identity). Her main research areas are visual identity, design, branding and partially CSR and environmental field.