Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Ján Proner

dátum poslednej aktualizácie: 06.07.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Mgr. Ján Proner, PhD.
I.2 Rok narodenia 1992
I.3 Názov a adresa pracoviska Fakulta masmediálnej komunikácie
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa jan.proner@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2011-14 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014-17 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2017-20 ŠO masmediálne štúdiá ŠP masmediálna komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 01.09.2020 – súčasnosť
Part time -Grafika/digitálna animácia Roadcrossers production 2015
Part time - Kameraman/strihač/grafik SIAF - Slovenská letecká agentúra 2018,2019,2020
part time - Digitálna animácia Cube to cube - reklamná agentúra 2020,2021
part time - Grafika/digitálna animácia Spartak TV 2016,2017

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Digitálny kurz k programu Adobe After effcts ENVATO 2014
Digitálny kurz k programu Adobe Premier Pro ENVATO 2014
Digitálny kurz k programu Adobe Photosop a Ilustrator ENVATO 2013
Novinárska stáž - KVIFF KVIFF- Medzinárodný film. fesitval Karlove Vary 2017, 2018, 2019.
Learn to coach Pixel Federation (Martina Gallovičová) / Leaf (Viera Lasáková) 21

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Animácia v počítačových hrách Teória digitálnych hier 3. Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a prax animátorskej tvorby I,II Aplikované mediálne štúdia 3. Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
Audiovizuálna a multimediálna tvorba pre marketingovú prax I, II Marketingová komunikácia 1.Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
Motion desing a animácia v mediálnej praxi I,II Masmediálna komunikácia 3. Bc Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 5 5
Počet obhájených prác 27
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Motion dizajn a animácia v mediálnej praxi I. , II Masmediálna komunikácia 3.bc Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 18 18
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 2 2
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 2 2
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 1 / 1 /
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová, Proner ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách The typology of digital games and their ability to educate an individual / Ján Proner, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity
3.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Vizualizácia dát a infografika = Data visualization and infographics / Ján Proner, 2018. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny
4.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Serious games and their potential in education / Ján Proner, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II.
5.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Better understanding COVID-19 through datav visualization / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, 2020. In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 503-511 [online].
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová, Proner ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Vizualizácia dát a infografika = Data visualization and infographics / Ján Proner, 2018. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny
3.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Serious games and their potential in education / Ján Proner, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II.
4.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Better understanding COVID-19 through datav visualization / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, 2020. In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 503-511 [online].
5.  BCI Skriptá a učebné texty Ako na mediálne výstupy: praktická príručka pre začínajúcich novinárov / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, Simona Mičová ; recenzenti: Ján Višňovský, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 86 s. - ISBN 978-80-572-0034-5.
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová, Proner ... [et al.] ; Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.

ohlasy:

   2020 [3] RADOŠINSKÁ, J., KVETANOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. Globalizovaný filmový priemysel. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-950-5. s. 264. 2020 [4] KUBINYI, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Upútavka alebo červené súkno pre oko? In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 62-70. ISBN 978-80-572-0063-5. 2019 [2] VIŠŇOVSKÝ, J., et al. Relevision news as an information source and its perception in Slovakia. In: Communication Today. 2019, 10(1), pp. 41-60. WoS
2.  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Vývoj a predpoklady pre vznik dátovej žurnalistiky = Evolution and Development for Data Journalism / Ján Proner, 2019. In: Quo vadis massmedia & marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ľuboš Greguš, Ján Proner ; recenzenti: Erika Moravčíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-572-0010-9, s. 98-106 [online].

ohlasy:

   2021 [2] BIELIK, P., VIŠŇOVSKÝ, J. Explanatory Journalism - A New Way how to Communicate in Digital Era. In: Media Literacy and Academic Research. 2021, 4(1), s. 24-36. WoS 2020 [4] BIELIK, Pavel. Digitalization and its impact on investigative journalism. In: Quo vadis massmedia. Trnava: FMK UCM, 2020, s. 19. ISBN 978-80-572-0053-6.
3. 

ohlasy:

   
4. 

ohlasy:

   
5. 

ohlasy:

   
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  KEGA 010/UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom, školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave
2.  KEGA 010/UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom, školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave
3. 
4. 
5. 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá FMK UCM 2021
Člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá FMK UCM 2019
Člen organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá FMK UCM 2018
Hlavný organizátor filmového festivalu FREJM FMK UCM 2018
Hlavný organizátor filmového festivalu FREJM FMK UCM 2019
Hlavný organizátor filmového festivalu FREJM FMK UCM 2021
Člen redakčného tímu časopisu MLAR FMK UCM 2018
Člen redakčného tímu časopisu MLAR FMK UCM 2019

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
University of Malta, Faculty of Media and Knowledge Sciences, Malta Malta 28.9.2018 9.2.2019 Erasmus
Asian-Pacific University, Asia Pacific Institute of Information Technology, Malajzia Kuala Lumpur 19.5.2018 30.6.2018 Mobilita FMK - V rámci mobility som vyučoval predmety spojené s tvorbou vizuálných efektov a postptoduckciou videa. Asia Pacific University (APU)

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

V rámci vedeckej činnosti a výučby sa venujem témam infografiky, vizuálnej identity, grafického dizajnu, animácií, produkcií, či digitálnym hrám. Na FMK som súčasťou propagačnej skupiny, kde sa venujem tvorbe vizuálov, prevažne animácií na rôzne eventy, sociálne siete, ale aj konferencie FMK. Ako člen katedry TEDI sa starám o výučbu predmetu animácia v počítačových hrách a vytváram pre katedru propagačný materiál. Som jedným z hlavných organizátorov študentského filmového festivalu FREJM, ktorý má na FMK silnú tradíciu. Na fakulte spoluorganizujem aj stáž na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde koordinujem študentov v ich práci akreditovaných novinárov. Už počas doktorandského štúdia som sa zúčastnil mobility v Malajzií, na Asia Pacific University (APU) v Kuala Lumpr. V rámci tejto 5 týždňovej mobility som vyučoval predmety spojené s tvorbou vizuálnych efektov a postprodukciou videa. Počas štúdia som dostal ocenenie, Granátové jablko Mariána Matyáša za prínos fakulte. V rámci propagácie univerzity som vytvoril logo k 20. výročiu UCM.

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Anglický jazyk: