UCM

Knihy a publikácie

Masmediálne štúdiá - príručka na prijímacie skúšky

Rok vydania:
2019

Autor:
Ľudmila Čábyová, Ján Višňovský, Sabína Gáliková Tolnaiová, Dominika Čmehýľová-Rašová

Oblasť záujmu:
Marketing, Mediálna výchova, Masmediálna komunikácia, Digitálne hry, Jazyk, Právo, Umenie,

Popis:

Vážení čitatelia, v rukách držíte príručku, ktorá ponúka súbor vybraných základných poznatkov zo zložitej, mnohorozmernej problematiky médií a mediálnej komunikácie. Bez nároku na úplné vyčerpanie sleduje jej historické kontexty, aj aktuálny dobový kontext. Odzrkadľuje pritom nielen stav jej odbornej rozpracovanosti a poznania na základnej úrovni či praktickú skúsenosť s jej predmetnou oblasťou. Predstavuje ju totiž v širšom rámci usúvzťažnených okruhov odkazujúcich okrem iného aj na potrebné fundamentálne poznanie, resp. vzdelanie, na ktorom možno stavať úspešné štúdium v zameraní na masmediálnu komunikáciu, marketingovú komunikáciu, vzťahy s médiami, teóriu digitálnych hier a aplikované mediálne štúdiá.

Dostupné: na stiahnutie

Cena:

15 €