Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Ján Višňovský

dátum poslednej aktualizácie: 21.06.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Višňovský, Ján, doc., PhDr., PhD.
I.2 Rok narodenia 1983
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) profesor
I.5 E-mailová adresa jan.visnovsky@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14467
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2005 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2007 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2011 3.2.3 masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Titul docent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2015 masmediálne štúdiá
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, profesor Katedra masmediálnej komunikácie, FMK UCM v Trnave 01.09.2019 – do súčasnosti
VŠ pedagóg, docent Katedra masmediálnej komunikácie, FMK UCM v Trnave 02.01.2016 – 31.08.2019
VŠ pedagóg, odborný asistent Katedra masmediálnej komunikácie, FMK UCM v Trnave 01.04.2011 – 01.01.2016
referent Bodet-Horst Mattress Ticking, k. s. 01.06.2007 – 31.05.2008
vedúci katedry Katedra masmediálnej komunikácie, FMK UCM v Trnave 01.02.2019 - dodnes

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Kurz New Generation of Founders Google Slovakia, Bratislava 2020
Absolvovanie odbornej prípravy mediátora a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou na výkon mediácie Staker, s. r. o., Bratislava 2009
Jazykový certifikát International Education Society (anglický a nemecký jazyk) Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Piešťany 2002

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
dejiny žurnalistiky I., II. masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
dejiny žurnalistiky (History of Journalism) vzťahy s médiami prvý mediálne a komunikačné štúdiá
psychológia a sociológia komunikácie aplikované mediálne štúdiá prvý mediálne a komunikačné štúdiá
médiá v systéme sociálnych vied masmediálna komunikácia prvý mediálne a komunikačné štúdiá
sociologické a psychologické pôsobenie hier teória digitálnych hier prvý mediálne a komunikačné štúdiá
moderná žurnalistika v masových médiách I., II. masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor
masmediálna komunikácia tretí mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 4 3
Počet obhájených prác 61 49 4
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
mediácia a probácia I., II. masmediálna komunikácia druhý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 199 135
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 28 23
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 461 354
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 137 93
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 1 1 / 1
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.
2.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.
4.  ADM Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Explanatory Journalism - A New Way How To Communicate In Digital Era / Pavel Bielik, Ján Višňovský, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, roč. 4, č. 1 (2021), s. 24-37.
5.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017.In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS To thrive means to entertain: the nature of todays media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 4-21.
2.  ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti / Ján Višňovský, 2017.In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7, s. 183-272 [4,46 AH].
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.
4.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media / Ján Višňovský and Jana Radošinská, 2018.In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - London : IntechOpen, 2018. - ISBN 978-1-78984-259-3, S. 3-9.
5.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017.In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

ohlasy:

   2021 [2] PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited: A case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the media. In: Communication Today. 2021, 12(1), s. 112-128. 2019 [4] KUBÍNYI, Peter. Page view ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 38, 39, 41. ISBN 978-80-223-4755-6. 2019 [2] GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, Sabína. Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis". In: Communication Today. 2019, 10(1), s. 4-19. ISSN 1338-130X. WoS 2018 [2] RADOŠINSKÁ, Jana. Omnivore vs Univore: A Reflection on the Current Knowledge on Cultural Taste and Cultural Consumption. In: ejmap. 2018, 6(2), pp. 98-109. ISSN 1339-4940. WoS 2016 [2] BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine Sector. In: Marketing Identity: Brands we love - part I. Trnava: FMK UCM, 2016, s. 281, 293. ISBN 978-80-8105-840-0. WoS
2.  ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti / Ján Višňovský, 2017. In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7, s. 183-272 [4,46 AH].

ohlasy:

   2021 [4] JONISOVÁ, E. Photography in the era of smartphone journalism. In: Megatrends and Media: Home Officetainment. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 104-117. ISBN 978-80-572-0183-0. 2021 [3] KVETANOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News. London: IntechOpen, 2021, s. 77. ISBN 978-1-83962-421-6. 2020 [2] HUDÍKOVÁ, Z., PRAVDOVÁ, H., GAŽICOVÁ, A. The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia. In: Communication Today. 2020, 11(1), s. 90-124. ISSN 1338-130X. WoS 2019 [4] KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., ŠVECOVÁ, M. Komunikácia novinárov na sociálnych sieťach: vlastná iniciatíva alebo povinnosť? In: Megatrendy a médiá 2019: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 161. ISBN 978-80-572-0014-7. 2019 [4] HUDÍKOVÁ, Zora. Circular economy and the environment within RTVS news coverage. In: Marketing Identity: Offline Is the New Online. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 62. ISBN 978-80-572-0038-3.
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60.

ohlasy:

   2020 [1] HASHIM, S., et al. Students intention to share information via social media: A case study of COVID-19 pandemic. In: Indonesian Journal of Science and Technology. 2020, 5(2), pp. 236-245. Scopus 2020 [1] HARMATIY, Olha V. TV News Coverage of Election-related Public Opinion Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming. In: Media Education (Mediaobrazovanie). 2020, 60(2), pp. 246-254. ISSN 1994-4160. WoS 2020 [2] KVETANOVÁ, Z., RADOŠINSKÁ, J. Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games. In: Ejmap. 2020, 8(1), s. 84-95. ISSN 1339-4940. WoS 2019 [4] SÁMELOVÁ, Anna. Vplyv dežurnalizácie na profesionálnu žurnalistiku. In: Fenomén 2019. Bratislava: UK, 2019, s. 24, 36. ISBN 978-80-223-4755-6. 2019 [2] KRAJČOVIČ, Peter. Use of media to raise awareness of eco-innovations. In: Comunication today. 2019, 10(2), pp. 120-131. WoS
4.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media / Ján Višňovský and Jana Radošinská, 2018. In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - London : IntechOpen, 2018. - ISBN 978-1-78984-259-3, S. 3-9.

ohlasy:

   2021 [4] MATHIASOVÁ, A. Spoplatnenie novinárskeho obsahu. In: Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2021, s. 118. ISBN 978-80-572-0162-5. 2020 [4] KUBINYI, Peter. Celebrity verzus planéta Zem. In: Otázky žurnalistiky. 2020, č. 3-4, s. 47-56. ISSN 0322-7049. 2020 [2] GREGUŠ, Ľ., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A. The foreign news and media image of the European Union in current television news production. In: Communication today. 2020, 11(2), pp. 84-102. WoS
5.  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017. In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

ohlasy:

   2021 [3] AUGUSTINE, R., NAIR, R.R. Online journalism during Covid 19: a survey among online journalists in Kerala. In: International Journal of Research Culture Society. 2021, sp. iss. 21, s. 116-126. ISSN 2456-6683. 2021 [3] OMOWALE, A., OKIA, J. Influence of internet on journalism practice. In: Multidisciplinary Journal of Vocational Education & Reseach. 2021, 4(1), pp. 35-46. ISSN 2630-7081. 2021 [3] GREENWALD, G., ROSENTHAL, M. Stability, diversity, and ideology in media agenda setting of public policy issues in Israels 2019-20 election period. In: media Frames: Israeli Journal of Communication. 2021, s. 8-32. ISSN 2617-5290. 2019 [3] ADIPRASETIO, Justito. Copywriting dan jurnalisme: tirto.id dan kiat memasarkan berita. In: Eksistensi Promosi di Era Digital. Bitread Publishing, 2019. ISBN 978-623-7109-24-2. s. 56. 2018 [2] ROUBAL, Ondrej. Maximizers and satisficers in consumer culture changes. In: Communication today. 2018, 9(2), pp. 38-54. WoS
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu. Anotácia: Projekt smeruje k hlbšiemu pochopeniu postupov a komerčných imperatívov mediálnej produkcie, ktorá sa šíri v rámci neskoro modernej liberálno-demokratickej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť súbor teoreticko-empirických poznatkov, ktoré rozvíjajú kritickú politickú ekonómiu médií a smerujú k vymedzeniu aktuálneho komerčného potenciálu odvetví mediálneho priemyslu, ako aj sériu vedeckých prác viazaných na jednotlivé odvetvia mediálneho priemyslu a ich ekonomické, resp. komerčné aspekty. Splnenie stanoveného cieľa je podmienené uplatnením výskumných nástrojov kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru a syntézou získaných empirických poznatkov.
2.  Worlds of Journalism, člen riešiteľského kolektívu za Slovenskú republiku. Výskum novinárskej profesie, ktorého sa v tretej vlne (2020-2022) zúčastňuje viac ako 110 krajín z celého sveta. Výskum je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou federáciou novinárov. Tretia vlna výskumu sa orientuje na žurnalistiku v súčasnosti, neistotu novinárskej profesie a jej riziká. Viac informácií k projektu: https://worldsofjournalism.org/wjs3-2020-2022/
3.  Projekt CEDMO 2020-EU-IA-0267(2015), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) je medzinárodný multidisciplinárny projekt podporovaný Európskou komisiou v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Projekt je zameraný na výskum falošných správ a vývoj a implementáciu nástrojov ich vyvracania. Hlavný riešiteľ: Univerzita Karlova, Praha. Viac informácií k projektu: https://cedmohub-staging.eu/sk/cedmo-in-details/
4.  Projekt VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (2016), člen riešiteľského kolektívu. Anotácia: Súčasné vývojové tendencie súvisiace s tvorbou, distribúciou a recepciou novinárskych prejavov a celkov sú markantne ovplyvnené postupným poklesom záujmu čitateľov o výstupy tlačenej žurnalistiky. Logickým dôsledkom uvedeného trendu sú ekonomické problémy vydavateľov periodickej tlače, ktorí dlhodobo bojujú o zachovanie vlastnej trhovej pozície. Tradičné chápanie novinárstva sa mení najmä pod vplyvom konvergenčných procesov mediálnej kultúry. Poznanie priebehu a jednotlivých dôsledkov týchto procesov je nevyhnutným predpokladom pochopenia, rozšírenia a kritického prehodnotenia existujúcich názorov spojených s meniacim sa charakterom novinárskej tvorby a jej postupnou transformáciou na „multiplatformovú žurnalistiku“. Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
5.  HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Akronym: MEDIADELCOM. Člen riešiteľského kolektívu. Projekt rieši problém mediálnej komunikácie, jej príležitosti a riziká, vo vybraných krajinách Európskej únie. Zapojené štáty: Estónsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko). Viac informácií k projektu: https://www.mediadelcom.eu/

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nepretržite od roku 2016
člen Koordinačnej rady UCM v Trnave UCM v Trnave nepretržite od roku 2018
člen Odborovej komisie FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2018
člen Odborovej komisie FiF UK v Bratislave Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020
člen organizácie ECREA ECREA od roku 2016
člen predsedníctva Rady VŠ SR, zástupca UCM v Trnave RVŠ SR od roku 2019
člen redakčnej rady časopis Communication Today (indexovaný v databázach WoS a Scopus) nepretržite od roku 2010
člen vedeckého výboru a spolugarant sekcie Medzinárodná vedecká konferencia Megatrends and Media 2016 – 2020
člen vedeckého výboru Medzinárodná vedecká konferencia Religion and Culture in the Digital Media, Krakov, Poľsko 2016
člen vedeckého výboru Medzinárodná vedecká konferencia Media and Media Culture – European Realities, Osijek, Chorvátsko 2017
člen vedeckého výboru Medzinárodná vedecká konferencia Media and Media Culture – European Realities, Osijek, Chorvátsko 2019
člen vedeckého výboru International Brand and Brand City Congress, Gumushane, Turecko 2018
člen Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej asociácie novinárov Slovenský syndikát novinárov a Medzinárodná asociácia novinárov nepretržite od roku 2015
predseda AS FMK UCM v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2015 - do súčasnosti
člen European Association for Viewers Interests (EAVI) European Association for Viewers Interests (EAVI) 2020
International Association for Media Education (IAME) International Association for Media Education (IAME) 2020
posudzovateľ SAAVŠ SAAVŠ 2021
predseda AS UCM v Trnave UCM v Trnave 2021
člen vedeckého výboru 5th International Scientific Conference European Realities – Power, Chorvátsko 2022
člen redakčnej rady Journal of Karadeniz Communication Researches, Turecko 2021

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Hochschule der Medien Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart, Nemecko 25. 11. 2019 – 29. 11. 2019 Erasmus+
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Poľsko 17. 06. 2019 – 21. 06. 2019 Ceepus
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Poľsko 25. 06. 2018 – 29. 06. 2018 Ceepus
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 03. 05. 2017 – 05. 05. 2017 Erasmus+
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016 Ceepus
Ekonomická univerzita v Katoviciach 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poľsko 04. 05.2015 – 07. 05. 2015 Erasmus+
Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha, Česká republika 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014 Erasmus+
Univerzita J. A. Komenského Praha Roháčova 1148, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká republika 23. 04. 2012 – 27. 04. 2012 Erasmus
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien Währinger Straße 29, 1090 Wien, Rakúsko 01. 02. 2010 – 30. 03. 2010 Ceepus
Asia Pacific University of Technology and Innovation Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia marec 2021 prednášková činnosť v odbore (pozvaná prednáška)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorvátsko 23. 03. 2022 - 25. 03. 2022 Erasmu+
Pedagogical University Krakow, Institute of Polish Philology Podchorążych 2 30-084 Krakov, Poľsko 06. 06. 2022 - 10. 06. 2022 Ceepus
Edward Bernays University College Ratkajev Prolaz 8 10000 Zagreb, Croatia 11. 07. 2022 - 15. 07. 2022 Erasmus+

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Doc. Ján Višňovský je autorom, resp. spoluautorom troch monografií, VŠ učebníc (2), skrípt (2), vedeckých kapitol v monografiách (5), vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných indexovaných časopisoch (13), viac ako 60 prác publikovaných v zborníkoch a encyklopedických hesiel. Editorsky sa podieľal na zostavovaní 12 výstupov. Do súčasnosti má vo WoS indexovaných 27 výstupov a viac ako 130 citácií vo WoS a Scopuse (H-index 5) a jeho práce sú citované autormi z celého sveta (USA, Rusko, Cyprus, Malajzia, Srí Lanka, India, Azerbajdžan a iné). Zúčastnil sa viac ako 50 vedeckých konferencií, a to tak na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Poľsku, Chorvátsku, Belgicku, Hong Kongu, Kazachstane a v ďalších krajinách. Posudzovateľská a expertízna činnosť: • posudzovanie štúdií pre časopisy Communication Today (ISSN1338-130X, SR), Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049, SR), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Humanities and Social Sciences (ISSN 2330-8176, USA), Social Communication (ISSN 2299-5382, PL), Scientific Papers of Silesian University of Technology (ISSN 1641-3466, PL), David Publishing Company (New York, USA), Review of Communication Research, • recenzent vedeckých monografií (3), vysokoškolských učebníc (9), skrípt (3) a konferenčných zborníkov (8). • posudzovateľ projektov KEGA, VEGA, projektov GA UK (od roku 2016, ČR) a tvorivých výstupov UK v Prahe (2020, ČR). Ocenenia a uznanie vedeckých výstupov: • Cena rektora UCM v Trnave, 2007, • Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za monografiu, 2016. • Heslo „Ján Višňovský“ je súčasťou Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, VIII. edícia, publikovanej vydavateľstvom BPH – British Publishing House, 2020, s. 1427. ISBN 978-1-912100-40-8.

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Docent Ján Višňovský sa vo výskume zaoberá aktuálnymi otázkami žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií, onlinovou žurnalistikou a históriou televízie v anglicky hovoriacich krajinách (Spojené štáty americké a Veľká Británii). Z hľadiska medzinárodného aspektu možno prínos doc. Višňovského k rozvoju odboru mediálne a komunikačné štúdiá vidieť v rôznych oblastiach. Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v renomovaných zahraničných vydavateľstvá (Cambridge Scholars Publishing, Veľká Británia; Intech Open, Veľká Británia) a prezentované na početných zahraničných medzinárodných konferenciách v Európe a mimo nej (Česká republika, Poľsko, Chorvátsko, Hong Kong a ďalšie). Do súčasnosti má vo WoS indexovaných 23 výstupov a 88 ohlasov (H-index 4). Aspekt jeho medzinárodného pôsobenia deklaruje spoluriešiteľstvo významných medzinárodných projektov, ale aj recenzentská a expertná činnosť pre zahraničných zadávateľov (vypracovanie posudkov grantov a posudzovanie tvorivej činnosti). V akademickom roku 2018/2019 sa stal predsedom AS FMK UCM v Trnave a členom AS UCM v Trnave. V súčasnosti je vedúcim Katedry masmediálnej komunikácie a predsedom AS UCM v Trnave. Oblasti záujmu: teória a dejiny novinárstva, aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v kontexte nových informačných a komunikačných technológií, televízia vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.
Anglický jazyk:
Ján Višňovský is Associate Professor at the Faculty of Mass Media Communication at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic and Head of the Department of Mass Media Communication. He is particularly interested in problems and questions of journalism in context of the development of information and communication technologies and history of television. Ján Višňovský has published over eighty scholarly articles and conference papers. Out of them, twenty-five are indexed in Web of Science or Scopus. He is a member of the editorial board of the scientific journal Communication Today, and a member of Slovak Syndicate of Journalists, International Federation of Journalists, European Association for Viewers Interests and International Association for Media Education.