Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Michal Kabát

dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Michal Kabát, PhD.
I.2 Rok narodenia 1985
I.3 Názov a adresa pracoviska Katedra digitálnych hier FMK UCM
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa michal.kabat@gmail.com
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Masmediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa FMK UCM 2007 KOMU
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa FMK UCM 2009 KOMU
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa FMK UCM 2013 KOMU
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Odborný asistent UCM od 2014
Konateľ OZ Godot od 2017
Programový riaditeľ Festival UniCon od 2016
Konzultant Kulturmarket od 2012
Grafik/Webdeveloper Freelance od 2005

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Seminár rakúskej ekonómie INESS 2014
Edukácia seniorov vo oblasti digitálnych médií LOGASET 2018
Projektová výučba TALENTWAY 2019
Adobe Creative Suite UCM 2012 - 2016
Web Development / CMS Manažment UCM 2008
Learn to Coach Pixel Federation (Martina Gallovičová) / Leaf (Viera Lasáková) 2021
Radical Candor Pixel Federation (Martina Gallovičová) 2021
Víťaz Bratislava Game Jam 2020 Hra Fake Spotting 2020

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Vývojové nástroje I. Teória digitálnych hier Bc Masmediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 2 6
Počet obhájených prác 23 23
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Typografia a dizajn I-II. Teória digitálnych hier/marketingová komunikácia Bc Masmediálne a komunikačné štúdiá
Elektronický šport I. - VI. Teória digitálnych hier Bc Masmediálne a komunikačné štúdiá
Streaming a komentovanie digitálnych hier I. - VI. Teória digitálnych hier Bc Masmediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum herného vývoja I. - VI. Teória digitálnych hier Bc Masmediálne a komunikačné štúdiá
Tvorba webových stránok I., II. Teória digitálnych hier Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívne praktikum elektronického športu I. - IV. Teória digitálnych hier Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá
Komentovanie a streaming digitálnych hier I. - IV. Teória digitálnych hier Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívne praktikum herného vývoja I. - IV. Teória digitálnych hier Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 27 15
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 4 4
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 11 11
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 2 2
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 1 1 / 1
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  Doplniť ECGBL
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchGame jams as a source of creativity in promoting eco-innovations / Zdenko Mago, Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 386-398 [online].
3.  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisochTeaching metaverse. What and how to (not) teach using the medium of virtual reality / Michal Kabát, 2016. - Popis urobený: 14. 12. 2017.In: Edutainment. - ISSN 2543-6384, Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 53-59 [online].
4.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchVirtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC.In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.
5.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Is larp the answer to the gamification of events and education? A case study of the ongoing implementation of quests and coins to the core of the festival / Alexandra Kukumbergová, Michal Kabát, 2020. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 2 (2020), s. 224-227.
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Is larp the answer to the gamification of events and education? A case study of the ongoing implementation of quests and coins to the core of the festival / Alexandra Kukumbergová, Michal Kabát, 2020. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 2 (2020), s. 224-227.
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Game jams as a source of creativity in promoting eco-innovations / Zdenko Mago, Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 386-398 [online].
3.  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch. Teaching metaverse. What and how to (not) teach using the medium of virtual reality / Michal Kabát, 2016. - Popis urobený: 14. 12. 2017.In: Edutainment. - ISSN 2543-6384, Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 53-59 [online].
4.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Virtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC.In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.
5.  DOPLNIŤ ECGBL
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Digital competences: teaching seniors how to better control their smartphones / Magdaléna Švecová, Michal Kabát, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 289-297.

ohlasy:

   2019  [2] BADOWSKA, Sylwia. Consumer innovativeness of the elderly. Do gender and national culture matter? Empirical research on the consumers at the age of 60 and over in Central Europe. In: Megatrends and Media: Digital Universe [online]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 486. ISBN 978-80-572-0015-4. WoS
2.  BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Digitálne médiá a ich možnosti v oblasti komunikácie / Michal Kabát, 2011. In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 127-129.

ohlasy:

   2017  [2] MORAVČÍKOVÁ, Erika. Children in youtubers web (analysis of selected sociocultural aspects of the youtuber scene). In: Marketing Identity: Online Rules. Trnava: FMK UCM, 2017, pp. 154-164. WoS
3.  BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Digitálne médiá a ich možnosti v oblasti komunikácie / Michal Kabát, 2011. In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 127-129.

ohlasy:

   2017  [4] ŠVECOVÁ, Magdaléna. Webová žurnalistika: žurnalistické žánre. Trnava: UCM, 2017. ISBN 978-80-8105-899-8. s. 11, 194
4.  BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Mladí ľudia a ich identita v on-line prostredí / Michal Kabát, 2011. In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 121-123.

ohlasy:

   2017  [2] MORAVČÍKOVÁ, Erika. Children in youtubers web (analysis of selected sociocultural aspects of the youtuber scene). In: Marketing Identity: Online Rules. Trnava: FMK UCM, 2017, pp. 154-164. WoS
5.  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Virtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC. In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.

ohlasy:

   2019 [4] MAGO, Z., ŠIMONOVIČOVÁ, N. Inovácie v oblasti propagácie zalesňovania a ochrany stromov s využitím SoLoMo herného dizajnu. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2019, s. 133. ISBN 978-80-572-0037-6
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  Erasmus +: 017-1-PL01-KA204-038869_Strategic Partnership for School Education-Location-based Games as a Contemporary, Original and Innovative Method of Seniors Teaching and Learning. Viac info: http://logaset.eu/ Forma: účasť Cieľom projektu bola praktická implementácia geolokačných hier do vzdelávania seniorov v oblasti digitálnych zručností a ich meranie. Forma účasti: zodpovedný riešiteľ (vedúci)
2.  Creative Europe: 2015 – 1450/001 – 001Festival of Art and Independent Games LAG. Forma: účasť. Cieľom projektu bola realizácia herných jamov na medzinárodnej úrovni, vzdelávanie študentov herných odborov a výmena zručností a skúseností v edukačnom procese. zodpovedný riešiteľ (vedúci) Doba riešenia: 2017 - 2019 https://lagfestival.us.edu.pl/sk/
3.  KEGA 023UCM-4/2020 Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu. Cieľom projektu je tvorba materiálov určená na výučbu predmetov v programe teória digitálnych hier. 2020 - 2022. Forma: účasť, riešiteľ.
4.  VEGA: 1/0708/18 “Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách”, doba riešenia: 2018 – 2020. Forma účasti: riešiteľ.
5.  Kreatívne centrum – adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra. Omanažér pre expertné a konzultačné služby.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
člen Slovenská asociácia elektronických športov od 2019 - súčasnosť
člen Higher Education Video Game Alliance od 2018 - súčasnosť
člen Esport Research Group od 2020 - súčasnosť
člen Spolek Herní historie od 2020 - súčasnosť
člen komisie štátnych bakalárskych a magisterských skúšok od 2015 - súčasnosť
člen Akademický senát FMK UCM od 2018 - súčasnosť
člen redakčnej rady Acta Ludologica od 2018 - súčasnosť
recenzent Acta Ludologica od 2018 - súčasnosť
Garant sekcie Megatrends and Media 2017,2019
Garant sekcie Marketing Identity 2015
Organizátor Týždeň vedy a techniky / sekcia digitálnych hier 2018 - súčasnosť
Riaditeľ študentského festivalu Herný festival UniCon 2016 - säčasnosť
hlavný organizátor, garant Central and Eastern European Games Studies Conference 2017

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Ritsumeikan University Kjóto, Japonsko 13.-21.1.2018 výskumná a pedagogická činnosť
Uppsala University Gotland, Švédsko jún 2018 visiting researcher
Ostravská univerzita Ostrava 12.6. - 16.6. 2016 lektor počas game jamu v rámci projektu LAG - Festival of Arts and Independent Games
Sliezka univerzita Tešín 27.6. - 3.7. 2017 lektor počas game jamu v rámci projektu LAG - Festival of Arts and Independent Games
TU v Liberci, Fakulta umnění Liberec jún 2021 oponent diplomovej práce
Business and Technology University Tbilisi 2. december 2021 / vyžiadaná prednáška pozvaná prednáška / Local History of Gaming Experience in Soc-bloc
Business and Technology University Tbilisi 2. december 2021 / vyžiadaná prednáška pozvaná prednáška / Intensive Prototyping Session

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Mgr. Michal Kabát okrem iného: - expert komisie pre oblasť herného priemyslu, v rámci participatívneho procesu tvorby cieľov, merateľných ukazovateľov kultúrnej politiky a vyhodnocovania dopadov kultúry (Ministerstvo kultúry) - je členom porôt herných jamov (game jamov) - Trnava Game Jam, Bratislava Game Jam - je organizátor medzinárodného Global game jamu, do ktorého sa zapájajú desiatky krajín z celého sveta - je organizátor univerzitnej ešportovej ligy UniCup - absolvoval niekoľko pozvaných prednášok na rôznych podujatiach odborného charakteru: (2015, NextGen Expo, Bratislava, Festival Ygames, 2017) - v roku 2017 priniesol po prvýkrát na Slovensko do Trnavy putovnú CEEGS - Central and Eastern European Game Studies Conference s medzinárodným zastúpením z Austrálie, Veľkej Británie či Dánska. - vystúpenie na medzinárodnej konferencii ECGBL: conference of Game-Base Learning v Odense/Dánsko (2019): Virtual Reality Games and Environmental Awareness - vystúpenie na medzinárodnom festivale Anime Show: 4. júl 2021, Názov prednášky: TEDI Games - Erasmus + KA2 The acquisition of 21st century skills through the production of digital games - University of Malta, University of Silesia, BTU Georgia - pozvaná prednáška BTU (jeseň 2021) Horizon GAMES and Culture Shaping our Society: Université Côte d’Azur, France, University Sorbonne Paris Nord, France, Université de Liège, Belgium, Université Catholique De Louvain, Belgium, Université de Lausanne, Switzerland, Università Degli Studi Di Torino, Italy, Ecole De Linnovation Et De Lexpertise Informatique Epitech, France

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Mgr. Michal Kabát, PhD. sa posledných päť rokov intenzívne venoval rozvoju študijného programu teória digitálnych hier. Okrem tvorby a modifikovania študijného plánu z hľadiska aktuálnej potreby taktiež vytvára priestor pre študentov na praktické uplatnenie vedomostí z oblasti digitálnych hier. V rámci študijného programu zapojil FMK UCM v Trnave do celoslovenskej univerzitnej ligy, umožnil študentom FMK zúčastňovať sa lokálnych i medzinárodných game jamov a v tejto oblasti zaviedol aj projektovú výučbu. V rámci svojich aktivít taktiež zabezpečuje vzťahy s odbornou verejnosťou i praxou (vývojármi).
Anglický jazyk:
Mgr. Michal Kabat, PhD. has been intensively involved in the development of the digital game theory study program for the last five years. In addition to creating and modifying the study plan in terms of current needs, it also creates space for students to put into practice the knowledge of digital games. As part of the study program, FMK involved UCM in Trnava in the all-Slovak university league, enabled FMK students to participate in local and international game pits, and also introduced project teaching in this area. As part of its activities, it also ensures relations with the professional public and practice (developers).