Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

  Adam Madleňák

dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2022

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly Madleňák, Adam, PhDr., PhD., MBA
I.2 Rok narodenia 1986
I.3 Názov a adresa pracoviska Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) odborný asistent
I.5 E-mailová adresa adam.madlenak@ucm.sk
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2009 ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2011 ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2014 ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia
Titul docent
Titul profesor
Titul DrSc.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg / odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 21. 09. 2015 – súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok
Certifikát Statistické metody v SW IBM SPSS Acrea, centrum výuky 2013
Certifikát Project-based Learning Talentway Academy 2019
Certifikát Design Thinking Tools Talentway Academy 2019
Certifikát Creative Skills for Innovation Google, New Generation of Founders 2020
G Suite: Online výučba cez Google Meet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020
Práca s Microsoft Excel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter, Google Jamboard Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2021
Pokročilé funkcie MS Teams Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2022

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Projektový manažment Aplikované mediálne štúdiá 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci I Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Medzinárodný marketing a marketingová komunikácia Marketingová komunikácia 2. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
Propedeutika mediálnych štúdií Marketingová komunikácia 1. stupeň Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň)
Počet aktuálne vedených prác 5 5
Počet obhájených prác 31 41
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
Celkovo Za posledných šesť rokov
Počet výstupov tvorivej činnosti 112 65
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 18 11
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 318 208
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti 142 114
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni / /
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov)
1.  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách MADLEŇÁK, A. – ŽUĽOVÁ, J.: The Right to Privacy in the Context of the Use of Social Media and Geolocation Services. Budapešť : Wolters Kluwer Hungary, 2019. 152 s. ISBN 978-963-295-900-9. [Madleňák Adam (67%) – Žuľová Jana (33%)]
2.  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Communication for open innovation: Towards technology transfer and knowledge diffusion. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. 118 s. ISBN 978-83-7729-248-8. [Zaušková Anna (50%) – Madleňák Adam (50%)]
3.  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Otvorené inovácie – teória a prax. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. 143 s. ISBN 978-83-7729-188-7. [Zaušková Anna (50%) – Madleňák Adam (50%)]
4.  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D.: Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159. [Zaušková Anna (50%) – Miklenčičová Renáta (20%) – Madleňák Adam (20%) – Bezáková Zuzana (5%) – Mendelová Dáša (5%)]
5.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A.: How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country. In: Serbian Journal of Management. – ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267. [Zaušková Anna (34%) – Bobovnický Artur (33%) – Madleňák Adam (33%)]
VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov)
1.  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách MADLEŇÁK, A. – ŽUĽOVÁ, J.: The Right to Privacy in the Context of the Use of Social Media and Geolocation Services. Budapešť : Wolters Kluwer Hungary, 2019. 152 s. ISBN 978-963-295-900-9. [Madleňák Adam (67%) – Žuľová Jana (33%)]
2.  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách MADLEŇÁK, A. – ŠVEC, M.: Interná komunikácia: Rozvíjanie mediálnych a komunikačných kompetencií v prostredí občianskych združení s osobitným charakterom. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 100 s. ISBN 978-80-571-0345-5. [Madleňák Adam (50%) – Švec Marek (50%)]
3.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ŠVEC, M. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – HORECKÝ, J.: Possibilities and limitations of communication of special purpose civic associations – the case of internal communication of a trade union active in a company influenced by the groundswell concept. In: Communication Today. – ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 32-45. [Švec Marek (33%) – Madleňák Adam (33%) – Bezáková Zuzana (33%) – Horecký Jan (1%)]
4.  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS BEZÁKOVÁ, Z. – MADLEŇÁK, A. – ŠVEC, M.: Security risks of sharing content based on minors by their family members on social media in times of technology interference. In: Media Literacy and Academic Research. – ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 53-69. [Bezáková Zuzana (34%) – Madleňák Adam (33%) – Švec Marek (33%)]
5.  V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia HLADÍKOVÁ, V. – MADLEŇÁK, A.: Netholism and technological interference as manifestations of communication in the digital environment. In: Studies in Media and Communication. – ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 74-82. Príspevok je indexovaný v Scopus. [Hladíková Vladimíra (70%) – Madleňák Adam (30%)]
VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti (Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov)
1.  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D.: Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159. [Zaušková Anna (50%) – Miklenčičová Renáta (20%) – Madleňák Adam (20%) – Bezáková Zuzana (5%) – Mendelová Dáša (5%)]

ohlasy:

   2022 [01] DUAN, W. Impacts of Social Trust on Rural Households Attitudes Towards Ecological Conversation - Example of the Giant Panda Nature Reserves in China. In: Forests. 2022, 13(1), art. no. 53. Scopus 2018 [1] SUJOVÁ, A., REMEŇ, O. Management of changes in business processes: an empirical study in Slovak enterprises. In: Engineering Management in Production and Services. 2018, 10(3), s. 49. ISSN 2543-6597. Scopus 2017 [2] OVESHNIKOVA, L.V., GRIGORYEVA, M.O., LEBEDINSKAYA, O.G. Global focus of innovative activity in the high-tech business. In: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: ŽU, 2017, pp. 1835-1842. WoS 2016 [1] SNIRCOVA, J., FIDLEROVA, H., BOZIKOVA, L. Sustainable Global Competitiveness Model as a New Strategic Opportunity for the Companies in Slovakia. In: TEM Journal. 2016, vol. 5, iss. 2, pp. 241-247. ISSN 2217-8309. WoS 2015 [1] CHROMEK, I., HLAVÁČ, P., KODRÍK, M. Protection of sacral anf historical monuments against fires in the town Bardejov. In European Journal of Science and Theology, 2015, vol. 11, no. 1, p. 263, 271. Scopus
2.  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ŽUĽOVÁ, J. – ŠVEC, M. – MADLEŇÁK, A.: Personality aspects of the employee and their exploration from the GDPR perspective. In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. – ISSN 2644-4542, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 68-77. [Žuľová Jana (40%) – Švec Marek (30%) – Madleňák Adam (30%)]

ohlasy:

   2021 [01] POSTIL, S., et al. Development of communicative competencies during integrated analysis and synthesis of a text. In: Studies in Media and Communication. 2021, 9(2), pp. 36-44. Scopus 2021 [1] HITKA, M., et al. Sustainability of Human Resource Management Processes through Employee Motivation and Job Satisfaction. In: Acta Polytechnica Hungarica. 2021, 18(2), pp. 7-26. WoS 2020 [1] SZEINER, Z., et al. Management consulting trends in Slovakia in the light of global and regional tendencies. In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2020, 7(2), pp. 191-204. ISSN 2328-8272. WoS 2020 [1] ANDRONICEANU, A, et al. Multidimensional Analysis of Consumer Behaviour on the European Digital Market. In: Contributions to Management Science. 2020, pp. 75-79. ISSN 1431-1941. Scopus 2020 [1] ALSHAABANI, A., et al. Impact of distributive justice on the trust climate among middle eastern employees. In: Polish Journal of Management Studies. 2020, 21(1), pp. 34-47. ISSN 2081-7452. Scopus
3.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ŠVEC, M. – MADLEŇÁK, A.: Legal frameworks for the phygital concept. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 13, č. 6 (2017), s. 209-217. [Švec Marek (50%) – Madleňák Adam (50%)]

ohlasy:

   2021 [1] KUPEC, V., PISAR, P. Auditing and controlling as a tool for SME marketing risk management. In: Marketing and management of innovations. 2021, 1, pp. 225-235. ISSN 2218-4511. WoS 2020 [1] PERACEK, T., VILCEKOVA, L., STRAZOVSKA, L. Selected Problems of Family Business: A Case Study from Slovakia. In: Acta Polytechnica Hungarica. 2020, 17(7), pp. 145-162. WoS 2019 [1] PAVOLOVA, H., et al. Model of sustainable regional development with implementation of brownfield areas. In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2019, 6(3), pp. 1088-1100. WoS 2019 [1] MUSTAFIN, A.N., et al. The governance of innovation in industrial enterprises. In: Polish Journal of Management Studies. 2019, 20(1), pp. 318-331. WoS 2019 [1] BURKSAITIENE, D., et al. Economic Indicators Paradigm on the Labour Market in Lithuania and Slovakia. In: Inzinerine ekonomika-Engineering Economics. 2019, 30(5), pp. 612-620. WoS
4.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS MURA, L. – ŽUĽOVÁ, J. – MADLEŇÁK, A.: Strategic management and management of personnel costs: employing young people in the Slovak Republic. In: Problems and perspectives in management. – ISSN 1727-7051, Roč. 14, č. 1 (2016), s. 79-84. [Mura Ladislav (34%) – Žuľová Jana (33%) – Madleňák Adam (33%)]

ohlasy:

   2019 [1] LIZBETINOVA, L., WEBEROVA, D. Design students view of creation in the context of the consumer market. In: 13th International technology, education and development conference (INTED2019). Valencia: IATED Int. Assoc. Technology Education & Development, 2019, pp. 7261-7265. WoS 2018 [1] BACIK, R., HORVATH, J., FEDORKO, R. Comparing customer management of the new customer generation using desktop versus smartphone in e-commerce conditions. In: Economic and social development (ESD 2018). Varaždin: Varaždin development & entrepreneurship agency, 2018, pp. 317-323. WoS 2018 [1] MACHOVA, R., KOSAR, S.T., HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multinational Corporation. In: Marketing and management of Innovations. 2018, 3. pp. 174-185. WoS 2017 [1] BENCSIK, A. Appropriate leadership style in knowledge management system (KMS) building. In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 2017, pp. 1584-1606. ISBN 9781522519140. Scopus 2016 [1] STACHO, Z., et al. The organizational culture as a support of innovation processes management: A case study. In: International Journal for Quality Research. 2016, vol. 10, iss. 4, pp. 769-784. ISSN 1800-6450. Scopus
5.  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A.: How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country. In: Serbian Journal of Management. – ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267. [Zaušková Anna (34%) – Bobovnický Artur (33%) – Madleňák Adam (33%)]

ohlasy:

   2021 [01] ŽUĽOVÁ, J., ŠVEC, M. Assessment of legality of anti-terrorist screening of job seekers under EU law and national law. A theoretical and practical approach. In: Danube: Law, Economics and Social Issues Review. 2021, roč. 12, č. 4, s. 293-307. Scopus 2020 [1] ONDRUSOVA, M. Impact of human capital on the development and qualification of company management activities in a selected market segment. In: RELIK 2020. Praha: Oeconomica publishing house, 2020, pp. 425-434. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS 2019 [1] NAIDOO, S., HEWITT, M., BUSSIN, M. A leadership model validation: Dimensions influential to innovation. In: South African Journal of Business Management. 2019, 50(1), art. no. UNSP a1294. WoS 2019 [1] HAVIERNIKOVA, K., KLUCKA, J. The risks in the case of cluster cooperation and ways of their prevention: as seen by SMEs entrepreneurs. In: Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. 2019, 9(1), pp. 114-119. WoS 2019 [1] ŘÍHOVÁ, L., PÍSAŘ, P., HAVLÍČEK, K. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. In: Problems and Perspectives in Management. 2019, 17(4), pp. 38-51. ISSN 1727-7051. Scopus
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov (Maximálne päť najvýznamnejších projektov. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.)
1.  2021-2023, VEGA č. 1/0458/21 Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie, vedúci projektu
2.  2018-2020, VEGA č. 1/0708/18 Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách, zástupca vedúceho projektu
3.  2018-2019, ClusterFY, Interreg Europe Podpora klastrových organizácií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, účasť na vypracovaní expertnej štúdie
4.  2016-2017, VEGA č. 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, člen riešiteľského kolektívu
5.  2021-2023, 7427/2020/02 IGA VŠFS, Česká republika Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0, člen riešiteľského kolektívu

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Tajomník a člen Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie 2018 – súčasnosť
Člen Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu 2017 – súčasnosť
Člen Redakčná rada vedeckého časopisu Central European Journal of Labour Law and Personnel Management 2018 – súčasnosť
Podpredseda Nezávislý inštitút bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2016 – súčasnosť
Člen Česká marketingová společnost 2019 – súčasnosť
Člen Klub učitelů marketingu 2019 – súčasnosť
Člen Vedecký výbor zborníka vedeckých prác s názvom Mladí vedci 2019, Paneurópska vysoká škola v Bratislave 2019
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2019
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2018
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
Člen Redakčný výbor zborníka vedeckých prác s názvom Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014
Člen POPAI Central Europe 2020 – súčasnosť
Člen Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2021 - súčasnosť
Člen International Association for Media Education 2022 - súčasnosť
Člen European Social Marketing Association 2022 - súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum od kedy do kedy trval pobyt) Mobilitná schéma/pracovný kontrakt/iné (popísať)
Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií Estonská 500, 101 00 Praha 10 Česká republika 25. 11. 2019 – 29. 11. 2019 Erasmus+ Teaching Mobility
Nautillus – open innovation platform, technologické centrum Business centre EPOS, Ak. Heyrovskeho 1178, 500 03 Hradec Králové Česká republika 20. 05. 2013 – 24. 05. 2013 Výskumný pobyt VEGA
Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií Estonská 500, 101 00 Praha 10 Česká republika 04. 04. 2022 - 08. 04. 2022 Erasmus+ Teaching Mobility

IX. Iné relevantné skutočnosti (Maximálne 1800 znakov)

Titul PhDr. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie - 2012 - ŠO masmediálne štúdiá, ŠP marketingová komunikácia Titul MBA - International Education Society London, International School of Management - 2020 - ŠO management obchodu a public relations, ŠP master of business administration Odborný hodnotiteľ projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV Recenzent vedeckých štúdií publikovaných v časopisoch Communication Today (v databáze Web of Science a Scopus), Entrepreneurship and Sustainability Issues (v databáze Web of Science a Scopus), Studia Iuridica Cassoviensia (v databáze ERIH Plus) Oponent pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá Člen komisií pre štátne záverečné skúšky v I. a II. stupni štúdia na FMK UCM v Trnave Člen organizačného výboru série medzinárodných vedeckých konferencií o marketingu a marketingovej komunikácii s názvom Marketing Identity Držiteľ Ceny dekanky FMK UCM v Trnave za významný prínos vo vedecko-výskumnej oblasti (2020)

Stručný profil pedagóga v SK a EN jazyku

Slovenský jazyk:
Adam Madleňák pôsobí na FMK UCM v Trnave v pozícii odborného asistenta od roku 2015. Je absolventom FMK UCM v Trnave, pričom v roku 2012 na nej úspešne ukončil rigorózne konanie a v roku 2014 doktorandské štúdium. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia v odbore Public Relations and Business Management na International School of Management. Vo vedeckej činnosti sa zameriava prevažne na oblasť projektového a inovačného riadenia v malých a stredných podnikoch. Bezprostredným predmetom jeho záujmu je inovačný manažment a HR. Dôraz kladie na vzájomnú integráciu komunikačných nástrojov s cieľom zvyšovania známosti poskytovaných produktov a služieb podnikmi v medzinárodnom kontexte. Je vedúcim projektu VEGA s názvom Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie (2021-2023). Je autorom a spoluautorom zahraničných i domácich monografií, vysokoškolských učebníc, recenzovaných vedeckých štúdií uverejnených v časopisoch a zborníkoch registrovaných v medzinárodne uznávaných databázach. Posilňovanie vedeckej spolupráce realizuje v pozícii podpredsedu Nezávislého inštitútu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rovnako ako aj členstvom v pozícii tajomníka Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie a členstvom v redakčnej rade vedeckého časopisu Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Profesionálne skúsenosti získava z aplikačnej praxe, a to najmä spoluprácou s podnikateľskými subjektmi či organizáciami tretieho sektora alebo v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou účasťou na medzinárodnom projekte v oblasti podpory procesu výmeny skúseností medzi priemyselnými klastrami.
Anglický jazyk:
Adam Madleňák has been working at FMK UCM in Trnava as an assistant professor since 2015. He is a graduate of FMK UCM in Trnava, where he successfully completed his doctoral studies in 2014 after being enrolled in 2012. He is also a graduate of postgraduate studies in Public Relations and Business Management at the International School of Management. His scientific activities focus mainly on project and innovation management in small and medium-sized enterprises, in particular innovation management and HR with an emphasis on the integration of communication tools to increase the awareness of products and services provided by companies in the international context. Mr. Madleňák is the project leader under the VEGA program Management of the "groundswell" concept in the promotion of environmentally friendly products in times of technological interference (2021-2023) and the author and co-author of monographs, university textbooks and peer-reviewed scientific studies published in journals registered in accredited databases at home and abroad. As a Vice-Chairman of the Independent Institute for Occupational Safety and Health and as a secretary to the Scientific Board of the publishing house Wolters Kluwer for Marketing Communication and as a member of the Editorial Board of the Central European Journal of Labor Law and Personnel Management Mr. Madleňák supports cooperation across scientific community. Mr. Madleňák is not only a theorist but also an avid practitioner as he cooperates with business entities and third sector organizations. Moreover, together with the Slovak Innovation and Energy Agency he participated in an international project supporting the exchange of experience between industrial clusters.